Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Ferdane (Bajram) Sylejmani e lindur më 19.04.1957 në Prishtinë.

Shkollën e mesme e kreu në gjimnazin "Ivo Llolla Ribar" në
Prishtinë.

Ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës më datën 22.02.1989, drejtimi i përgjithshëm.

Provimin e jurispodencës e ka dhënë në muajin dhjetor të vitit
2002.

Në cilësinë e praktikantes ka punuar në Gjykatën Ekonomike të Qarkut në Prishtinë, nga data 15.01.1990 deri më datën  28.05.1991, si dhe nga data 01.01.2001 deri më datën 31.12.2001.

Nga data 01.01.2002 e deri më datën 24.11.2003 ka punuar si
referente juridike.

Nga data 10.06.2004 është emëruar prokurore në Prokurorin Publike Komunale në Prishtinë, ku edhe tani vazhdon punën në këtë pozitë

Email: ferdane.sylejmani@rks-psh.org

INFORMATA PERSONALE

Emri Ali
Mbiemri  Ajdini
Vendi i lindjes Fshati Pirok, Tetovë, Maqedoni
Përkatësia Nacionale shqiptar
Datëlindja  22.02.1974

EKSPERIENCA
   
• Data(prej – deri)   21.10.2010- vazhdon, Prokuror në Prokurorinë Komunale në Prsihtinë
• Data(prej – deri)   18.04.2005  deri më 01.03 2007
Emri, adresa e Punëdhënësit Inspekcioni Gjyqesor i Kosovës
• Sektori        Auditimi Gjyqësor
• Pozita        Auditor i Lartë Gjyqësor
• Aktivitetet        •    Sektorin e Auditimit Gjyqësor në Njësin e Inspektimit Gjyqësor në Departamentin e Drejtësisë në UNMIK.
•    Auditimi i të gjitha gjykatave dhe i prokurorive të Kosovës, lidhur me funksionimin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial.
•    Hartimin e raporteve pas kryerjes se auditimit
•    Përmirësimin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial.

• Data(prej – deri)         01.01.2005 -18.04.2005
Emri , adresa e Punedhenesit        Gjykata Supreme e Kosovës
• Sektori       
• Pozita        Bashkëpuntorë Profesional
• Aktivitetet        •    Angazhimi në séanca Gjyqësore,
•    Pjesmarja në séanca të Kolegjeve në Gjykatë,
•    Përgatitja e lëndëve,
•    Referimi i lëndëve para Kolegjeve,
•    Hartimi i vendimeve  gjyqësore.
• Data(prej – deri)         01.09.2003-31.12.2004
Emri , adresa e Punëdhënësit        Këshilli Gjyqësor i Kosovës
• Sektori        Departamenti i Administrates Gjyqesore
• Pozita        Zyrtar Ligjor

• Aktivitetet        •    Hartimi i draft Ligjeve
•    Hartimi i Urdhëresave Administrative,
•    Hartimi i akteve të tjera nën ligjore,
•    Përpilimi i shkresave ligjore etj.
Data (prej-deri)        01.07.2002-01.07.2003 
Emri,adresa e punëdhënësit        Ish DAGJ-i tani KGJK, në bashkpunim me fondacionin “sorros”
•    Pozita         Kryerja e stazhit të praktikantit në Gjykatën komunale në Prishtinë
•    Aktivitetet        Aftësimi praktik në të gjitha lëmit, si ajo penale, civile etj.

