Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

INFORMATA PERSONALE

Emri Ali
Mbiemri  Ajdini
Vendi i lindjes Fshati Pirok, Tetovë, Maqedoni
Përkatësia Nacionale shqiptar
Datëlindja  22.02.1974

EKSPERIENCA
   

 Data(prej – deri)   21.10.2010- vazhdon, Prokuror në Prokurorinë Komunale në Prsihtinë

Data(prej – deri)   18.04.2005  deri më 01.03 2007

 

Emri, adresa e Punëdhënësit Inspekcioni Gjyqesor i Kosovës

 Sektori        Auditimi Gjyqësor

Pozita        Auditor i Lartë Gjyqësor

 

Aktivitetet       

 1. Sektorin e Auditimit Gjyqësor në Njësin e Inspektimit Gjyqësor në Departamentin e Drejtësisë në UNMIK.
 2. Auditimi i të gjitha gjykatave dhe i prokurorive të Kosovës, lidhur me funksionimin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial.
 3.   Hartimin e raporteve pas kryerjes se auditimit
 4.   Përmirësimin e sistemit gjyqësor dhe prokurorial.


    Data(prej – deri)         01.01.2005 -18.04.2005

Emri , adresa e Punedhenesit        Gjykata Supreme e Kosovës
Sektori       
 Pozita        Bashkëpuntorë Profesional

Aktivitetet       

 1.    Angazhimi në séanca Gjyqësore,
 2.  Pjesmarja në séanca të Kolegjeve në Gjykatë,
 3.    Përgatitja e lëndëve,
 4.     Referimi i lëndëve para Kolegjeve,
 5.    Hartimi i vendimeve  gjyqësore.

 Data(prej – deri)         01.09.2003-31.12.2004

Emri , adresa e Punëdhënësit        Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Sektori        Departamenti i Administrates Gjyqesore
Pozita        Zyrtar Ligjor

• Aktivitetet       

 1.   Hartimi i draft Ligjeve
 2.    Hartimi i Urdhëresave Administrative,
 3.   Hartimi i akteve të tjera nën ligjore,
 4.   Përpilimi i shkresave ligjore etj.


Data (prej-deri)        01.07.2002-01.07.2003 

Emri,adresa e punëdhënësit        Ish DAGJ-i tani KGJK, në bashkpunim me fondacionin “sorros”
   Pozita         Kryerja e stazhit të praktikantit në Gjykatën komunale në Prishtinë

  Aktivitetet       

 1. Aftësimi praktik në të gjitha lëmit, si ajo penale, civile etj.


EDUCATION AND TRAINING

 Data(prej – deri)        1993/4 deri me datë 29.05.2002

Universiteti        Universiteti i Prishtinës
Fakulteti        Fakulteti Juridik
 Titulli i Kualifikimit        Jurist i Diplomuar
Kualifikimet tjera-data        Dhënia e provimit të judikaturës me datë 10.10.2004
Trajnimet  dhe seminaret        Prej tetorit 2005 deri në shkurt 2006
Emir i organizatës        Departamenti i Drejtësisë, Njësia e Inspektimit Gjyqësor
Lloji i trajnimit        Ngritja e aftësive në hetimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve për shkeljen e Kodit të Etikës
Trajnimet tjera        MDA, NCSC-USAID, naac-USAID, IGJK
Data (prej-deri)        MDA prej 03.09.2005-03.10.2005, planifikimi dhe vendim-marrja, menaxhimi i kohës etj.
Emir i organizatës        NCSCS-USAID, prej janarit deri në mars të vitit 2006, seminar për auditim të brendshëm, dhe trajnim për pilot auditim në sisitemin gjyqësor dhe prokurorial
Emri i organizatës        Naac-Këshilli Kombëtar shqiptaro-amerikan-USAID
Data (prej-deri_        Prej 15 janarit deri më 27 mars 2007
Lloji i trajnimit        The hope fellowships, menaxhimi-mendimi strategjik, planifikimi dhe projektet e menaxhmentit

Data(prej – deri)        22-09.2008 – 31.12. 2009

Emri / Organizata / Trajnimi        Instituti Gjyqësor i Kosovës
Depatamenti        Trajnimet
Lloji i trajnimit        Programi Fillestar për arsimim ligjor për kandidatët për gjyqtar dhe prokuror
Vijon        Faza e tretë deri më 31 dhjetor të vitit 2009

GJUHA KOMPJUTERI NJOHURI.

