Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

TË DHËNAT PERSONALE

Emri: Bahtie
Mbiemri: Ademi
Datëlindja: 06 mars 1962
Vendlindja: Llapashticë , komuna Podujevë
Vendbanimi: Gjilan
E-mail: Bahtije.Ademi@rks-psh.org
Përkatësia kombëtare: Shqiptare
Shtetësia: Shtetase e Republikës së Kosovës


EDUKIMI/SHKOLLIMI/ARSIMIMI

- Fakulteti Juridik, 1987,

- Provimi i Jurispodencës, 2003,

- Përfundoi me sukses Programin Fillestar për Arsimim Ligjor, më 2012.


EKSPERIENCA PUNUESE

- Sekretare e shkollës në Llapashticë, më 1988.

- Administratore në Gjykatën Komunale për Kundërvajtje, në Viti, në periudhën prej muajit janar 2001 – tetor 2003.

- Bashkëpunëtore Profesionale në Gjykatën e Qarkut, në Gjilan, nga muaji tetor 2003.

- Më 28 dhjetor 2012, nga Presidentja Atifete Jahjaga, u dekretua prokurore në Prokurorinë Komunale, në Gjilan.

- Prokurore në Departamentin e Përgjithshëm, në Prokurorinë Themelore në Gjilan, ku edhe aktualisht është duke e ushtruar këtë funksion.

TË DHËNAT PERSONALE

Emri: Halim
Mbiemri: Borovci
Datëlindja: 28.03.1972
Vendlindja: fshati Marec
Vendbanimi: Prishtinë
E-mail: halim.borovci@rks-gov.net


RRETHANAT FAMILJARE

- I martuar,
- Prind i tre fëmijëve.


EDUKIMI/SHKOLLIMI

- Jurist i diplomuar, në fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës (UP),
- Studimet post diplomatike, programi Master Juridiko-Penal,
- Provimin e jurispodencës.


VITI 2008

- Programi për Studimet e Gjuhës dhe Sigurisë,
- Qendra për Siguri Evropiane “George C.Marshall “, në Gjermani.


VITI 2010

- PTSS-Programi për Terrorizëm dhe Studimet e Sigurisë,
-Qendra për Siguri Evropiane “George C.Marshall “ në Gjermani,
-Universiteti Ushtarak i Munihut, Gjermani.


PUNËSIMI

- Më 22 Janar 2018, nga Presidenti i vendit z.Hashim Thaqi, dekretohet prokuror, në Prokurorinë Themelore në Gjilan.

- 08 korrik 2013 – 21 janar 2018, Udhëheqës i Divizionit të Dokumenteve dhe Dorëshkrimeve, Agjencia e Kosovës për Forenzike.

- 02 gusht 2010 – 08 korrik 2018, Shef i Njësisë për Dokumente dhe Dorëshkrime, Policia e Kosovës.

- 16 gusht 2007 – 01 gusht 2010, Shef për Njësinë e Forenzikës së DPK-së, Departamenti i Policisë Kufitare, Prishtinë.

- 15 shkurt 2007 - 15 gusht 2007, Zyrtar Ndërlidhës/Zyra e Komisionerit, Ndërlidhjen e PolicisÑ‘ sÑ‘ KosovÑ‘s me Institucionet Vendore dhe Ndërkombëtare, Shërbimi Policor I Kosovës.

- 05 dhjetor 2002 - 14 shkurt 2007, Shef për Njësinë e Forenzikës së DPK-së, Departamenti i Policisë Kufitare, Prishtinë.

- 15 dhjetor 2001 -04 dhjetor 2002, Oficer i Patrollës, Policia e Kosovës.

- 23 shtator 2001 – 14 dhjetor 2001, Kadet i Akademisë Policore.


GJUHA E NËNËS
Gjuha shqipe


NJOHURI TË GJUHËVE TË HUAJA

- Gjuhë angleze,
- Gjuhë gjermane dhe
- Gjuhë serbe.


TRAJNIME TJERA

- Akademia Policore e Kosovës Kursi bazik për Polic, Ekspertim i dorëshkrimeve dhe nënshkrimeve (Akademia e Kosovës për Siguri Publike),

- Basic Law enforcement Training Course (OSCE, UNMIK), Basic Criminal Investigation Course(OSCE, UNMIK), Middle management course, Firs Line Supervision Course (OSCE, UNMIK), Basic Investigation Course, Border and Boundary Police Course (OSCE, UNMIK), Training Development Course (OSCE, UNMIK), Human Right Course (OSCE, UNMIK), Documents security features Training, Basic Emergency Vehicle Operations Driving Course, Course English as second Language Level pre Intermediate, Intermediate(London School of English), Forensic Course (MSU, KFOR), Refugee Protection facilitated by UNHCR and Ministry of Internal Affairs, Trajnim një ditor për VSC5000 Foster&Freeman,

