Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

ANTON HASANAJ, i lindur më dt.09.02.1990, jeton në Gjakovë.

Fakultetin Juridik e përfundoi në Universitetin e Prishtinës në vitin 2013, është në vazhdim të studimeve postdiplomike – master në drejtimin juridiko-penal, po ashtu në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës.

Provimin e jurisprudencës e kaloi në vitin 2014.

Përvoja profesionale: Praktikant në Odën e Avokatëve të Kosovës nga data 22.09.2013 – 21.09.2014; Bashkëpunëtor Profesional në zyren e avokatures në Gjakovë nga 01.10.2014 - 31.08.2017. Gjatë kësaj periudhe ka ndjekur trajnimet si: “Gjykimi i simuluar me gjyqtar të Eulex-it”, konferenca dhe seminare të ndryshme në fushen penale.

Më datë 22.01.2018, nga Presidenti i Republikës së Kosovës z.Hashim Thaqi, është dekretuar Prokuror i Shtetit në Prokurorinë Themelore në Gjakovë.

Email: anton.hasanaj@rks-psh.org

Adresa: 32-4 / Rr. Dardania/ Fushe Kosovë/ Kosovë
Telefoni: 044/265-481       
E-mail: mendi_li@hotmail.com
Nacionaliteti:    Shqiptar
Data dhe vendi i lindjes: 26.06.1979, Strellc i Epërm
Gjinia: Mashkull
Statusi martesor: I martuar, babë i dy fëmijëve


Fusha Profesionale   
Jurist

Eksperiencat e punës
Data: 01.12.2016 -
Pozita që është ushtruar: Prokuror
Emri dhe adresa e punëdhënësit: Prokuroria Themelore Gjakove
Lloji i biznesit ose sektorit: KPK

Data: 01.05.2012 deri me 01.12.2016
Pozita që është ushtruar: Monitorues dhe Përfaqësues Ligjor
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë: Monitorimi i seancave gjyqësore dhe përfaqësimi ligjor i Organizatës
Emri dhe adresa e punëdhënësit: BIRN
Lloji i biznesit ose sektorit: Gazetari hulumtuese

Data: 01.07.2011-30.06.2012
Pozita që është ushtruar: Praktikant Gjyqësor
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë: Përcjellja e punëve ditore të gjyqësorit
Emri dhe adresa e punëdhënësit: Gjykata e Qarkut në Pejë
Lloji i biznesit ose sektorit: Drejtësisë

Data: 06.2004-04.2006
Pozita që është ushtruar: Monitorues
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë: Monitorimi i aplikimit të rregullove komunale.
Emri dhe adresa e punëdhënësit: OJQ “Shoqata e Intelektualëve te Pavarur” Deçan
Lloji i biznesit ose sektorit: Monitorim i Institucioneve Lokale-Komunën e Deçanit

Edukimi dhe Trajnimet
2008/09-vazhdoj
Master në Financa
Universiteti i Prishtinës
Vazhdoj studimet Postdiplomike, drejtimi Financiar

2014
Provimi i Jurisprudencës
Ministria e Drejtësisë

2004
Jurist
Universiteti i Prishtinës
Jurist i diplomuar


Aftësitë personale dhe kompetencat

Gjuhet
Shqipe
Angleze
Serbokroate

Aftesitë organizative: Aftësi të mira organizative

Aftësit teknike: PC, Fax, Printer

Aftësit kompjuterike: Përdorues i pavarur i paketës MS Office

Email: armend.zenelaj@rks-psh.org

Dëshire Jusaj e lindur në Pejë, jeton në Gjakovë,

Statusi : e pa martuar.

Prokurore e Shtetit në Prokurorinë Themelore në Gjakovë nga dt. 28.12.2012 ,
Anëtare e Shoqatës së Prokurorëve të Kosovës nga Janari i vitit 2015,
Anëtare e Këshillit Prokurorial të Kosovës nga dt.01.01.2016,
Anëtare e Komisionit për Qështje Normative në Këshillin Prokurorial të Kosovës,
Mentore e prokurorëve të sapoemëruar, KPK dhe Këshilli Drejtues i Akademisë, muaji shkurt-2018.

Kordinatore në Inspektoriatin e Punës për Regjionin e Gjakovës nga korriku i vitit 2010 deri me dt. 28.12.2012,

Inspektore e Punës për Kosovë nga dt. 01.03.2004 deri në Korrik të vitit 2010 ,

Studimet post-diplomike të kryera në Prishtinë, Drejtimi Juridiko Penal,

Provimi i Juridikaturës i dhënë në vitin 2008,

Studimi i vazhdueshëm Juridik KLC Qendra Juridike e Kosovës në vitin 2003,

Praktikante në Odën e Avokatëve të Kosovës ( OAK) periudhë një vjeqare nga 01.07. 2002-30.06.2003,

E diplomuar në Fakultetin Juridik në Prishtinë në vitin 2000,

Trajnimet:

