Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Albert Zejnullahu, i lindur me 24.10.1977 në fshati Kabash, i diplomuar në Fakultetin Juridik në Prishtinë në vitin 2004, Provimin e Jurisprudencës në vitin 2014.

Jetoj në fshatin Kabash, Komuna e Vitisë, i martuar prind i tre fëmijëve.

Përvoja e punës:

Praktikant në Gjykatën Komunale në Viti nga 01.05.2006 -30.04.2007,

NSH “Juristi”, Viti nga 01.06.2009 deri në Prill 2010,

Administrator në Gjykatën Komunale në Viti nga 01.06.2010 – 31.12.2012,

Ndihmës administrator në Gjykaten Themelore Gjilan Dega në Viti nga 01.01.2013 - 31.12.2014,

Bashkëpuntor Profesional në Gjykaten Themelore Gjilan Dega në Viti nga 01.01.2015 - 30.11.2016.

Me 01.12.2016 nga Presidenti i  vendit jam dekretuar Prokuror i Shtetit në Prokurorin Themelore në Ferizaj.

Email:albert.zejnullahu@rks-psh.org

Avdullah  Ahmet  Abedini, u lind më 19.07.1974 , në Prishtinë .
Jeton në Fushë Kosovë , është i martuar dhe ka një fëmijë .

EDUKIMI
Me datë 25.05. 2002 , ka përfunduar Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës-Jurist i diplomuar.
Me datë  19.06. 2010 , e ka kaluar Provimin e Jurisprudencës.
Me datë 25.05.2015, ka përfunduar me sukses, Programin Fillestar për Arsimim Ligjor / Profili Prokuror , Instituti Gjyqësor i Kosovës.

PËRVOJA E PUNËS
Prej 01.01.2006 – 31.12.2006, Praktikant në Odën e Avokatëve te Kosovës ,ndërsa prej datës 01.01.2007 -30.12.2008 Bashkëpunëtor Profesional , zyra e avokatit Skender Dumani – Fushë Kosovë .
Me datë 03.05.2011- 01.12.2016 Bashkëpunëtorë  Profesional ,në Prokurorinë Themelore Prishtinë.

TRAJNIMET
Janar -Dhjetor 2006 ,Trajnimi për praktikantë avokat me tema në lëminë : civile,penale, administrative, si dhe të drejtat e njeriut, të organizuara nga OSCE, ABA CEELi dhe Oda e Avokatëve të Kosovës.
Më datë 28-30 janar 2013, trajnimi me temë : Krimet kundër fëmijëve të kryer me ndihmën e kompjuterit, të organizuar nga ICITAP-I, Prishtinë.
Më 29 gusht-06 shtator 2016, trajnimi i organizuar nga Instituti i Kosovës për Administratë Publike,

TEMAT
-Procedura e vlerësimit të punës
-Procedura Disiplinore
-Procedura e zgjidhjes së kontesteve dhe ankesave

PUBLIKIMET
Revista Shkencore Juridike “ Justica”, e kandidatëve të programit të trajnimit fillestar 2013/2015, në Institutin Gjyqësor të Kosovës, viti V, numër 5/2015, Prishtinë, bashkëautor, me temë “ Veprat penale kundër korrupsionit”

NJOHURI NË GJUHË
Gjuhë shqipe (gjuhë amëtare )
Serbe
Angleze

AFTËSI KOMPJUTERIKE
Njohuri të shkëlqyranë përdorimin e kompjuterit si: Windows office (Word, Exel dhe Outlook, Internet etj)

PATENTË SHOFER
Kategoria B

POZITA E TANISHME
Prokuror i Shtetit, në Prokurorinë Themelore në Ferizaj, i emëruar, nga Presidenti i Republikës së Kosovës Z. Hashim THAÇI, më 1 Dhjetor 2016.