- Trajnim Bazik për ekzaminim te dokumenteve dhe verifikim te personave (Ministria e punëve te brendshme te Austrisë),

- Kurs i Avancuar - Trajnim i Trajnerëve për Ekzaminim te dokumenteve dhe verifikimin e Personave (Ministria e punëve të brendshme të Austrisë),

- Ekzaminimi i Dokumenteve (Programi për Binjakëzim, Instruktoret Irlandez),

- Certificate of Training (Këshilltar i dokumenteve nga Zvicra),

- Fraudulent Document Detection Training Course (Zyra Amerikane-Prishtinë),

- Trajnimi për ekspertim të dorëshkrimeve dhe nënshkrimeve (Akademia e Kosovës për Siguri Publike),

- Training on Quality assurance for Forensics( OSCE),

- Training for use VSC6000 Foster&Freeman (foster &freeman),

- Training on Quality Control Management and Internal Auditing” with trainer Jos Tóth from Netherland Forensic Institute.

TË DHËNAT PERSONALE

Emri: Huma
Mbiemri: Jetishi
Datëlindja: 11 maj 1960
Vendbanimi: Gjilan
Titulli akademik: Mr.sc. (Master i shkencave juridike- civile)
E-mail: Huma.Jetishi@rks-psh.org
Përkatësia kombëtare: Shqiptare
Shtetësia: Shtetase e Republikës së Kosovës


EDUKIMI/SHKOLLIMI/ARSIMIMI

- Shkolla fillore , në Roganë, nga viti 1966 - 1974.
- Shkolla e mesme, në Kamenicë, nga viti 1974 - 1978.
- Fakulteti Juridik, në Prishtinë, nga viti 1978 - 1983.
- Provimi i Jurispodencës, shtator 2002.
- Studimet postdiplomike, në Prishtinë, nga viti 2008 - 2011.
- Provimin profesional, në Prishtinë, dhjetor 2013.


EKSPERIENCA PUNUESE

- Punëtore profesionale pranë Entit të Sigurimit Social të Kosovës, nga viti 1984 - 1995.

- Nëpunëse e pensioneve në Ministrinë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, Administrata Pensionale e Kosovës, nga viti 2000 - 2002.

- Avokate, me seli në Gjilan, prej muajit dhjetor 2002 - gusht 2014.

- Prokurore në Departamentin e Përgjithshëm, Prokurorinë Themelore ne Gjilan, nga muaji shtator 2014, ku edhe aktualisht është duke e ushtruar këtë funksion.


TRAJNIME:

- Pjesëmarrëse në shumë trajnime, nëpër vende të ndryshme, për tema të ndryshme nga lëmia penale etj., në periudhën prej vitit 2002 -2014, dhe në shumë raste e çertifikuar me certifikata për pjesëmarrje dhe aftësim.

-Prej këtyre trajnimeve, vlen të veçohet:

I. Çertifikata mbi bashkëpunimin me Shoqatën e Avokatëve Amerikan, për ndihmën e sundimit të ligji, në Kosovë.

II. Çertifikata për pjesëmarrje në Prezantimin e Kodit të Ri të Përkohshëm Penal dhe të Procedurës Penale të Kosovës, Prishtinë, tetor 2003.

III. Certifikata për Mediatore, Prishtinë, prill 2007.


PUNIMET/BOTIMET:

-Si të regjistroheni në OAK dhe të punoni si avokat në profesionin ligjor, kualifikimi (praktika) dhe përgatitja për Provimin e Judikaturës, Prishtinë, qershor 2007.

- Posedimi sipas ligjit mbi pronësinë dhe të drejtat tjera sendore në Kosovë, (Temë e magjistraturës), Prishtinë, 2011.

TË DHËNAT PERSONALE

Emri: ISMET
Mbiemri: UKSHINI
Datëlindja: 18.11.1961
Vendbanimi: Gjilan, Dardania I, V/101
Tel: 044 155 690
E-mail: Ismet.Ukshini@rks-psh.org
Përkatësia kombëtare: Shqiptar
Shtetësia: Shtetas i Republikës së Kosovës
Titulli akademik: Dr. Sc. (Doktor i shkencave juridike)


EDUKIMI/SHKOLLIMI/ARSIMIMI

-Shkolla fillore, në Gjilan, nga viti 1968 – 1976,
-Shkolla e mesme/Gjimnazi/ në Gjilan, nga viti 1976 - 1980,
-Fakulteti Juridik, në Prishtinë, nga viti 1981 – 1986,
-Provimi profesional, në Prishtinë, shkurt 1988,
-Provimi i jurispodencës, në Prishtinë, tetor 1988,
-Studimet posdiplomike për titullin akademik të magjistrit të shkencave
juridike, në Prishtinë, nga viti 1994 - 2001.