EDUCATION AND TRAINING

• Data(prej – deri)        1993/4 deri me datë 29.05.2002
Universiteti        Universiteti i Prishtinës
fakulteti        Fakulteti Juridik
• Titulli i Kualifikimit        Jurist i Diplomuar
Kualifikimet tjera-data        Dhënia e provimit të judikaturës me datë 10.10.2004
Trajnimet  dhe seminaret        Prej tetorit 2005 deri në shkurt 2006
Emir i organizatës        Departamenti i Drejtësisë, Njësia e Inspektimit Gjyqësor
Lloji i trajnimit        Ngritja e aftësive në hetimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve për shkeljen e Kodit të Etikës
Trajnimet tjera        MDA, NCSC-USAID, naac-USAID, IGJK
Data (prej-deri)        MDA prej 03.09.2005-03.10.2005, planifikimi dhe vendim-marrja, menaxhimi i kohës etj.
Emir i organizatës        NCSCS-USAID, prej janarit deri në mars të vitit 2006, seminar për auditim të brendshëm, dhe trajnim për pilot auditim në sisitemin gjyqësor dhe prokurorial
Emri i organizatës        Naac-Këshilli Kombëtar shqiptaro-amerikan-USAID
Data (prej-deri_        Prej 15 janarit deri më 27 mars 2007
Lloji i trajnimit        The hope fellowships, menaxhimi-mendimi strategjik, planifikimi dhe projektet e menaxhmentit
• • Data(prej – deri)        22-09.2008 – 31.12. 2009
• Emri / Organizata / Trajnimi        Instituti Gjyqësor i Kosovës
• Depatamenti        Trajnimet
Lloji i trajnimit        Programi Fillestar për arsimim ligjor për kandidatët për gjyqtar dhe prokuror
Vijon        Faza e tretë deri më 31 dhjetor të vitit 2009

GJUHA KOMPJUTERI NJOHURI.

SHQIPE, SERBO – KROATE, ANGLISHT KUPTOJ

KOMPJUTERI
Microsoft Outlook,
Microsoft Excel,
Microsoft Word, 

 

Email: ali.ajdini@rks-psh.org

Adresa:    Samadrexhë-Suharekë
E-maili:     bashkimzeqaj@hotmail.com &  bzeqaj@kosovo-mining.org
   
Nacionaliteti:    Shqiptar,  Kosovar
   
Data e Lindjes:    20.10.1981
   
Gjinia:    M
   
Punësimi i dëshiruar / Fusha e dëshiruar:
Prokuror,Gjyqtar, Pedagog në Universitet, Financat dhe e Drejta Financiare,  E Drejta Doganore, Analiza Ekonomike e së Drejtës, Drejta Komerciale, e Drejta Biznesore, E Drejta Pronësore dhe Zyrtar i Lartë Ligjor!

   
Përvoja e punës:   
   
Datat:    05.05.2007 – 05.05.2008
Pozita e mbajtur:    Avokat praktikant
Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore:    Asistimi i avokatit, përfaqësimi i palëve në seancat gjyqësore, përpilimi i shkresave juridike, etj.
Emri dhe adresa e punëdhënësit:    Oda e Avokatëve të Kosovës,  Rr. “Qamil Hoxha”. Nr. 10/3   Prishtinë
Lloji i biznesit apo sektori:    Sektori i drejtësisë
   
Datat:    01.10.2008- 30.06.2009 ( që nga 01.05.2009 deri me 30.06.2009, punë me honorar)
Pozita e mbajtur:    Ligjërues dhe Koordinator për Studime Master
Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore:    Mbajtja e ligjëratave, puna me student dhe  organizimi i punës me  studentet në studimet master (Pergditja e raporteve, shkresave, vendimeve etj.)
Emri dhe adresa e punëdhënësit:    Universiteti “Pjetër Budi” Institucion i Arsimit të Lartë
Lloji i biznesit apo sektori:    Sektori i Arsimit Universitar


Datat:    01.05.2009-09.10.2015
Pozita e mbajtur:    Zyrtar i Lartë Ligjor
Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore:    Përgatitja e Shkresave, Licencave, Raporteve ,Rregulloreve, Udhëzimeve Administrative, Aktvendimeve, Vendimeve, Përfaqësimin e KPMM në Gjykatë, Përgatitja e Njoftimeve, Ofrimi i Këshillave Juridike, Pjesëmarrja në debate në fushën e legjislacionit.
Emri dhe adresa e punëdhënësit:    Komisioni i Pavarur Për Miniera dhe Minerale. Adresa; R. Armend Daci, Nr.1
Lloji i biznesit apo sektori:    Institucion i Pavarur i themeluar në bazë të ligjit  Nr.03/L-0163, për Minierat dhe Mineralet