Email:avdullah.abedini@rks-psh.org

Bahri Hyseni
Ditëlindja:10/06/1969
Vendlindja:Biti e Poshtme, Komuna Shtërpcë
Gjendja martesore: I martuar

EDUKIMI:

Fakulteti Juridik i Universitetit të Prishtinës
Provimi për Jurisprudencë
Provimi për gjyqtarë dhe prokurorë

STUDIMET POST-DIPLOMIKE:
Qendra Rajonale për Studime Politike dhe Diplomatike, Tiranë, Shqipëri.
Master i Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Diplomaci, Prishtinë
Aktualisht në pritje të marrjes së gradës shkencore Doktor i Shkencave Juridike –
Drejtimi Penal.
PËRVOJA PROFESIONALE:
- Prokuror i Shtetit në Prokurorinë Themelore në Ferizaj;

- Anëtar i Komisionit për Akte Normative në KPK-së;

- Ligjërues në Institucionin Evropian për Studime Juridike dhe Administratë Publike nga Shtatori i 2011- vazhdon;

- Ligjërues në Kolegjin e Gjilanit nga viti 2011 deri më 2014;

- Këshilltar Ligjor në Ministrinë e Drejtësisë më 2012;

- Deputet i Kuvendit të Kosovës në legjislaturën e tretë nga: 06.12. 2007-07.02. 2011.

FUNKSIONI NË KUVEND:
- Kryetar i Komisionit për Legjislacion dhe Çështje Ligjore, 2008-2011;

- Anëtar i Këshillit Gjyqësor të Kosovës nga nëntori i vitit 2008;

- Kryetar i Këshillit Komunal në Qeverinë e Përkohshme, Komuna Shtërpcë, 1999;

- Kryetari i Kuvendit Komunal në Shtërpcë;

- Drejtor i Përgjithshëm i Administratës Komunale.

- Sekretar i Përhershëm në Ministrinë e Shërbimeve Publike nga 2002-2005

- Sekretar i Kabinetit për Qeverisje të Mirë

- Ekspertë në grupin e Administratës Civile –Qeveria e Kosovës.

PUBLIKIMET:

Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol.5, No 19 August, 2014, ISSN 2039-9340, MCSER Publishing, Rome- Italy. Subject: Nature of Certain Criminal Acts against the Property, foreseen by the Kosovo Legislation Overviewed by Material Target.
International Journal of Academic Research and Reflection (IJARR) ISSN 2309-0405, Birmingham United Kingdom. Subject: Corruption and Fraud As Forms of Economic Crime and as an Impediment to Economic Development In Kosovo.
Revista Shkencore “Juridica”, Kolegji Evropian. K.D.U.34, Prishtinë, 2013. Tema: Vepra Penale që lidhet me Evazionin Fiskal në Fushën Doganore “Shmangie Mashtruese nga Pagesat e Detyrimeve”.
Illyria International Review, ISSN 2192-7081, Pristine, 2011. Subject: The influence of March 2004 events in the resolution of the final status of Kosovo.
Revista Shkencore Juridike “Justicia” Instituti Gjyqësor i Kosovës, Viti 2012, Nr. 4, Prishtinë. Tema bashkautor Markat Tregtare.

KONFERENCAT:

International Conference LUMEN 2014, 10-12 April, 2014 Lasi Romania. Tema: Comparative Aspects of Criminal Legislation for Criminal Offenses in the Field of Economy in Kosovo and some European Countries, Publikuar në Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 149. 5 Shtator 2014, ISSN 1877-0428.
International Academic Conference in Czech Institute of Academic Education z.s, Prague, Czech Republic. Tema: Nature Of Certain Criminal Acts against the Economy in the area of customs by Kosovo legislation - particular overvieewed by material target.
Konferenca Shkencore Ndërkombëtare Shteti Juridik dhe Demokracia, Universiteti Shtetëror i Tetovës, 12.03.2014. Tema: Natyra e Disa Veprave Penale në Fushën Ekonomiko-Financiare e Orientuar Sipas Objektit material.
Konferencë Shkencore Ndërkombëtare “ Arsimi i Lartë, masivizimi dhe sfidat e tij drejt integrimit evropian”, 26-27 tetor, Universiteti Europian i Tiranës, 2012. Tema: Development of education in Kosovo and Albania followed with legal infrastructure, comparative aspects, challenges and problems. Publikuar në Educatio 2 Vol 2, No.2/ June 2013, ISSN 2305-6614.
International Scientific Conference “100 Years of Justice and Doctrine”, 9 May 2013, in Tirana, Albania. Tema bashkautor Development of Penal and procedural Legislation Prior and After The Declaration of Kosovo Independence.
Konferenca Ndërshtetërore mbi krimet ekonomike e mbajtur me 14-16 tetor 2013, Hagë- Holandë. Tema: Shkelja e të drejtave të pronësisë intelektuale.