-Studimet posdiplomike për titullin akademik të Doktorit të shkencave
juridike, në Strugë të RMV, nga viti 2011 - 2019.
 
 


TRAJNIME / VIZITA STUDIMORE/ SPECIALIZIME

Pjesëmarrës në më shumë se 100 trajnime, vizita studimore, simpoziume, etj., nëpër vende të ndryshme brenda dhe jashtë shtetit, për tema të ndryshme nga lëmi penal etj., në periudhën prej vitit 1999-2018.

Në shumë prej tyre i çertifikuar, me çertifikata për pjesëmarrje, trajnim dhe aftësim, si më poshtë:

1. Nga muaji gusht - tetor 2017, ka përfunduar me sukses kursin trajnues dy mujor me titull ’’Drejtësia për fëmijë, aspekti civil dhe penal’’, përmes platformës së mësimit në distancë (e-learning), që është organizuar nga Akademia e Drejtësisë së Kosovës, në Prishtinë.

2. Nga muaji korrik - shtator 2016, ka përfunduar me sukses kursin trajnues dy mujor me titull ’’Anglishtja Ligjore’’, përmes platformës së mësimit në distancë (e-learning), që është organizuar nga Instituti Gjyqësor i Kosovës, në Prishtinë dhe implementuar nga ekspertët e gjuhës angleze që janë angazhuar nga ky institut.

3. Nga muaji gusht - tetor 2017, ka përfunduar me sukses kursin trajnues dy mujor, me titull ’’Drejtësia për fëmijë, aspekti civil dhe penal’’, përmes platformës së mësimit në distancë (e-learning), që është organizuar nga Akademia e Drejtësisë së Kosovës, në Prishtinë.

4. Nga data 21 maj - 13 qershor 2016, me ftesë, organizim dhe financim të Qeverisë së SHBA-ve, ka qenë në disa prej institucioneve, vendeve dhe shteteve të SHBA, si: Departamentin amerikan të shtetit në Washington DC (Distrist of Columbia), Wiliamsburg të Virgjinias, Salt Lake City të Utah-ut, Helena të Montanës, Albany të New York-ut dhe New York City të New York-ut, në një vizitë studimore në Programin ndërkombëtar për lidership për hetimin e sjelljeve të pahijshme të gjyqtarëve dhe prokurorëve.

5. Nga muaji prill - qershor 2016, ka përfunduar me sukses kursin trajnues dy mujor me titull ’’Fazat e aktakuzës dhe deklarimi për fajësinë’’, përmes platformës së mësimit në distancë (e-learning), që është organizuar nga Akademia e Drejtësisë së Kosovës, në Prishtinë.

6. Nga data 20-21 dhjetor 2013, ka përfunduar dhe është çertifikuar për përfundimin me sukses të trajnimit të trajnuesve ’’Zhvillimi i profilit të një trajnuesi modern’’, që është organizuar nga IGJK (Instituti i gjyqësisë së Kosovës).

7. Nga data 11-12 dhjetor 2013, ka marrë pjesë në një seminar me temën ’’Evaluimi i performancës së prokurorëve’’, që është organizuar për prokurorë dhe pjesëmarrës tjerë në kuadër të programit për mbështetje të Këshillit Prokurorial të Kosovës, nga Zyra e BE-së, në Kosovë, ndërsa është implementuar nga Konszorciumi dhe e udhëhequr nga Hulla&Co.Human Dynamics.

8. Nga data 02-04 prill 2013, ka përfunduar me sukses seminarin e trajnimit me temën ’’Nga caktimi i çështjes te vendimi përfundimtar: Krijimi i shkathtësive efektive për vendim marrje: Pjesa e II’’, që është organizuar nga IGJK dhe IDLI (Organizata për zhvillimin ndërkombëtar të ligjit), Prishtinë.

9. Nga data 22-23 shkurt 2013, në Prishtinë, ka përfunduar me sukses dhe është çertifikuar për pjesëmarrje në trajnimin me temën ’’Orientim rreth doracakut të IGJK (Institutit të gjyqësisë së Kosovës) për trajnuesit dhe metodologjitë e trajnimit’’, që është organizuar nga IGJK.

10. Nga muaji nëntor 2010 - maj 2011, në Prishtinë, ka përfunduar me sukses dhe është çertifikuar për pjesëmarrje në trajnimin me temën ’’Trajnimi i trajnerëve për të drejtën Evropiane në praktikë’’, që është organizuar nga Zyra e Komisionit të EU-së, Instituti Gjyqësor i Kosovës dhe TWINNING.

11. Nga data 05-09 korrik 2010, në Prishtinë, ka përfunduar me sukses dhe është çertifikuar për pjesëmarrje në trajnimin me temën ’’E drejta Evropiane në praktikë: Prezantimi me fokus në të drejtën penale’’, që është organizuar nga zyra e Komisionit të EU-së, Instituti Gjyqësor i Kosovës dhe TWINNING.