E Trajnuar për Trajnimin e Ekipeve Lokale të Veprimit mbi Monitorimin e Punës së Fëmijëve në Kosovë, ILO-IPEC, MPMS nga dt. 01.07.2004 – 22.09.2006 – Projekt 2 vjeqar,

Lufta kundër Trafikimit Qenie Njerëzore OSCE, dt.14.12.2007 në Prishtinë,

Siguria në punë, puna, kushtet e punës, mbrojtja e shëndetit të të punësuarve dhe ambientit të punës MPMS – dt.14.12.2008 në Prishtinë,
Mbrojtja dhe siguria në Punë dt. 07-12 Qershor 2010 në Shqipëri,

Mbrojtja e shëndetit të të punësuarve, ambientit të punës dhe kushtet e punës krahasuar me praktikat e punës në Japoni, dt.05-09.Qershor 2011 në Shqipëri,

Rregullimi Normativ i Mbikqyrjës Inspektive nga Lëmia e Punës dhe Akteve Themelore të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë - Janar 2012, në Prishtinë

Trajnimi nga NITA dt. 18, 19, 20.04.2013, si dhe në vitin 2014, në Prishtinë

Përgjegjësia penale e përsonave juridik dt. 11.04.2013, në Prishtinë
Menaxhimi i rasteve dt. 10.04.2013, në Prishtinë

Hyrje në Kodin e Procedurës Penale dt. 07.03.2013, në Prishtinë

Procedura parapenale dhe hetimi dt. 02.04.2013, në Prishtinë

Resitë e Procedurës Penale të Republikës së Kosovës dt. 16.05.2013, në Prishtinë

Krimi Kibernetik dt. 21.11.2013, në Prishtinë

Reformimi i Sistemit Gjyqësor dt. 03.10.2013, në Prishtinë

Paraqitja e dëshmitarëve të mbrojtur dt. 21.03.2013, në Prishtinë

Negocimi i Marrëveshjes për Pranimin e Fajësisë dt. 20.02.2014, në Prishtinë

Procedura Penale ndaj kryesve të veprave penale me çrregullime mendore dt. 31.10.2013, në Prishtinë,

Gjykimi i madhorëve për veprat penale të kryera ndaj fëmijëve dt. 04.02.2014, në Prishtinë

Shqyrimi Fillestar, i dytë, dhe shqyrtimi gjyqësor dt. 30.01.2014, në Prishtinë

E drejta e BE-së, dhe efekti i saj në të drejtën vendore dt. 26.06.2014, në Prishtinë

Sfidat dhe praktikat më të mira në Implementimin PSV-së, të dhunës në familje, në Prishtinë

Përfaqësimi i viktimave të dhunës në familje në Procedura Gjyqësore Penale dt. 26.09.2014, në Prishtinë,

Marrja e provave nga Prokurori i Shteti gjatë hetimit dt. 16.10.2014, në Prishtinë

Ndërmjetësimi dhe Drejtësia Restorative dt. 22.10.2014, në Prishtinë,

Format e shfrytëzimit të viktimave në rastet e trafikimit me qënie njërezore dt. 11.11.2014, në Prishtinë,

Ekspertiza Mjeko-Ligjore – Sfidat në zbatimin praktik të Legjislacionit me dt. 18-21.12.2014- trajnim në Shqipëri.

Shqyrtimi Gjyqësor dt. 07.05.2015, në Prishtinë

Standardet e mbrojtjes nga diskriminimi në Legjislacionin Europina për të Drejtat e Njeriut dt. 10.06.2015, në Prishtinë,

Shqyrimi Fillestar dhe i dytë, dt. muaji shkurt të vitit 2015, në Prishtinë,

Bashkëpunimi Juridiko-Ndërkombëtar dt. 23.06.2015, në Prishtinë,

Dëmshpërblimi i viktimave dt. 08.06.2015, në Prishtinë,

Mbroja dhe promovimi i diversiteti, tolerancës, dhe barazisë në kontekst të legjislacionit mbi mosdiskriminim dt. 09.07.2015, në Prishtinë,

Vizite Studimore në Budapest- ILEA- Mbrojtja e Mjedisit dt.16- 20.11.2015, - Hungari,

Marrëveshja për Pranimin e Fajësisë dt.26.01.2016, në Prishtinë,

Gjurmimi, Sekuestrimi dhe Konfiskimi i Pasurisë së Fituar me Veper Penale, 24.02.2016, në Prishtinë,

Vizitë Studimore e Nivelit të lartë - Ankara nga dt.29.04 deri 06.05.2016 në Turqi,

Procedura e Konfiskimit Durrës dt. 31.05 – 03.06.2016,

Mbrojtja e viktimave në fuqizimin e implementimit të Ligjit për kompenzimin e viktimave të krimit. 21.09.2017,

