Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

-Prokurore në Prokurorinë Themelore në Ferizaj , ka diplomuar në vitin 2005 në Fakultetin Juridik – Univeristeti i Prishtinës , ndërsa provimin e jurisprudencës e përfundoi në vitin 2013.
Nga 2006 deri 2007 ka punuar praktikante në Odën e Avokatëve të Kosovës , pastaj në vitin 2010 deri 2015 filloi punën në Agjencionin për Ndihmë Juridike Falas në pozitën e zyrtarës ligjore.
Në vitin 2016  ka punuar në Gjykatën e Apelit të Kosovës, në pozitën e bashkëpunëtores profesionale dhe pastaj me datë 01.12.2016  është emëruar prokurore  në Prokurorinë Themelore në Ferizaj, 
Aktualisht  është  prokurore  në Departamentin e Përgjithshëm.

Data  e  lindjes: 28.08.1971
Vendlindja : Prishtinë

Arsimi  dhe  aftësimi profesional

-Universiteti i Prishtinës;
-Praktika  në zyrën e  avokaturës  së  av.Ymer Osaj nga 24.07.2006  deri me  datë 24.07.2007;
-Provimi  i Jurisprudencës  me  datë 18.12.2010.
-Trajnimi  i vazhdueshëm  për  prokurorët  e  sapo emëruar në Akademinë e  Drejtësisë  nga  data  05.04.2018  deri me  datë 05.04.2019;

Përvoja e  Punës

-Prokuror  i  Shtetit, Departamenti  i Përgjithshëm,Prokuroria  Themelore  Ferizaj, nga  22.01.2018;
-Bashkëpunëtorë profesional  në Zyrën e  Kryeprokurorit të Shtetit, nga  04.05.2011  deri me  22.01.2018;
-Bashkëpunëtorë profesional në Dhomën e  Posaçme  të  Gjykatës  Supreme për  Çështje  të,  Privatizimit, nga  01.03.2011;
-Më  heret  i  angazhuar  si  gazetar – reporter  nga  gjykatat  dhe  korrespondent në disa  media, duke  përfshirë  edhe  raportimin  nga  Gjykata e  Hagës  në gjykimin ndaj Millosheviqit  gjatë periudhës 01.06.2005  deri me  28.07.2005.

Gjuhët e  huaja

-Serbo-kroatisht;
-Anglisht;
-Gjermanisht;
-Frengjisht;

Trajnimet:

"Program i Specializuar - Krimi i organizuar dhe korrupsioni -Sesioni I" i mbajtur me
04.02.2020;
"Ndërmjetësimi (penale, civile dhe ekonomike) Regjioni Ferizaj" i mbajtur me
19.02.2020
-“ PST-Shpërlarja e parave-Sesioni I dhe II”, i mbajtur me 06 dhe 7 maj 2020
-"Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale – Ferizaj    16-18.05.2019
-Program i Specializuar Trajnimi për Zhvillimin e Kapaciteteve në Luftën e Krimit Kibernetik 16.07.2019
- PR dhe Marrëdhëniet me publikun  18.062019 -19.06.2019

Publikim  në lëminë  Profesionale:

 “Provat në Procedurën  Penale:Parimet,Kategorizimi dhe  Shqyrtimi i Provave-punim  Hulumtues  në Akademinë e  Drejtësisë  në Kosovë

Koha e  lirë:

-Shah,
-Sport;
-Lexim
-Shëtitje  në natyrë.

Email: paulin.pashku@rks-psh.org

ALBANA PARDUZI- PROKURORE NË DEPARTAMENTIN E PËRGJITHSHËM-PROKURORIA THEMELORE FERIZAJ

Data e lindjes: 08.06.1988
Kombësia: Shqiptare 
Gjinia: Femër 
 
Edukimi

 • Akademia e Drejtësisë, prill 2019
 • Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina" - Fakulteti Juridik - Masteri në të Drejtën Kushtetuese - Administrative, titulli LL.M. (Master) në të Drejtën Kushtetuese dhe Administrative, tema "Mjetet juridike në konfliktin administrativ - aspekte krahasuese me Republikën e Maqedonisë", 21.11.2016  
 • Provimi i Jurisprudencës, datë 27.12.2015 
 • Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina" - Fakulteti Juridik - Jurist i Diplomuar - Bachelor,  19.04.2013 
 • Shkolla e mesme e mjekësisë "Dr. Xheladin Deda" - Mitrovicë  