SHQIPE, SERBO – KROATE, ANGLISHT KUPTOJ

KOMPJUTERI
Microsoft Outlook,
Microsoft Excel,
Microsoft Word, 

 

Email: ali.ajdini@rks-psh.org

Data e lindjes: 14/01/1986  
Vendlinjda: Prishinë  
Shtetësia: Kosovar 
Kombësia: Shqiptar

PËRVOJA E PUNËS

07.05.2012- 01.12.2016
Zyrtar i lartë ligjor 
Policia e Kosovës, Drejtoria e Përgjithshme.  
     
05.01.2011-02.05.2012
Referent ekzekutues
Gjykata Komunale në Prishtinë

Në vititn 2010
Praktikant
Kuvendi i Republikës së Kosovë, National Democratik Institute (NDI) dhe USAID

Shtator 2009
Praktikant
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe Agjencia për Mbështetje të NVM-ve.

ARSIMI DHE TRAJNIMI

07.10.2009-17.04.2012
Ma.Sc i Juridikut- Kushtetues Administrativ    
Fakulteti Juridik, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”. 

2005-03.03.2009
Baçelor i Drejtësisë 
Fakulteti Juridik, Universiteti i Prishtinës

26.09.2015
Provimi i jurisprudencës

Po ashtu  në Prishtinë kam kryer shkollën e mesme dhe shkollën fillore

Trajnimet e përfunduara:

Programi i mësimit klinik në drejtimin civil, i organizuar nga ABA Rule of Law  Intiative, Fakulteti Juridik dhe USAID, semestri i  parë, 2007-2008.

Legal Research and Writing Seminar, Conducted for students of the Law Faculty, University of  Prishtina, October 2008- January 2009, organized by  ABA-Rule of Law Initiative, Law Faculty, University of Prishtina and USAID.

Legal Ethics and Professional Responsibility Course, conducted for students of the Law Faculty, University of Prishtina, March- June 2009, organized by  ABA-Rule of Law Initiative, Law  Faculty, University of Prishtina and USAID.

Public International Law, International Prishtina Summer University 2009, held at the University of Prishtina from 13 July to 31 July 2009.

“Policy Analysis and Research Training”, National Democratic Institute and the National Conference of State Legislatures, April 23-24, 2010.

Organizationa and Public Relations Skills Training, 12.09.2012-14.09.2012, organized by OSCE. 

Trajnimi “Çështjet e Protokollit Shtetëror”, Ministria e Administratës Publike, IKAP, 29 maj 2013.

Trajnimi fillestar për BE, 7-10 dhjetor 2015, Ministria e Administratës Publike, IKAP. 

TAIEX Study Visit on Data Protection in the Law Enforcement Sector, Romë, Itali,  27-29 shtator 2016.

Gjuha amtare
Gjuha shqipe

Gjuhë  të huaja 
Gjuhën angleze
Gjuhën serbe – njohuri themelore

Shkathtësitë  kompjuterike
Zotërim i mirë i  Microsoft Office™ tools

Email: besart.mustafa@rks-psh.org

Fatmire Cacaj, u lind më 04.11.1970 në Deçan. Diplomoi në Fakultetin Juridik në vitin 2001. Provimin e judikatures e kaloi në vitin 2008.

Jeton në Prishtinë.

Përfundoi me sukses Programin Fillestar për Arsimim Ligjor në vitin 2012 Profili Prokuror.

Që nga viti 2000-2009 ka punuar si Zyrtare Policore në Policinë e Kosovës në pozita të ndryshme: Zyrtare për analize te politikave, U.D Shefe e Sektorit "Hetimet e Narkotikeve, Shefe e Sektorit për Shërbime dhe Mbështetje, Shef I aksidenteve dhe Çështjeve Civile Ligjore, Autorizuese për përfaqësime para te gjitha organeve gjyqësore dhe jashtëgjyqësore, Anëtar I përhershëm I Komisionit për Shqyrtimin e Përdorimit te Forcës).Pastaj nga 2009-2011 si Udhëheqëse e Programit për Arsimim Ligjor në Institutin Gjyqësor të Kosovës. Aktualisht është duke punuar si Asistente e lartë Gjuhësore në Instituti Gjyqësor i Kosovës.

Përvoja e saj llogaritet rreth njëmbëdhjetë vite.

Me 28 dhjetor 2012 nga Presidentja e vendit zjn.Atifete Jahjaga, dekretohet prokurore ne Prokurorinë Komunale në Ferizaj.

