Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Prokuroria Themelore në Mitrovicë

Prokuroria Themelore në Mitrovicë ka juridiksion mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:
Departamenti i Përgjithshëm
Departamenti për të Mitur dhe
Departamenti për Krime të Rënda

Prokuroria Themelore në Mitrovicë përfshinë territorin e Mitrovicës së Jugut, Mitrovicës Veriore, Leposaviqit, Zubin Potokut, Zveçanit, Skenderajt dhe Vushtrrisë.

Prokuroria udhëhiqet nga Kryeprokurori dhe ka 19 prokurorë dhe 65 staf mbështetës. Gjithashtu, kjo prokurori ka të transferuar përkohësisht dy prokurorë nga prokuroritë tjera.

Adresa e Prokurorisë : Prokuroria Themelore e Mitrovicës, Lagja e Boshnjakëve Mitrovicë

Dokumente dhe publikime