Projekti TIK- SMIL mes KPK-së dhe KGJK-së me dt. 19.10.2017, në Prishtinë,

Përmirësimi I Efikasitetit dhe Llogaridhënies së Sistemit Gjyqësor dhe Prokurorial I Kosovës dt. 08.11.2017, në Prishtinë,

Trajtimi mbi masat edukative ndaj të miturve dt.09.11.2017, në Prishtinë,

Vizitë Studimore në Romë – Këshilli i Lartë Gjyqësor Italian me dt. 03.07 - 07.07.2017 në Itali,

Vizitë Studimore në SHBA 11.11.2017 – 19.11.2017,

Trajtimin efikas i krimeve të urrejtjes, OSBE me 05.06.2018, në Prishtinë,

Trajnim në Shqipëri- Dialogu Institucional në mes të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Këshillit Prokuroial të Kosovës, Akademisë së Drejtësisë dhe UND me dt.29 -31 03.2018 në Tiranë,

Vizitë Studimore në Franë – Paris , Këshillin e Lartë të Drejtësisë, ... dt. 09.09- 15.09.2018,

Orientimet Strategjike të sistemit prokurorial, në procesin e rishikimit funksional të sektorit të drejtësisë dt. 07- 10 .Nëntor.2018 në Budva,

Hartimi i planit strategjik dhe planit të veprimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës për vitin 2019-2021 dt. 29.Nëntor – 02.Dhjetor 2018.

Dhe shumë trajnime të tjera në vend.

Email: deshire.jusaj@rks-psh.org

ENIS GASHI, i lindur më 29.12.1986, jeton në Prizren, Fakultetin Juridik e përfundoj në Universitetin e Prishtinës në vitin 2009. Studimet postdiplomike – master në drejtimin juridiko-penal, po ashtu i përfundoj në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës në vitin 2012. Provimin e jurisprudencës e kaloi në vitin 2013.
 
Përvoja profesionale: Praktikant në Komisionin për Ndihmë Juridike Falas në Prizren nga 12.09.2011–12.11.2011, në OAK Prizren nga 27.04.2012–31.07.2012 dhe në Gjykatën Themelore Prizren nga 01.08.2012–31.07.2013. Zyrtar Ligjor në Prokurorinë Themelore Gjakovë nga 06.08.2013–14.02.2014. Bashkëpunëtor Profesional në Gjykatën Themelore Gjakovë – Dega Rahovec nga 18.02.214–30.11.2016. Gjatë kësaj periudhe ka ndjekur trajnimet si:“Shkathtësitë e Përfaqësimit në Gjykim” sipas programit NITA, 19-21 mars 2015 në IGJK Prishtinë, si dhe shumë trajnime të tjera në aspektin penal.

Më datë 01.12.2016, nga Presidenti i Republikës së Kosovës z.Hashim Thaqi, është dekretuar Prokuror i Shtetit në Prokurorinë Themelore në Gjakovë.

Email: ensi.gashi@rks-psh.org

Nazmi Krasniqi i lindur në Llashkadrenoc, Komuna e Malishevës, tani me vendbanim në rr.Enver Maloku, Fushë Kosovë.
Rrethanat familjare:
I martuar, prind i dy fëmijëve.

Shkollimi:
• Fakultetin Juridik në Prishtinë në vitin 2009,
• Studimet Postdiplomike, Master, Drejtimi: Studimi i Shkencave te Sigurisë, Prishtinë në 2013.
• Provimi i Jurisprudencës , Janar 2017.

Trajnime të tjera profesionale:
• SH.P.K, ‘’JURIDIKA-A-F’’, Moduli Penal, Civil dhe Administrativ, Prishtinë në vitin 2009,
• Twinning Project – Strengthening the Rul of Low in Kosovo, Training Program – Training of Trainers (TOT), EU-MPB, Janar – Maj 2011,
• Twinning Project – Strengthening t he Rul of Low in Kosovo, Training Program, Took part as a trainer in the Advanced Reintegration Cas Manager Trainingwhichwas organizedduring, Prishtinë, Tetor - Dhjetor 2014.
• International Conference and Workshop, Gender Based Violenc&innovative social ekonomic justice for Human Raghts Women Rights protections, dt. 06 -09.09.2015,
• Instituti i Administratës Publike , Prishtinë, Përafrimi i Legjislacionit Vendor me Legjislacionin Evropian, dt. 21 – 23.02.2017.

Eksperiencat e punës:
• Prokuror në Prokurorin Themelore në Gjakovë - Departamenti i Përgjithshëm që nga dt. 22.01.2018 i dekretuar nga Presidenti i Republikës së Kosovës,
• Ministria e Punëve te Brendshme, Zyrtar i Lartë, dt. 03.12.2010 – 20.02.2018,
• Qeveria e Republikës se Kosovës, Zyra e Kryeministrit, Prishtinë dt. 01.09.2010-30.11.2010.

Email: nazmi.krasniqi@rks-psh.org

Dokumente dhe publikime