Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

ARSIMIMI:
22.09.2002 – Provimi i Jurisprudencës

1990– Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës

PËRVOJË PUNE:
15.05.2012 – Prokuror Komunal në Prokurorinë Komunale në Ferizaj

22.10.2010-15.05.2012-Gjyqtar në Gjykatën Komunale në Ferizaj

29.05.2004-22.10.2010 – Prokuror Publike Komunale në Prokurorinë Publike Komunale në Ferizaj

12.11.2003-29.05.2004 – Gjyqtar për Kundërvajtje në Lipjan

01.07.2003-12.11.2003 –Administrator në Prokurorinë Komunale në Ferizaj 

14.01.2002-25.06.2003- Bashkëpunëtor i Avokatit Muhamet Beqiri

03.01.2001-31.12.2001-Praktikant në Gjykatën Komunale në Ferizaj

28.12.1999-31.12.2000-Monitor i nëndegës së SHHB “Nëna Terezë” në Dremjak

TRAJNIME DHE AFTËSIME TË TJERA:
Pjesëmarrës në shumë trajnime me tema të ndryshme nga lëmia penale, të organizuara nga IGJK,  UNDP, USAID, Shoqata e Prokurorëve të Kosovës, UE e menaxhuar për AER, NITA etj.

Programet Microsoft Word, Excel, internet.

Email: rasim.maloku@rks-psh.org

Data e Lindjes
02 Gusht, 1979 – Ferizaj

Nacionaliteti
Shqiptar- Kosovar   

Edukimi

Shkolla Fillore: (1988 – 1994)
“Imri Halili” – Gaçkë, Ferizaj 

Shkolla e Mesme: (1994 - 1998)
“Elena Gjika” Shkolla e Mjekësisë – Ferizaj

Universiteti i Prishtinës:
Fakulteti Juridik – (katër vjeçar) 2000/2001 – 2004
 
Studime Post – Diplomike – Universiteti i Prishtinës:
Drejtimi Penal  – 2004 / 2006
 
Provimi i Jurisprudencës Janar 2007
   
Gjuhët   

English (Speaking, Writing, Reading) – Good 
Serbisht (Speaking, Writing, Reading) – Good

Aftësitë Kompjuterike

Windows XP, vista 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),Internet

Përvoja e Punës

Prokuroria Komunale në Ferizaj
Prokuror
22 tetor 2010 -vazhdon

Arsprojecting Group SHPK – Ferizaj
Përfaqësues Juridik
Shkurt 2008 – Tetor 2010

Qendra Juridike e Kosovës
Hulumtues Shkencor
Janar 2007 – Shtator 2007

Qeveria e Kosovës “Zyra e Kryeministrit”
Këshilltar  politik për çështje ligjore 
Dhjetor 2004 -  Mars 2006

Qendra Juridike e Kosovës – Programi e Drejta për të Gjithë
Trajnues Ligjor
Nentor 2003 – Nentor 2004

Përvoja Akademike dhe Trajnimet

Programi fillestar për përgatitjen e kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë PFAL
Instituti Gjyqësor i Kosovës – UNDP
Shtator 2008 – Dhjetor 2009

Shkolla për Integrime Evropiane – European Integration School
Kosovo Foundacion for Open Society KFOS – KCSF  Prishtinë – Tiranë
shtator 2005 – dhjetor 2005

Kurs Hyrës në Reformën në Sektorin e Sigurisë dhe Qeverisje
“Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)
Tetor - Nëntor 2005, Gjenevë, Zvicër

Crans Montana Forum Monaco – Forumi Botëror i Krans Montanës
Francë – Monaco
Qershor 2005
\"Praktikat Legale Klinike ” –  Hulumtues
Universitetit të Prishtinës i Fakulteti Juridik – Gjykata e Qarkut e Prishtinë  
Shkurt – Shtator 2004

Transaksionet Moderne Ndërkombëtare
USAID – Universiteti i Prishtinës
2004

Trajnime Themelore
Qendra Juridike e Kosovës  – KLC / QJK  
Tetor  2003

Procedura Civile, Praktika Klinike 
Qendra Juridike e Kosovës  – KLC / QJK 
Shkurt – Mars 2003

Të Drejtat e Fëmijëve – Dhuna në Familje 
UNICEF – Kosovo
NORMA
Korrik/Gusht 2004 - Prishtinë

Procedura Civile, Penale dhe Administrative 
Qendra Juridike e Kosovës  – KLC / QJK 
Shkurt  – Korrik 2004

Aktivitetet në OJQ (Organizata jo-qeveritare)

Njëri nga themeluesit e Asociacionit të Studentëve të Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës – ASFJUP
2003 - 2004

Udhëheqës i Bordit drejtues të OJQ-së “Studentët dhe Intelektualet e Rinj - SIR”  Ferizaj.
2004 - 2005

Email: veton.shabani@rks-psh.org

Dokumente dhe publikime