12. Nga data 03-12 maj 2010, ka përfunduar kursin me temën ’’luftimi i terrorizmit të nxitur përmes abuzimit me religjionin’’, që është organizuar dhe mbajtur në Akademinë e inteligjencës së Republikës së Turqisë, në Ankara.

13. Nga data 15-19 mars 2010, ka marrë pjesë dhe ka përfunduar me sukses trajnimin 32 orësh me temën “Task forca kombëtare për trafikim me qenie njerëzore, trafikim me drogë dhe korrupsionin publik”, që është organizuar nga OPDAT dhe ICITAP i SHBA-ve.
14. Nga data 28-29 janar 2010, ka marrë pjesë në trajnimin me temën “Trajno Trajnerët“, që është organizuar nga USAID|KOSOVO JUSTICE SUPPORT PROGRAM dhe IGJK.

15. Më datën 21 shtator 2009, është çertifikuar nga Proneti me Çertifikatën për pjesëmarrje dhe kryerje me sukses të kursit CMIS (Case management information system), që është menaxhuar nga Agjencia Evropiane për zhvillim dhe rikonstruktim.

16. Nga data 23-25 qershor 2009, ka marrë pjesë, ka përfunduar me sukses dhe është çertifikuar për trajnimin me temën ’’Instituti kombëtar për avokim në gjykim’’, i financuar nga Departamenti i drejtësisë së SHBA-ve dhe i implementuar nga OPDAT, NITA, IGJK dhe ABA- ROLI.

17. Nga data 28-29 maj 2009, ka marrë pjesë në trajnimin me temën “ Trajno Trajnerët“, që është organizuar nga USAID|KOSOVO JUSTICE SUPPORT PROGRAM dhe IGJK.

18. Nga data 05-06 maj 2009, ka përfunduar me sukses dhe është çertifikuar për pjesëmarrje në trajnimin me temën ’’Hetimi dhe ndjekja e veprave të shkeljeve tatimore’’, që është organizuar nga IGJK, Departamenti i drejtësisë së SHBA-ve dhe Ambasada e SHBA-ve, në Prishtinë.

19. Nga data 14-15 prill 2009, ka përfunduar me sukses dhe është çertifikuar për pjesëmarrje në trajnimin me temën ’’Avokimi i viktimave, të drejtat dhe shërbimet e viktimave-dëshmitarë’’, që është organizuar nga IGJK, Departamenti i drejtësisë së SHBA-ve dhe Ambasada e SHBA-ve, në Prishtinë.

20. Nga data 17-18 mars 2009, ka përfunduar me sukses dhe është çertifikuar për pjesëmarrje në trajnimin me temën ’’Ndjekja dhe hetimi i rasteve të pastrimit të parave’’, që është organizuar nga IGJK, Departamenti i drejtësisë së SHBA-ve dhe Ambasada e SHBA-ve, në Prishtinë.

21. Nga data 03-04 mars 2009, ka përfunduar me sukses dhe është çertifikuar për pjesëmarrje në trajnimin me temën ’’Hetimi dhe ndjekja e korrupsionit publik dhe veprave të ngjashme’’, që është organizuar nga IGJK, Departamenti i drejtësisë së SHBA-ve dhe Ambasada e SHBA-ve, në Prishtinë.

22. Me 04 mars 2009, ka përfunduar me sukses trajnimin me temën “Hetimi dhe ndjekja e korrupsionit publik”, që është organizuar nga OPDAT dhe ICITAP i SHBA-ve.

23. Nga data 08 – 19 shtator 2008, ka marrë pjesë, ka kaluar testin dhe është çertifikuar për modulin e titulluar ’’Trajno Trajnerët’’, projekt ky i financuar nga UE, i menaxhuar nga ZNKE dhe i implementuar nga B&S Europe për fuqizimin e kapaciteteve Kosovare për luftimin e pastrimit të parave dhe korrupsionit.

24. Nga data 28 prill – 2 maj 2008, ka marrë pjesë, ka kaluar testin dhe është çertifikuar për modulin e titulluar ’’Udhëheqja e hetimit të krimit financiar’’, projekt ky i financuar nga UE, i menaxhuar nga AER dhe i implementuar nga B&S Europe për fuqizimin e kapaciteteve Kosovare për luftimin e pastrimit të parave dhe korrupsionit.

25. Më 14 dhjetor 2007, është çertifikuar nga Proneti me çertifikatën për pjesëmarrje dhe kryerje me sukses të kursit CMIS (Case management information system), që është menaxhuar nga Agjencia Evropiane për zhvillim dhe rikonstruktim.