Njohja e gjuhëve:
• Aftësi leximi: Anglisht - Mirë, serbe - Shumë mirë
• aftësitë e të shkruarit: Anglisht - Mirë, serbe - Shumë mirë
• aftësitë verbale: Anglisht - Mirë, serbe - Shumë mirë
E-mail: bahri.hzseni@rks-psh.org
bahri.hyseni@yahoo.com
Tel:044-113 544

Ismet Rrahmani, u lind më 01.03.1970 në fshatin Gumnishtë, Komuna e Gjilanit. Diplomoi në Fakultetin Juridik në vitin 2001. Provimin e judikatures e kaloi në vitin 2010.

Jeton në Ferizaj, është i martuar dhe ka dy fëmijë.

Pas diplomimit filloi punën si Praktikant në Avokaturën e Nexhat Qorrollit në Ferizaj dhe nga qershori 2003 u punësua si Referent i Ekzekutimeve në Gjykatën Komunale për Kundërvajtje në Ferizaj. Nga nentori 2010 deri me 27.12.2012 ka punuar si Bashkëpuntor Profesional në Gjykatën Komunale në Ferizaj.

Gjithjsejt përvojë 10 vite.

Me 28 dhjetor 2012 nga Presidentja e vendit zjn.Atifete Jahjaga, dekretohet prokuror ne Prokurorinë Komunale në Gjilan.

Email: ismet.ramadani@rks-psh.org

Mimoza Syla, e lindur me  08.02.1978 ne Shkup, e diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtines në vitin 2005, Provimin e Jurisprudences në vitin 2013,
Jetoj në Ferizaj, e martuar , prind I dy fëmijëve.

Pervoja e punës:
Praktikante në Oden e Avokatëve të Kosoves- te avokati Nexhat Qorrolli nga viti 2006 deri 2007

Zyrtare për Ndihme Juridike ne Agjencine për Ndihmë Juridike Falas- ZNJF-Ferizaj prej dt. 23.09.2010 deri ne 29.06.2015

Bashkëpunetore profesionale ne Gjykaten e Apelit të Kosovës prej dt.08.08.2016 deri me dt.30.11.2016

Me dt.01.12.2016 nga Presidenti I Kosoves jam dekretuar Prokurore e Shtetit në Prokurorinë Themelore në Ferizaj.

Email:mimoza.syla@rks-psh.org

E lindur më 28.11.1979 në Gjilan ku edhe jetoj
E martuar dhe kam dy fëmijë

Shkollimi:
Juriste e diplomuar pranë Universitetit të Prishtinës në vitin 2009
Provimin e Jurisprudencës të kryer në vitin 2011
Studimet Postdiplomike Master, drejtimi Penalo Juridik, (vijoj)
Trajnimin për gjyqtar dhe prokuror pranë Institutit Gjyqësor të Kosovës, 2013-2015

Përvoja e punës:
E punësuar në sistemin prokurorial nga viti 2004, ndërsa si Bashkëpunëtore profesionale në Prokurorinë Themelore në Gjilan nga viti 2013-2016
Aktualisht Prokuror i Shtetit në Prokurorinë Themelore në Gjilan
Trajnimet e ndjekura jashtë vendit:
Terrorizmi dhe Krimi i Organizuar, 14-16 Prill 2014 në Ankara, Turqi
Pjesëmarrëse në Vizitën Studimore në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë në Luksemburg  dhe në Akademinë e Drejtësisë në Trier të Gjermanisë, Shtator 2014
Pjesëmarrëse edhe në shumë trajnime të organizuara në vend

Publikimet:
Roli i Avokatit të Përgjithshëm në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë, (http://jus.igjk.rks-gov.net/218)
Pozita juridike e gjyqtarit te procedurës paraprakenë relacion me subjektet e tjera gjatë hetimeve paraprake, (Justicia 2015)

Aftësitë gjuhësore:
Njohëse e mirë e gjuhës angleze dhe serbe.

Email:sebahate.sinani@rks-psh.org

Dokumente dhe publikime