Shkollimi dhe trajnimet   
   
Data:t    1996 – 2000
Titulli i kualifikimit:    Diplomë e shkollës së mesme
Fusha e studimit:    Shoqërorë-Gjuhësor
Emri dhe lloji i organizatës/institucionit që e ka ofruar studimin/trajnimin:    Gjimnazi “Jeta e Re” Suharekë
   
Datat:    01.10.2000 – 23.11.2004
Titulli i kualifikimit:    Jurist i Diplomuar
Fusha e studimit:    Drejtësia
Emri dhe lloji i organizatës/institucionit që e ka ofruar studimin/trajnimin:    Universiteti i Prishtinës – Fakulteti Juridik
   
Datat:    2005 – 2008
Titulli i kualifikimit:    Master i Shkencave Juridike - Financiare
Fusha e studimit:    Financat  dhe e Drejta Financiare
Emri dhe lloji i organizatës/institucionit që e ka ofruar studimin/trajnimin:    Universiteti i Prishtinës – Fakulteti Juridik
   
Datat:    19.03.2011
Titulli i kualifikimit:    Provimi i Jurispodencës
Fusha e studimit   
Emri dhe lloji i organizatës/institucionit që e ka ofruar studimin/trajnimin:    Ministria e DrejtësisëAftësitë personale   
   
Gjuha amtare:    Shqipe
Gjuhë tjera: Gjuha angleze

   
Aftësitë sociale, angazhimet në organizata apo aktivitete tjera të lira:     
Kualitetet personale: kooperativiteti, afërsia, saktësia, puna nën presion, etj.
   
Aftësitë organizative:
Kam aftësi të mira organizative.
   
Aftësitë në kompjuter:
Programet e Microsoft Office; Aftësi shumë të zhvilluara në kërkime në web dhe në internet.
   
Informata plotësuese        
Kam përfunduar studimet Master në Fakultetin Juridik te Universitetit te Prishtinës me datën 14.04.2008, që nga kjo kohë jam Master i Shkencave Juridike. 
 
INTERESIMET PERSONALE

Ligji, Prokuroria, Gjyqësia, Financat,Drejta  Buxhetore, E Drejta Komerciale dhe e Drejta  Doganore .
Leximi,
Nga sportet futbolli,  etj.

 

Email: bashkim.zeqaj@rks-psh.org
 

Data e lindjes: 14/01/1986  
Vendlinjda: Prishinë  
Shtetësia: Kosovar 
Kombësia: Shqiptar

PËRVOJA E PUNËS

07.05.2012- 01.12.2016
Zyrtar i lartë ligjor 
Policia e Kosovës, Drejtoria e Përgjithshme.  
     
05.01.2011-02.05.2012
Referent ekzekutues
Gjykata Komunale në Prishtinë

Në vititn 2010
Praktikant
Kuvendi i Republikës së Kosovë, National Democratik Institute (NDI) dhe USAID

Shtator 2009
Praktikant
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe Agjencia për Mbështetje të NVM-ve.


ARSIMI DHE TRAJNIMI

07.10.2009-17.04.2012
Ma.Sc i Juridikut- Kushtetues Administrativ    
Fakulteti Juridik, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”. 

2005-03.03.2009
Baçelor i Drejtësisë 
Fakulteti Juridik, Universiteti i Prishtinës

26.09.2015
Provimi i jurisprudencës

Po ashtu  në Prishtinë kam kryer shkollën e mesme dhe shkollën fillore 


Trajnimet e përfunduara:

Programi i mësimit klinik në drejtimin civil, i organizuar nga ABA Rule of Law  Intiative, Fakulteti Juridik dhe USAID, semestri i  parë, 2007-2008.