26. Nga data 09-10 dhjetor 2002, ka marrë pjesë në mbledhjen dy ditore të programit trajnues të metodave të shkathtësisë mbrojtëse me temën ’’Shkrimi juridik i argumenteve dhe parashtrimeve’’, të prezantuar në bashkëpunim me departamentin e drejtësisë së SHBA-ve, Qeverisë së Holandës, Institutit Gjyqësor të Kosovës dhe Qendrës burimore për përkrahje penalo-Juridike (CDRC).

27. Nga data 13-15 nëntor 2002, ka përfunduar me sukses seminarin e trajnimit me temën ’’Nga caktimi i çështjes te vendimi përfundimtar: Edukimi i aftësisë për marrje vendimesh: Pjesa e I. TW-256 E’’, që është organizuar nga IGJK dhe IDLI (Organizata për zhvillimin ndërkombëtar të ligjit), Prishtinë.

28. Nga data 05-06 tetor 2002, ka marrë pjesë në mbledhjen dy ditore të Programit trajnues të metodave të shkathtësisë mbrojtëse me temën ’’Përgatitja e rastit dhe strategjisë’’, të prezantuar në bashkëpunim me departamentin e drejtësisë së SHBA-ve, Qeverisë së Holandës, Institutit Gjyqësor të Kosovës dhe Qendrës burimore për përkrahje penalo-Juridike (CDRC).

29. Nga data 08-09 mars 2001, ka marrë pjesë në seminarin me temën “Krimet e luftës, ligji penal dhe procedura penale në fuqi’’, i organizuar nga OSBE, në bashkëpunim me IGJK dhe Këshillin e Evropës.

30. Nga data 28-29 tetor 2000, ka marrë pjesë në Simpoziumin e tretë të detyrueshëm gjyqësor, që është organizuar nga OSBE dhe partnerët e trajnimit gjyqësor për Nevly UNMIK për gjyqtarë dhe prokurorë të emëruar.

31. Nga data 01-02 shtator 2000, ka marrë pjesë dhe ka përfunduar me sukses kursin e treningut në “Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut’’, që është organizuar nga Zara e Këshillit të Evropës, në Kosovë.

32. Nga data 10-11 prill 2000, ka marrë pjesë në seminarin me temën ’’Seminari i induksionit për gjyqtarë dhe prokurorë’’, që është organizuar prej IGJK dhe OSBE, në partneritet me Këshillin e Evropës dhe ABA/CEELI.


Katër vizita studimore

I. Njëra në Stokholm të Suedisë, në Prokurorinë e Përgjithshme të këtij shteti, në vitin 2007, për të parë në praktikë dhe mësuar bazat e funksionimit të mirëfilltë të këtij organi shtetëror në këtë shtet skandinav.

II. Tjetra, në Akademinë e Inteligjencës Turke, në Ankara të Turqisë, prej datës 03 - 12 maj 2010, për luftimin e terrorizmit të nxitur përmes abuzimit me religjionin.

III. Tjetra, në Tiranë të Shqipërisë, prej datës 25-27 maj 2014, në një Workshop që ishte i organizuar nga JHA 55390 e TAIEX-it të Komisionit Evropian, bashkë me Zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm të Republikës së Shqipërisë, për rolin e prokurorive të përgjithshme, në të cilin ishin të ftuara delegacionet e shteteve jug-perëndimore në mesin e tyre edhe një delegacion nga Kosova, në të cilin me propozimin e Kryeprokurorit të Prokurorisë së Shtetit, kishte qenë së bashku me kryeprokurorin e Prokurorisë së Shtetit dhe një prokuror të Prokurorisë së Apelit.

IV. Ndërsa, prej datës 21 Maj - 13 qershor 2016, me ftesë, organizim dhe financim të Qeverisë së SHBA-ve, ka qenë në disa prej institucioneve, vendeve dhe shteteve të SHBA-së, si: Departamentin amerikan të shtetit në Washington DC (Distrist of Columbia), Wiliamsburg të Virgjinias, Salt Lake City të Utah-ut; Helena të Montanës, Albany të New York-ut dhe New york City të New York-ut, në një vizitë studimore në Programin ndërkombëtar për lidership për hetimin e sjelljeve të pahijshme të gjyqtarëve dhe prokurorëve.PËRVOJA JURIDIKE

- Jurist praktikant, në Prokurorinë publike komunale në Gjilan, prej 07 mars 1987 – 07 mars 1988.

- Bashkëpunëtorë profesional, në Gjykatën e punës së bashkuar të Kosovës, prej muajit tetor 1989 – mars 1990.

- Avokat, me seli në Gjilan, prej 05 maj 1990 – 31 dhjetor 1999.

- Prokuror, në Prokurorinë publike komunale në Gjilan, prej 31 dhjetor 1999 – 01 janar 2002.

- Ushtrues detyre Kryeprokurorit të PPK-së në Gjilan, prej 01 janar 2002 – 30 maj 2005.

