Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

ARSIMIMI

22.09.2002 – Provimi i Jurisprudencës
1990– Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës

PËRVOJË PUNE

15.05.2012 – Prokuror Komunal në Prokurorinë Komunale në Ferizaj
22.10.2010-15.05.2012-Gjyqtar në Gjykatën Komunale në Ferizaj
29.05.2004-22.10.2010 – Prokuror Publike Komunale në Prokurorinë Publike Komunale në Ferizaj
12.11.2003-29.05.2004 – Gjyqtar për Kundërvajtje në Lipjan
01.07.2003-12.11.2003 –Administrator në Prokurorinë Komunale në Ferizaj
14.01.2002-25.06.2003- Bashkëpunëtor i Avokatit Muhamet Beqiri
03.01.2001-31.12.2001-Praktikant në Gjykatën Komunale në Ferizaj
28.12.1999-31.12.2000-Monitor i nëndegës së SHHB “Nëna Terezë” në Dremjak

TRAJNIME DHE AFTËSIME TË TJERA:

Pjesëmarrës në shumë trajnime me tema të ndryshme nga lëmia penale, të organizuara nga IGJK,  UNDP, USAID, Shoqata e Prokurorëve të Kosovës, UE e menaxhuar për AER, NITA etj.

Programet Microsoft Word, Excel, internet.

Email: rasim.maloku@rks-psh.org

Data e Lindjes
02 Gusht, 1979 – Ferizaj

Nacionaliteti
Shqiptar- Kosovar   

Edukimi

Shkolla Fillore: (1988 – 1994)
“Imri Halili” – Gaçkë, Ferizaj 

Shkolla e Mesme: (1994 - 1998)
“Elena Gjika” Shkolla e Mjekësisë – Ferizaj

Universiteti i Prishtinës:
Fakulteti Juridik – (katër vjeçar) 2000/2001 – 2004
 
Studime Post – Diplomike – Universiteti i Prishtinës:
Drejtimi Penal  – 2004 / 2006
 
Provimi i Jurisprudencës Janar 2007
   
Gjuhët   

English (Speaking, Writing, Reading) – Good 
Serbisht (Speaking, Writing, Reading) – Good

Aftësitë Kompjuterike

Windows XP, vista 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),Internet

Përvoja e Punës

Prokuroria Komunale në Ferizaj
Prokuror
22 tetor 2010 -vazhdon

Arsprojecting Group SHPK – Ferizaj
Përfaqësues Juridik
Shkurt 2008 – Tetor 2010

Qendra Juridike e Kosovës
Hulumtues Shkencor
Janar 2007 – Shtator 2007

Qeveria e Kosovës “Zyra e Kryeministrit”
Këshilltar  politik për çështje ligjore 
Dhjetor 2004 -  Mars 2006

Qendra Juridike e Kosovës – Programi e Drejta për të Gjithë
Trajnues Ligjor
Nentor 2003 – Nentor 2004

Përvoja Akademike dhe Trajnimet

Programi fillestar për përgatitjen e kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë PFAL
Instituti Gjyqësor i Kosovës – UNDP
Shtator 2008 – Dhjetor 2009

Shkolla për Integrime Evropiane – European Integration School
Kosovo Foundacion for Open Society KFOS – KCSF  Prishtinë – Tiranë
shtator 2005 – dhjetor 2005

Kurs Hyrës në Reformën në Sektorin e Sigurisë dhe Qeverisje
“Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)
Tetor - Nëntor 2005, Gjenevë, Zvicër

Crans Montana Forum Monaco – Forumi Botëror i Krans Montanës
Francë – Monaco
Qershor 2005
\"Praktikat Legale Klinike ” –  Hulumtues
Universitetit të Prishtinës i Fakulteti Juridik – Gjykata e Qarkut e Prishtinë  
Shkurt – Shtator 2004

Transaksionet Moderne Ndërkombëtare
USAID – Universiteti i Prishtinës
2004

Trajnime Themelore
Qendra Juridike e Kosovës  – KLC / QJK  
Tetor  2003

Procedura Civile, Praktika Klinike 
Qendra Juridike e Kosovës  – KLC / QJK 
Shkurt – Mars 2003

Të Drejtat e Fëmijëve – Dhuna në Familje 
UNICEF – Kosovo
NORMA
Korrik/Gusht 2004 - Prishtinë

Procedura Civile, Penale dhe Administrative 
Qendra Juridike e Kosovës  – KLC / QJK 
Shkurt  – Korrik 2004

Aktivitetet në OJQ (Organizata jo-qeveritare)

Njëri nga themeluesit e Asociacionit të Studentëve të Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës – ASFJUP
2003 - 2004

Udhëheqës i Bordit drejtues të OJQ-së “Studentët dhe Intelektualet e Rinj - SIR”  Ferizaj.
2004 - 2005

Email: veton.shabani@rks-psh.org

Emri dhe mbiemri:
Sebahate Sinani
Data e lindjes:
28/11/1979
Vendi I lindjes:
Gjilan


Titulli:
Prokuror i shtetit
Departamenti:
Departamenti i Krimeve të Rënda, Prokuroria Themelore Ferizaj

Shkollimi:

Fakulteti Juridik-UP

Provimin e Jurisprudencës, Korrik 2011

Studime Master Drejtimi Penal, Prishtinë

Studime Master Drejtimi Penal, Ëake Forest University, USA

Pjesmarrja në Konferenca/Simpoziume ndërkombëtare apo vizita studimore jashtë vendit

Konferenca e 3-të Europiane për Dhunën në familje, Oslo Norvegji, shtator 2019

Konferencë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës “Crimes Against Ëoman” prill 2018

Vizitë studimore në Gjykatën Europiane të Drejtësisë në Luksemburg dhe Akademinë e Drejtësisë në Trier të Gjermanisë, Shtator 2014

Trajnimet në vend dhe jashtë vendit:

“Terrorism and Organized Crime”, 14-16 April 2014 in Ankara, Turkey.

“Enhancing the capacityof Kosovo Prosecutors to deal ëith corruption: a focus on confiscation” 02-03/06/2017 Pristina

“Administration of justice” Leiden Laë School, Netherlands, 07-16/03/2018, 

Trajnime të shumta në vend lidhur me Dhunën në familje; gazetarët viktima të krimit; LGBTI, etj.

Njohuritë e gjuhës angleze:

Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze

Njohuritë e gjuhëve tjera përveq gjuhës angleze:

Gjuhë serbe

Ndonjë publikim tuajin:

Role of the General Laëyer in the European Court of Justice, (http://jus.igjk.rks-gov.net/218)

Legal Position of the Preliminary Judge in relation to other subjects during the preliminary investigations, (Justicia 2015)

   Të dhëna tjera relevante për veten tuaj

Komunikative, aftësi të të punuarit në grup, fleksibile, kreative, e gatshme për tu përballur me sfida të ndryshme në aspektin profesional, e gatshme për të ndihmuar kolegët si dhe e përkushtuar në kryerjen e detyrave me përgjegjësi të lartë.

Email: sebahate.sinani@rks-psh.org