Legal Research and Writing Seminar, Conducted for students of the Law Faculty, University of  Prishtina, October 2008- January 2009, organized by  ABA-Rule of Law Initiative, Law Faculty, University of Prishtina and USAID.

Legal Ethics and Professional Responsibility Course, conducted for students of the Law Faculty, University of Prishtina, March- June 2009, organized by  ABA-Rule of Law Initiative, Law  Faculty, University of Prishtina and USAID.

Public International Law, International Prishtina Summer University 2009, held at the University of Prishtina from 13 July to 31 July 2009.

“Policy Analysis and Research Training”, National Democratic Institute and the National Conference of State Legislatures, April 23-24, 2010.

Organizationa and Public Relations Skills Training, 12.09.2012-14.09.2012, organized by OSCE. 

Trajnimi “Çështjet e Protokollit Shtetëror”, Ministria e Administratës Publike, IKAP, 29 maj 2013.

Trajnimi fillestar për BE, 7-10 dhjetor 2015, Ministria e Administratës Publike, IKAP. 

TAIEX Study Visit on Data Protection in the Law Enforcement Sector, Romë, Itali,  27-29 shtator 2016. 

 

Gjuha amtare
Gjuha shqipe

Gjuhë  të huaja 
Gjuhën angleze
Gjuhën serbe – njohuri themelore

Shkathtësitë  kompjuterike
Zotërim i mirë i  Microsoft Office™ tools 

 

Email: besart.mustafa@rks-psh.org

Fatmire Cacaj, u lind më 04.11.1970 në Deçan. Diplomoi në Fakultetin Juridik në vitin 2001. Provimin e judikatures e kaloi në vitin 2008.

Jeton në Prishtinë.

Përfundoi me sukses Programin Fillestar për Arsimim Ligjor në vitin 2012 Profili Prokuror.

Që nga viti 2000-2009 ka punuar si Zyrtare Policore në Policinë e Kosovës në pozita të ndryshme: Zyrtare për analize te politikave, U.D Shefe e Sektorit "Hetimet e Narkotikeve, Shefe e Sektorit për Shërbime dhe Mbështetje, Shef I aksidenteve dhe Çështjeve Civile Ligjore, Autorizuese për përfaqësime para te gjitha organeve gjyqësore dhe jashtëgjyqësore, Anëtar I përhershëm I Komisionit për Shqyrtimin e Përdorimit te Forcës).Pastaj nga 2009-2011 si Udhëheqëse e Programit për Arsimim Ligjor në Institutin Gjyqësor të Kosovës. Aktualisht është duke punuar si Asistente e lartë Gjuhësore në Instituti Gjyqësor i Kosovës.

Përvoja e saj llogaritet rreth njëmbëdhjetë vite.

Me 28 dhjetor 2012 nga Presidentja e vendit zjn.Atifete Jahjaga, dekretohet prokurore ne Prokurorinë Komunale në Ferizaj.

 

Email: fatmire.cacaj@rks-psh.org

Data e lindjes: 20 shkurt 1980

Eksperiencat e punësimit

Data: 01 dhjetor 2016 – në vazhdim
Roli ose pozicioni i punës: Prokuror i Shtetit
Emri dhe adresa e punëdhënsit: Prokuroria Themelore në Prishtinë
   
Data:  dhjetor 2015 – shkurt 2016
Roli ose pozicioni i punës: Specialist i Sektorit të Gjyqësisë
Emri dhe adresa e punëdhënsit: Projekt i USAID Kosova implementuar nga Mendez England & Associates (ME&A) nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
   
Data: 01 dhjetor 2014 -  30 mars 2016
Roli ose pozicioni i punës: Ekspert i ri afatshkurtër
Emri dhe adresa e punëdhënsit:  EU Projekt ‘ mbështetje për KGJK dhe KPK’ i implementuar nga Hulla & Co. Human Dynamics nga Austria
   
Data: 11 nëntor 2009 – 30 nëntor 2014 
Roli ose pozicioni i punës: Këshilltar Ligjor i Kryeprokurorit të EULEX-it, Këshillin Prokurorial të Kosovës (KPK) dhe Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK)
Emri dhe adresa e punëdhënsit: EULEX Kosova
   