- Kryeprokuror i PPK-së në Gjilan, prej 30 maj 2005 – 22 tetor 2010.

- Gjyqtar në Gjykatën komunale në Gjilan, prej 22 tetor 2010 – 15 maj 2012.

- Prokuror në DKP të PTH në Gjilan, prej datës 15 maj 2012, ku edhe aktualisht është duke e ushtruar këtë detyrë.PËRVOJA TJERA


I. Mësimdhënës/Ligjërues i lëndës: E drejta e procedurës penale në Fakultetin Juridik të Universitetit ’’Iliria’’, dega në Gjilan, prej 2009-2010.


II. Mësimdhënës/Ligjërues i lëndëve:
1. E drejta e procedurës penale dhe
2. Delikuenca e të miturve në Fakultetin Juridik të Kolegjit ’’Gjilani ’’, në Gjilan, prej 2010-2011.


III. Trajnues, në Institutin e gjyqësisë së Kosovës në Prishtinë, që nga viti 2008 edhe atë në të dy programet:
1. PVAL (programin e vazhdueshëm për arsimim ligjor) të gjyqtarëve dhe prokurorëve në detyrë dhe,

2. PFAL (Programin fillestar për arsimim ligjor) të gjyqtarëve dhe prokurorëve të sapo emëruar, për:
a) Menaxhimin e lëndëve nga ana e prokurorit;
b) Të drejtën e procedurës penale;
c) Të drejtën penale dhe,
d) Të drejtën Evropiane.

Aktualisht, trajnues në Akademinë e Drejtësisë së Kosovës në Prishtinë, për te dy programet dhe lëmi të lartpërmendura.


IV. Trajnues, për të drejtën e procedurës penale i Njësisë së hetimeve të Administratës tatimore të Kosovës në Prishtinë, nga muaji tetor - dhjetor 2010.


V. Redaktor i revistës së parë të prokurorëve të Republikës së Kosovës, me titull ”Buletini i Shoqatës së prokurorëve të Kosovës”, e cila për herë të parë është botuar në vitin 2010 (Viti I: I-nr. I/2010).


VI. Anëtarë i Komisionit për vlerësimin e performancës së prokurorëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës, nga 01 janar 2014 - 01 janar 2016.PUBLIKIMET, MODULET DHE PREZANTIMET E PËRGADITURA
PËR SESIONE TË NDRYSHME TË TRAJNIMIT TË GJYQËTARËVE, PROKURORËVE TË SAPO EMËRUAR DHE ATYRE NË DETYRË ETJ.

1. Ekspertiza si provë në procedurë penale dhe aplikimi i saj në Gjykatën e Qarkut në Gjilan, në periudhën prej vitit 1985 - 1995 (Temë e magjistraturës), Prishtinë 2001.

2. Menaxhimi i rasteve nga ana e prokurorit (Modul i përgatitur për kandidatët për prokuror në PFAL- ës, në IGJK ) IGJK, Prishtinë 2008.

3. Ndjekja dhe procedurat gjyqësore përkitazi me shkeljet tatimore (Modul i përgatitur për trajnimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve në PVAL-së, të IGJK-Institutin e gjyqësisë së Kosovës, Prishtinë 2009).

4. Ndjekja dhe procedurat gjyqësore përkitazi me shkeljet tatimore (Modul i përgatitur për trajnimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve në PVAL-së, të IGJK-Institutin e gjyqësisë së Kosovës, Prishtinë 2010).

5. Roli i policisë dhe zyrës së prokurorit gjatë hetimit, ndjekjes penale dhe gjykimit (Temë e përgatitur për seminarin e organizuar prej OSBE-së, për ngritjen e komunikimit dhe forcimin e bashkëpunimit ndërmjet policisë, prokurorëve dhe gjykatave, i mbajtur më 19 maj 2010).

6. Kontrolli i banesës dhe personit (Temë e përgatitur për seminarin për trajnim të trajnuesve që është organizuar prej IGJK, Prishtinë 2010).

7. Vepra penale e Kontrabandimit me mallra (Buletini i Shoqatës së prokurorëve të Kosovës), Prishtinë 2010, (Viti I: I-nr. I/2010).

8. Konfiskimi i përkohshëm, Sekuestrimi dhe format e vendimeve mbi konfiskimin (Sesion i përgatitur për trajnimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve në PVAL-së, të IGJK-Institutin e gjyqësisë së Kosovës, Prishtinë 2010).

9. Procesi i të provuarit në procedurë penale, me vështrim të veçantë në marrjen-sigurimin e provave në procedurë penale (Sesion i përgatitur për trajnimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve në PVAL-së, të IGJK-Institutin e gjyqësisë së Kosovës, Prishtinë 2010).