Email: fatmire.cacaj@rks-psh.org

Jehona Makolli Grantolli u lind me 25.10.1983, në Prishtinë. Diplomoi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinë, Bachelor i Drejtësisë në vitin 2007, ndërsa studimet pasuniversitare i kreu në vitin 2011, në Drejtimin Penal dhe mbrojti temën me titull “Institucionet penitensiare dhe respektimi i të drejtave të personave të dënuar gjatë ekzekutimit të dënimit me heqje të lirisë ose me burgim në Kosovë ” ku fitoi titullin Master i Shkencave Juridike Penale.

Në periudhën kohore 2007-2008 përfundoi praktikën juridike në Gjykatën Komunale në Prishtinë. Në periudhën kohore 2008-2009, punoi në Kompaninë Këshilluese Franceze EgisBCeom.International si ndihmës-juriste, ndërsa pas përfundimit të studimeve pasuniversitare në periudhën kohore 2011-2012,  përfundoi praktikën juridike në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë.  Në vitin 2013 është pranuar ne pozitën zyrtar ligjor në Prokurorinë Themelore në Prishtinë. Në vitin 2014 ka përfunduar me sukses provimin e jurisprudencës, ndërsa nga fillimi i vitit 2015 deri në fund të vitit 2016 ka punuar në Njësitin për Krime Ekonomike dhe Korrupsion në Prokurorinë Themelore në Prishtinë.

Nga viti 2015 ka punuar si ndihmëse e Koordinatores për Rajonin e Prishtinës nga radhët e Prokurorëve të Shtetit, në kuadër të Forumit të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve të Kosovës dhe se bashku kanë ndërmarrë shumë aktivitete për sensibilizimin e të rinjve në veçanti femrave të reja për dhunën në familje dhe barazinë gjinore.

Përveç gjuhës shqipe flet rrjedhshëm gjuhën angleze dhe turke.

Në vitin 2017 ka punuar temën me titull ASPEKTI JURIDIKO-PSIKOLOGJIK I KRIMIT DHE DËNIMIT NË KOSOVË, e cila është botuar në revistën Justicia, në kuadër të Akademisë së Drejtësisë.

Është çertifikuar në trajnimin Trajnimi i Trajnerëve Hartimi i Avancuar i Aktakuzave.

Trajnimet:

Masat e fshehta Akademia e Drejtësisë 17.5.2018

Sekuestrimi dhe konfiskimi Akademia e Drejtësisë 7-10.2.2018

Krimet kibernetike, provat elektronike dhe përfitimi paligjshëm Akademia e Drejtësisë, 08-12.10.2018,

E drejta në Gjykim të drejtë neni 6 i KEDNJ 20.02.2020,

Program i specializuar Krimi i organizuar dhe Korrupsioni Sesioni I, 04.02.2020-05.02.2020,

Kodi penal dhe Kodi i Procedurës penale 20.06.2019-22.06.2019,

Masat për sigurimin e pranisë së të pandehurit , 28.01.2020,

Procedurat standarde të veprimit për mbrojtje nga dhuna në familje 16-17 maj 2019,

Procedurat alternative me dt.24.01.2019.

Ekspertiza dhe shfrytëzimi i saj nga prokurorët në procedurën penale 05.11.2019,

Program i specializuar Trajnimi në forcimin e kapaciteteve profesionale në luftimin e Krimit Kibernetik sesioni II 07.11.2019-08.11.2019,

Procedura penale para fillimit të hetimit 11.12.2019,

Trajnimi lidhur me trajtimin e komunitetit LGBTI në Kosovë,

Trajnim lidhur me uzurpimin e pronës së paligjshme në Kosovë,

Dhe një varg tryeza dhe diskutime tjera.

Me datën 01 dhjetor 2016 nga Presidenti i Republikës u dekretua Prokuror i Shtetit e Republikës së Kosovës.

Si në vlerësimin fillestar ashtu edhe në vlerësimin e dytë nga Komisioni për vlerësimin e performancës së Këshillit Prokurorial të Republikës së Kosovës, prokurorja Jehona Makolli Grantolli është vlerësuar me rezultat shumë të mirë.

Me datën 20 nëntor 2019, nga Presidenti i Republikës së Kosovës, u dekretua Prokurore e Republikës së Kosovës.

Në prill të vitit 2020 është emëruar Udhëheqëse e Departamentit të Përgjithshëm në Prokurorinë Themelore në Prishtinë.

 

I lindur më 25.05.1964, në Dumosh të Podujevës.
Në Podujevë e ka kryer shkollimin e mesëm në vitin 1983.