Data: Prill 2009 – Nëntor 2009 
Roli ose pozicioni i punës: Zyrtar i Vlerësimit të Performancës
Emri dhe adresa e punëdhënsit: Projekt i UNOPS – Komisioni Pavarur Gjyqësor dhe Prokurorial (KPGJP)
   
Data: 01 janar 2006 – 30 Mars 2009 
Roli ose pozicioni i punës: Inspektor Gjyqësore
Emri dhe adresa e punëdhënsit: Njësia e  Inspektimit Gjyqësore të Kosovës (NJIGJ), Këshilli Gjyqësor dhe Prokurorial i Kosovës (KGJPK), UNMIK.


Data: 01 janar 2005 – 31 dhjetor 2005 
Roli ose pozicioni i punës: Bashkëpunëtor Profesional
Emri dhe adresa e punëdhënsit: Njësia e  Inspektimit Gjyqësore të Kosovës (NJIGJ), Këshilli Gjyqësor dhe Prokurorial i Kosovës (KGJPK), UNMIK.
   
Data: Maj 2003 – Prill 2004 
Roli ose pozicioni i punës: Praktikant 
Emri dhe adresa e punëdhënsit: Gjykata e Qarkut në Prizren

Arsimi dhe trajnimet

Data: 1998 - 2003
Titulli i kualifikimit të arritur: Jurist i diplomuar
Emri dhe lloji i subjektit që ofroi edukimin ose trajnimin: Fakultetit Juridik, Universiteti i Prishtinës
   
Data: Korrik 2013
Titulli i kualifikimit të arritur: Provimi i Jurisprudencës 
Emri dhe lloji i subjektit që ofroi edukimin ose trajnimin: Komisioni për Provimin e Jurisprudencës, Ministria e Drejtësisë, Republika e Kosovës
   
Trajnime
Trajnime të ndryshme në nivel vendor dhe ndërkombëtar;

Aftësitë personale dhe kompetencat

Gjuhet
Shqipe
Angleze
Serbe

 

Email: ilir.morina@rks-psh.org

Ilirjana Çollaku Tafa është emëruar Prokurore e Shtetit në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, më datë 1 dhjetor 2016, me dekret të Presidentit të Republikës së Kosovës.

Para emërimit si Prokurore e Shtetit në këtë Prokurori, znj. Çollaku Tafa që nga viti 2009 ka punuar si Këshilltare Ligjore në Misionin e Bashkimit Europian për Sundimin e Ligjit (EULEX), fillimisht në Zyrën e Prokurorisë së EULEX-it në nivel të Prokurorisë Themelore, kurse në dy vitet e fundit punoi si Këshilltare Ligjore në Zyrën e Kryeprokurorit të EULEX-it.

Në periudhën 2002-2009 ka punuar në Institucionin e Ombudspersonit të Kosovës, në pozitat Juriste Hetuese, Udhëheqëse e Zyrës Regjionale, Juriste e Lartë. Praktikën gjyqësore si juriste e përfundoi në Gjykatën e Qarkut në Mitrovicë, në periudhën 2001-2002.

Znj. Çollaku Tafa studimet themelore i përfundoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, në vitin 2001. Në vitin 2009 përfundoi studimet master në Drejtimin “Integrime Europiane dhe Legjislacion”, në Institutin Europian të Nicës, Francë, program i organizuar në bashkëpunim me Universitetin UBT në Prishtinë. Ndërsa në vitin 2019 përfundoi studimet master në Universitetin Wake Forest në Karolinën e Veriut, SHBA, ku ka marë titullin "Master of Law in American Law", me specializim në të Drejtën Penale.

Ka të përfunduar Provimin e Jurisprudencës, Provimin për Përmbarues Privat, Shkollën për Integrime Europiane, si dhe ka marrë pjesë në shumë trajnime që kryesisht temë kishin: të drejtën europiane, të drejtën penale, praktikën e Gjykatës Europiane pët të drejtat e njeriut, të mbajtura brenda dhe jashtë vendit.