10. Ngjashmëritë dhe dallimet në mes të GJED(Gjykatës Evropiane të Drejtësisë) dhe GJEDNJ (Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut) si dhe Këshillit Evropian dhe Këshillit të Evropës (Modul i përgatitur për programet e IGJK) Prishtinë 2011.

11. Sistemi prokurorial dhe mundësitë e tij për të proceduar me lëndë
mjeko-ligjore (Sesion i përgatitur për trajnimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve në PVAL-ës, të IGJK-Institutin e gjyqësisë së Kosovës, Prishtinë 2012).
12. Dënimet (sanksionet-masat) që mund të shqiptohen në procedurën për dhënien e urdhrit ndëshkimor (Modul i përgatitur për trajnimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve në PVAL-së, të IGJK-Institutin e gjyqësisë së Kosovës, Prishtinë 24 janar 2012).
13. Procedura e ndërmjetësimit në procedurën penale (Modul i përgatitur për trajnimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve në PVAL-së, të IGJK-Institutin e gjyqësisë së Kosovës, në Prishtinë, 14 maj 2012).
14. Menaxhimi i lëndëve, Promovimi i Qasjes Efikase, Efektive dhe Transparente të Shërbimeve Juridike, në kuadër të Programit për sundimin efektiv të Ligjit, e përkrahur dhe e botuar nga USAID-i dhe IGJK, në mars të vitit 2013.

15. E Drejta penale evropiane - Vendimi paraprak, (Modul i përgatitur për trajnime të së Drejtës Evropiane në IGJK), Prishtinë 2013.

16. Përgjegjësia penale e personave juridik me vështrim të posaçëm në bazat dhe kufijtë e përgjegjësisë penale të personave juridik dhe masat e sigurisë si pjesë e sanksioneve penale (Sesion i përgatitur për trajnimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve në PVAL-së, të IGJK-Institutin e gjyqësisë së Kosovës, Prishtinë 2013).


17. Bashkëkryerja, marrëveshja për të kryer vepër penale dhe bashkimi kriminal si forma të bashkëpunimit në kryerjen e veprës penale dhe kufijtë e përgjegjësisë penale dhe ndëshkimi për bashkëpunim (Sesion i përgatitur për trajnimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve në PVAL-së të IGJK-Institutin e gjyqësisë së Kosovës, në Prishtinë 2013).
18. Liria e shprehjes sipas nenit 10 të KEDNJ (Sesion i përgatitur për trajnimin e pjesëmarrësve të trajnimit, të organizuar nga Këshilli i Evropës, për projektin e promovimit të lirisë së shprehjes, qasjes në informata dhe lirinë e mediave, i ndihmuar nga Ministria Norvegjeze e Punëve të Jashtme si kontribut vullnetar për jug - lindje të Evropës), në Prishtinë 2014.

19. Eksperti

Vendbanimi: Gjilan
Statusi martesor: E martuar(nënë e tre fëmijëve)
Shtetësia: Kosovare
Kombësia: Shqiptare

Shkollimi
Universiteti i Prishtinës   
Fakulteti Juridik   
2004-2007

Universiteti i Prishtinës   
Master i shkencave juridiko penale   
2007-2010

Ministria e Drejtësisë   
Provimi i Jurisprudencës   
2011

Instituti Gjyqësor i Kosovës   
Programi Fillestar për Arsimim Ligjor   
2013-2015

Trajnime
Effective Rule of Law Program - Prishtinë    2012
Training on European Law in Practice - Prishtinë    06.02.2012    10.02.2012
Terrorism and Organiuzed Crimes     - Turqi     14.04.2014    16.04.2014
Thefunctioning of the Dutch judicial Organization/ The administrative aspects of judicial work etj.     -  Holland    11.09.2014    12.09.2014
Programi CMIS - 2007
Anëtare e  Organizatës Nderkombetare të Penalistëve (AIDP) - 2010
Kundërkorrupsioni    Instituti Gjyqësor i Kosovës - Nëntor 2015-janar 2016
Menagjimi i stresit    Institut Gjyqësor i Kosovës - Shkurt-prill 2016
Fazat e aktakuzes    Institut Gjyqësor i Kosovës - Prill- qershor  2016

Veprimtaria profesionale akademike
Tentativa e veprës penale me theks të veçantë vrasja në tentativë në Gjykatës së Qarkut në Gjilan në periudhën 2004-2008
Rehabilitimi dhe zbulimi i të dhënave nga dosja penale
Procedura paraprake në sistemin Holandez, me theks të veçantë Shërbimi Javor

Përvoja
Këshilli Gjyqësor i Kosovës/ Gjykata Themelore në Gjilan   
Bashkëpunëtore profesionale
01.08.2012- 30.11.2016

Kolegji  Universitar "Fama"   
Asistente–ligjeruese, nga 06.03.2013-05.06.2012

Gjykata e Qarkut Gjilan
Që nga viti 2002, kam kryer punë të ndryshme administrative(Informacion, pekthyes, arkatare)

Ministria e Shëndetësisë/ Projekt   
Zyrtare per verifikim nga
15.05.2002-31.08.2002

Aftësitë gjuhësore
Shqip
Sërbisht
Gjermanisht

Aftësi të tjera
Njohja e programeve kompjuterike:
Word, ,Exel, Power Point, Internet etj.