 
Përvoja e punës

 • 22.01.2018  -    Prokurore e Shtetit  -  Prokuroria Themelore Ferizaj 
 • 19.02.2016 - 18.01.2018  -  Avokate  -  Oda e Avokatëve të Kosovës - Dega Regjionale Mitrovicë 
 • 30.11.2015 - 07.01.2016   - Zyrtare Ligjore -  Vais Law - Zyra Përmbarimore 
 • 01.08.2014 - 31.07.2015 - Bashkëpunëtore profesionale në Gjykatën Themelore në Prishtinë - Dega Podujevë, në projektin USAID - EROL, Checchi and Company Consulting, Inc  
 • 26.07.2013 - 25.07.2014 - Praktikante  -  Oda e Avokatëve të Kosovës 

Të tjera:

 • Anëtare e Komitetit për Çështje Gjinore në OAK 02.09.2016 – 18.01.2018
 • Pjesë e projektit  “Mentorimi i Gjeneratave 2017” - OAK dhe OSBE
 • Pjesëmarrje në sesionin tetë javor të trajnimeve për kandidat potencial të Jurisprudencës, OAK, Janar - Shkurt 2015
 • Pjesëmarrje në "Gjykimin e simuluar"  me rastit e Ditës së Avokatisë 2014
 • Pjesëmarrje në trajnimin me temën "Ligji kundër diskriminimit", YIHR, 7 - 8 Dhjetor 2013
 • Pjesëmarrje në kursin "Shkrimi Ligjor", ABA Rol, USAID dhe Universiteti i Prishtinës, Nëntor 2009 - Shkurt 2010
 • Anëtare e Këshillit të Studentëve të Fakultetit Juridik 2007 - 2008

Email: albana.parduzi@rks-psh.org

Statusi familjar : E martuar

EDUKIMI:

#    Data e diplomimit    Niveli studimit    Universiteti    Qyteti/shteti
1    06 korrik 2012    Fakulteti Juridik    Universiteti Prishtinës    Prishtinë/Kosovë
2    29 dhjetor 2014    Master
Drejtimi Penal    Universiteti Prishtinës    Prishtinë/Kosovë
Data e dhënies së provimit të jurisprudencës:    25 shtator 2016

Periudha kohore e trajnimit fillestar në Akademinë e Drejtësisë:    05 mars 2018  -  05 prill 2019

PËRVOJA E PUNËS: (duke filluar nga puna aktuale deri tek puna e parë)
#    Data e fillimit     Data përfundimit    Funksioni    Institucioni
1    22 janar 2018    Aktualisht    Prokuror     PTh. Ferizaj  (Dep.Përgjithshëm)
2    06 janar2016    19 janar 2018    Zyrtare Ligjore    PTH. Prishtinë ( Dep. për të Mitur)
3    28 maj 2014    06 janar 2016    Juriste-Hulumtuese    Organizatë Joqeveritare Shoqata e Juristëve “Norma”, Prishtinë
4    18 tetor 2012    31 dhjetor 2013    Praktikante    Agjencia për Ndihmë Juridike Falas, Prishtinë

TRAJNIMET, KUALIFIKIMET:

Kohëzgjatja (nga–deri)    Tema e trajnimit    Organizatori
13 deri më 31.07.2009    Universiteti Veror, në Prishtinë – Moduli E drejta  ndërkombëtare publike    Universiteti “Hasan Prishtina”,Prishtinë
23 deri më 24.11.2012    Ligji për Shërbyesit Civil    UNDP
13 -14 -15.12.2012    Komunikimi Efektiv dhe Shkrimi Akademik    UNDP
Tetor – Dhjetor 2012    Shkolla për lider të rinj    Youth initiative for Human Rights Kosovo
20.05.2013    Institucionet Gjyqësore në Kosovë    UNDP
23 deri më 27.03.2015    Java e Gruas    The National Democratic Institute for International Affairs
Maj – Qershor 2015    Trajnim për kandidatë potencial të Jurisprudencës    Oda e Avokatëve të Kosovës
Korrik 2016    Moduli I dhe II për strukturën dhe administrimin e sistemit gjyqësor    Instituti Gjyqësor i Kosovës
07 mars 2019    Kodi i Etikës Profesionale për Prokurorë    Ambasada Holandeze
Maj 2019    Kodi Penal dhe Projekt Kodi i Procedurës Penale    Akademia e Drejtësisë
Korrik 2019    Tregtia e ndaluar dhe Krimi i Organizuar    USAID

Emri: BESNIK NUREDINI

Profesioni: Jurist

Data e lindjes: 24 gusht 1978

Kombësia: Shqiptar

Statusi: I martuar

 

 

Pozicioni aktual profesional

 

-Prokuror i Shtetit

 Prokuroria  Themelore  Ferizaj-Departamenti i Përgjithshëm.