 

Email:ilirjana.çollaku@rks-psh.org

Jehona Makolli Grantolli u lind me 25.10.1983, në Prishtinë. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës  si Bachelor i Drejtësisë në vitin 2007, ndërsa studimet pasuniversitare i kreu në vitin 2011, në Drejtimin Penal dhe mbrojti temën me titull “Institucionet penitensiare dhe respektimi i të drejtave të personave të dënuar gjatë ekzekutimit të dënimit me heqje të lirisë ose me burgim në Kosovë ” ku fitoi titullin Master i Shkencave Juridike Penale.

Në periudhën kohore 2007-2008 përfundoi praktikën juridike në Gjykatën Komunale në Prishtinë. Në periudhën kohore 2008-2009, punoi në Kompaninë Këshilluese Franceze EgisBCeom.International si ndihmës-juriste, ndërsa pas përfundimit të studimeve pasuniversitare në periudhën kohore 2011-2012,  përfundoi praktikën juridike profesionale në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë.  Nga janari i vitit 2013 e deri në gusht të vitit 2013 ka punuar si juriste në Sh.p.k.”Vitaminka Trade”, në Prishtinë dhe nga shtatori i vitit 2013 është pranuar ne pozitën zyrtar ligjor në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, në Departamentin e Krimeve të Rënda. Në vitin 2014 ka përfunduar me sukses provimin e jurisprudencës, ndërsa nga fillimi i vitit 2015 deri me 01.12.2016 ka punuar në Njësitin për Krime Ekonomike dhe Korrupsion në Prokurorinë Themelore në Prishtinë.

Gjate këtyre viteve si juriste ka ndjekur një varg trajnimesh ku janë shtjelluar tema të ndryshme dhe atë: “E drejta për jetë” sipas Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, Praktike Juridike në Sh.p.k “Juridika”, nga Moduli Penal, Civil dhe Administrativ, Trajnime lidhur me Kodin e Etikës, Trajnimi lidhur me përgaditjen e provimit të jurisprudencës dhe shumë trajnime të tjera.

Ndërsa ka shkruar edhe punime seminarike me tema nga lëmia penale si: “Viktimat e krimit të trafikimit me qenie njerëzore”, “Organet për zhvillim të procedurës kundërvajtëse në lëminë penale”, “Të drejtat e të burgosurve në Kosovë” dhe shumë punime të tjera.

Nga viti 2015 ka punuar si ndihmëse e Koordinatores për Rajonin e Prishtinës nga radhët e Prokurorëve të Shtetit, në kuadër të Forumit të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve të Kosovës dhe se bashku kanë ndërmarrë shumë aktivitete për sensibilizimin e të rinjëve në veçanti femrave të reja për dhunën në familje, barazinë gjinore me theks të veçantë në të drejtën e femrave në trashëgimi.

Përveç gjuhës shqipe flet rrjedhshëm gjuhën angleze dhe turke.

Me datën 01 dhjetor 2016 nga Presidenti i Republikës u dekretua Prokuror i Shtetit në Prokurorinë Themelore në Prishtinë.

Është e martuar dhe ka një fëmijë.\

 

Email: jehona.makolli@rks-psh.org

I lindur më 25.05.1964, në Dumosh të Podujevës.
Në Podujevë e ka kryer shkollimin e mesëm në vitin 1983.

Pas shkollës së mesme e ka kryer shërbimin ushtarak në ish APJ.

Në vitin 1984 ka filluar studimet në Universitetin e Kosovës, në Fakultetin Juridik. Ka diplomuar në mars të vitit 1989.
Pos drejtësisë, në Fakultetin Filozofik ka filluar të studioj edhe gjuhën frënge, por nuk e ka përfunduar.