Pas shkollës së mesme e ka kryer shërbimin ushtarak në ish APJ.

Në vitin 1984 ka filluar studimet në Universitetin e Kosovës, në Fakultetin Juridik. Ka diplomuar në mars të vitit 1989.
Pos drejtësisë, në Fakultetin Filozofik ka filluar të studioj edhe gjuhën frënge, por nuk e ka përfunduar.

Në nëntor të vitit 1989 ka filluar të punoj si praktikant në BVI – inë, për Kulturë Fizike dhe Sport në Podujevë. Aty punoi derisa e larguan nga puna për shkak të rrethanave të atëhershme politike, në tetor të vitit 1990.

Gjatë vitit 1998 dhe 1999 ka punuar në shkollën fillore në Dumosh, ka qenë sekretar i shkollës.

Në vitin 2000, kam kaluar të punoj në Kuvendin Komunal të Podujevës në cilësinë e zyrtarit juridik deri në gusht të vitit 2006.

Prej gushtit të vitit 2006 deri në maj të vitit 2009 ka punuar si zyrtar ligjor Zyrën e Prokurorisë Speciale të Kosovës.

Nga qershori i vitit 2009 ka punuar si zyrtar i lartë ligjor në Agjencinë Kosovare të Pronës. Aty ka punuar deri në pjesën e dytë të shkurtit të vitit 2010, kur është dekretuar të punoj në PSRK si Prokuror Special.

Email: rrahim.podvorica@rks-psh.org

Data e lindjes: 25. 11. 1962
Vendlindja: Barilevë

Arsimimi dhe kualifikimet :
Shkolla e mesme Prishtinë, Fakulteti Juridik në Prishtinë, diplomuar në vitin 1986, Provimi i Jurisprudencës më 23. 03. 2013, Programi i Trajnimit Fillestar për Arsimimin Ligjor në Institutin Gjyqësor te Kosovës nga dt. 02.12. 2013 deri me 31.05. 2015.

Përvoja e punës:
Gjykata Themelore e Punës së Bashkuar: Praktikante nga dt. 15.03.1988 deri me 31.03.1989.
Agjencia turistike: 'Barileva Turist' Menaxhere e punëve administrative nga dt. 01.09.2009 deri me 28.02.2010.
Komuna e Prishtinës: Zyrtare e lartë ne zyrën e përfaqësimeve nga dt.01.08.2012 deri me dt. 03.01. 2014.

Trajnime dhe kurse:
Akademia e Drejtësisë në Turqi: trajnimi “Krimi i Organizuar dhe Terrorizmi”
Dt. 14-16 Prill 2014
Vizitë Studimore në Gjermani-Aachen në Gjykata Administrative dhe Holand-Maastricht në Gjykata e Qarkut Limburg dt. 07-13 shtator 2014
Bildungszentrum Sprach – und Computercurse Freiburg , Zeugnis 'deutsch als fremdsprache' Grundstufe II, Grundstufe III, viti 2002 / 2003.
Qendra e gjuhëve te huaja” Zas – Trade”: Certifikate niveli Pre- Intermediate. dt. 03.07.2014.
Qendra për aftësime profesionale Prishtine: trajnimi “Administrim Biznesi” nga dt. 01.09.2005 deri më dt. 15. 12. 2005.
Qendra për aftësime profesionale Prishtine: trajnimi 'Elektronik industriale me TI” nga dt. 24.07.2006 deri me 15.12. 2006.
Dekretuar nga Presidenti i vendit z.Hashim Thaqi më 01 dhjetor 2016 prokurore në Prokurorinë Themelore në Prishtinë.

Email: rukije.shasivari@rks-psh.org

Fikrije Sylejmani u lind më 07.09.1960 në Mitrovicë. Diplomoi në Fakultetin Juridik në vitin 1985. Provimin e Judikaturës e kaloi në vitin 2010.

Jeton në Mitrovicë, është e martuar dhe ka tre fëmijë.

Përvoja e saj më shumë se 27 vite filloi qysh në vitin 1985 si Udhëheqëse e shërbimit të asistencës sociale, përkatësisht Nëpunëse e shërbimeve sociale, në Qendrën për punë sociale në Mitrovicë.

Me 28 dhjetor 2012 nga Presidentja e vendit zjn.Atifete Jahjaga, dekretohet prokurore ne Prokurorinë Komunale në Mitrovice.

Email:fikrije.sylejmani@rks-psh.org