 

Përmbledhje e karrierës:

 

2018-aktualisht:

 

-Prokuror i Shtetit

Prokuroria  Themelore  Ferizaj-Departamenti i Përgjithshëm.

 

2010-2018 :

 

-Administrator  në Prokurorinë Komunale - Themelore në Ferizaj.

 

2009-2010 :

 

-Zyrtar për Ndihmë Juridike  në Ferizaj.

 

2008-2009 :

 

-Praktikantë në Prokurorinë Komunale në Ferizaj  

 

Arsimi

 

1999 /00 - 2007  :

 

-Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës

-Shkolla e Mesme- Gjimnazi  “Kuvendi i Arbërit” - Ferizaj.

 

2011:

Provimin e Jurisprudencës

 

2018-2019 :

Trajnim Fillestar në Akademinë e Drejtësisë.

 

E martuar, prindër i dy fëmijëve,


Pozita
Prokuror i shtetit në Prokurorinë Themelore Ferizaj

Shkollimi
Shkolla fillore “1 Maji” në Prishtinë, Shkolla e mesme “Hoxhë Kadri Prishtina” në Prishtinë, Fakulteti Juridik në Universitetin e Prishtinës, 2010 Studimet Mastër-drejtimi Penal në Universitetin e Prishtinës, Provimin e Jurisprudencës, Ministria e Drejtësisë Republika e Kosovës, 2016. Akademia e Drejtësisë2018-19.

Përvoja e punës
 Me datë 01.07.2011-30.06.2012, në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, Me datë 01.09.2013-22.01.2018, Prokurorinë Themelore në Prishtinë, Nga data 22.01.2018, vazhdojë të punojë në Prokurorinë Themelore Ferizaj, Me datë 05.04.20018, fillimi i trajnimeve në Akademinë e Drejtësisë.

Njohurit Kompjuterike
Njohuri në përdorimin e kompjuterit si në Windows office(Word,Exel,Access, Power Point) Outlook,internet,database etj.

Trajnimet;
Trajnimi për praktikant me tema të ndryshme nga lëmia penale, organizuar nga USAID/departamenti për të drejtat e njeriut dhe sundim të ligjit. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut, Këshilli i Evropës, Trajnimi i organizuar në Akademinë e Drejtësisë, Burimet njerëzore, rekrutimi, menaxhimi dhe vlerësimi i përformancës, Hyrja në legjislacionin në fuqi,rregullat dhe rregulloret në fuqi, Ligji për shërbimin civil, Kompetencat e udhëheqjes, Rekrutimi, zhvillimi i karrieres dhe vlerësimi i përformancës i burimeve njerëzorë, etj.
-Kodi i Etikës për Prokuror, Kodi Penal dhe i Procedurës Ndryshimet, Shqyrtimi fillestar dhe shqyrtimi i dytë, Ligji për ndërmjetësim, Zbatimi i udhëzuesit për politikën ndëshkimore, Tryezën e diskutimit rreth Dhunës ne Familje me fokus ne ndryshimet e fundit ne legjislacionin vendor organizuar nga Ambasada Amerikane, Sekuestrimi dhe konfiskimi.
Program i Specializuar Trajnimi -Krimi kibernetikë, provat elektronike-Sesioni I Hartimi dhe arsyetimi i vendimeve gjyqësore Program i Specializuar Trajnimi-Prokurimi publik - Sesioni I E drejta për liri dhe siguri neni 5 i KEDNJ"
Shpërlarja e Parave-Sesioni I Shqyrtimi kryesor dhe mjetet provuese” Procedura penale ku përfshihen kryerësit me çrregullime mendore Pastrimi i parave me ekspertë të sektorit publik dhe privat të Italisë" Punëtorie virtuale mbi Udhëzimin për Nenin 248 Dhuna ne Familje Kursi HELP- Këshilli i Evropës-Dhuna Ndaj Grave dhe Dhuna në Familje.