Në nëntor të vitit 1989 ka filluar të punoj si praktikant në BVI – inë, për Kulturë Fizike dhe Sport në Podujevë. Aty punoi derisa e larguan nga puna për shkak të rrethanave të atëhershme politike, në tetor të vitit 1990.

Gjatë vitit 1998 dhe 1999 ka punuar në shkollën fillore në Dumosh, ka qenë sekretar i shkollës.

Në vitin 2000, kam kaluar të punoj në Kuvendin Komunal të Podujevës në cilësinë e zyrtarit juridik deri në gusht të vitit 2006.

Prej gushtit të vitit 2006 deri në maj të vitit 2009 ka punuar si zyrtar ligjor Zyrën e Prokurorisë Speciale të Kosovës.

Nga qershori i vitit 2009 ka punuar si zyrtar i lartë ligjor në Agjencinë Kosovare të Pronës. Aty ka punuar deri në pjesën e dytë të shkurtit të vitit 2010, kur është dekretuar të punoj në PSRK si Prokuror Special.

 

Email: rrahim.podvorica@rks-psh.org

Data e lindjes: 25. 11. 1962
Vendlindja: Barilevë

Arsimimi dhe kualifikimet :
Shkolla e mesme Prishtinë, Fakulteti Juridik në Prishtinë, diplomuar në vitin 1986, Provimi i Jurisprudencës më 23. 03. 2013, Programi i Trajnimit Fillestar për Arsimimin Ligjor në Institutin Gjyqësor te Kosovës nga dt. 02.12. 2013 deri me 31.05. 2015.

Përvoja e punës:
Gjykata Themelore e Punës së Bashkuar: Praktikante nga dt. 15.03.1988 deri me 31.03.1989.
Agjencia turistike: 'Barileva Turist' Menaxhere e punëve administrative nga dt. 01.09.2009 deri me 28.02.2010.
Komuna e Prishtinës: Zyrtare e lartë ne zyrën e përfaqësimeve nga dt.01.08.2012 deri me dt. 03.01. 2014.

Trajnime dhe kurse:
Akademia e Drejtësisë në Turqi: trajnimi “Krimi i Organizuar dhe Terrorizmi”
Dt. 14-16 Prill 2014
Vizitë Studimore në Gjermani-Aachen në Gjykata Administrative dhe Holand-Maastricht në Gjykata e Qarkut Limburg dt. 07-13 shtator 2014
Bildungszentrum Sprach – und Computercurse Freiburg , Zeugnis 'deutsch als fremdsprache' Grundstufe II, Grundstufe III, viti 2002 / 2003.
Qendra e gjuhëve te huaja” Zas – Trade”: Certifikate niveli Pre- Intermediate. dt. 03.07.2014.
Qendra për aftësime profesionale Prishtine: trajnimi “Administrim Biznesi” nga dt. 01.09.2005 deri më dt. 15. 12. 2005.
Qendra për aftësime profesionale Prishtine: trajnimi 'Elektronik industriale me TI” nga dt. 24.07.2006 deri me 15.12. 2006.
Dekretuar nga Presidenti i vendit z.Hashim Thaqi më 01 dhjetor 2016 prokurore në Prokurorinë Themelore në Prishtinë.

 

Email: rukije.shasivari@rks-psh.org

Fikrije Sylejmani u lind më 07.09.1960 në Mitrovicë. Diplomoi në Fakultetin Juridik në vitin 1985. Provimin e Judikaturës e kaloi në vitin 2010.

Jeton në Mitrovicë, është e martuar dhe ka tre fëmijë.

Përvoja e saj më shumë se 27 vite filloi qysh në vitin 1985 si Udhëheqëse e shërbimit të asistencës sociale, përkatësisht Nëpunëse e shërbimeve sociale, në Qendrën për punë sociale në Mitrovicë.

Me 28 dhjetor 2012 nga Presidentja e vendit zjn.Atifete Jahjaga, dekretohet prokurore ne Prokurorinë Komunale në Mitrovice.
 

Email:fikrije.sylejmani@rks-psh.org

Dokumente dhe publikime