Email: leonora.kadriu@rks-psh.org
 

TË DHËNAT  PËRSONALE
Rozelida  Manastiri, e lindur më 30 Nëndor 1974, në Manastir të Republikës së Maqedonisë. Ka jetuar në Gjilan, ku edhe ka kryer shkollën fillore dhe të mesmen në drejtimin Teknik –Juridik .Fakulltetin Juridik  e ka të kryer në Univerzitetin “Hasan Prishtina” në Prishtinë,ndërsa  Studimet Posdiplomike në WUS-Austria,drejtimi Civil- Juridik  në kuadër të  Fakulltetit Juridik në Prishtinë
-Është nënë e dy fëmijëve  dhe jeton në Gjilan .

PËRVOJA PROFESIONALE
2000-2001 Përkthyese   Shqip –Anglisht, në Gjykatën Komunale për Kundërvajtje në Gjilan

2001-2002 Teknik Juridik , në Odën Ekonomike Rajonale në Gjilan

2002-2014 Deri në dekretimin e saj si Prokurore Shteti , e ka ushtruar detyrën  Sekretar I    Kompanisë në KRU” Hidromorava” Sh.A Gjilan ,

2007-2009 Këshilltare Komunale në Kuvendin Komunal  në Gjilan , ku ka qenë Kryesuese e Komitetit për Shërbime Publike dhe Emergjencë  dhe Kryesuese e Grupit Joformal të Grave  të Kuvendit Komunal

2013 -2014 Deri në dekretimin e saj si Prokurore Shteti ,e ka ushtruar detyrën Drejtor në  Bordin e  Drejtorëve  në NPL” Stacioni I Autobusëve “ Gjilan

Më 22.Gusht 2014  është dekretuar nga Presidentja e Republikës së Kosovës   për pozitën Prokuror Shteti pranë Prokurorisë Themelore –Departamenti I Përgjithshëm në Gjilan 

TRAJNIMET DHE AKTIVITETET TJERA
Ka të kryer trajnime  mbi sistemin ligjor të Kosovës, mbi Qeverisjen Korporative  për Ndërmarrjet Publike në Kosovë , mbi Ngritjen e Kapaciteteve Menaxheriale  etj .
Ka të kryer  stazhin e  avokat -praktikantit  në Odën e Avokatëve dhe gjithashtu ka qene anëtar  I grupeve të ekspertëve për akte- normative  në kuadër të Shoqatës së Ujësjellësit dhe Kanalizimit të Kosovës dhe të Minisrisë së Zhvillimit Ekonomik në Prishtinë

GJUHËT
Përveq gjuhës amëtare zotëron gjuhën Turke, Serbe,Maqedone  dhe Angleze

Email: rozelida.manastiri@rks-psh.org
 

TË DHËNAT PERSONALE

Emri: Shefik
Mbiemri: Memeti
Datëlindja: 17 mars 1959
Vendbanimi: fshati Muhovc
Vendbanimi: Gjilan
E-mail: Shefik.Memeti@rks-psh.org
Përkatësia kombëtare: Shqiptar
Shtetësia: Shtetas i Republikës së Kosovës


EDUKIMI/SHKOLLIMI/ARSIMIMI

- Shkolla fillore, në fshatin Muhovc,
- Shkolla e mesme, gjimnazi, në Dardanë,
- Fakulteti Juridik, në Universitetin e Prishtinës,
- Provimin për gjyqtar për kundërvajtje, 2002,
- Provimi i jurispodencës, 2003.


EKSPERIENCA PUNUESE

- Referent juridik, në OP ‘’XIQ Karaqevë’’, Dardanë, 1986 – 1990,

- Drejtor i bashkësisë punonjëse në OP ”XIQ Karaqevë”, në Dardanë, janar - prill 2000,

- Referent i shërbimeve pronësore juridike në KGJP, në Dardanë - 15.04-31.12.2000,

- Administrator i Gjykatës për Kundërvajtje, në Dardanë, 01.01.2001-31.11.2007,

- Bashkëpunëtor profesional në Prokurorinë Publike Komunale, në Gjilan, 01.12.2007 - 22.10.2010,

- Prokuror publik komunal, në Gjilan, 22.10.2010,

- Prokuror në Prokurorinë Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, ku edhe aktualisht është duke e ushtruar këtë pozitë.


NJOHURI GJUHËSORE

- Gjuha shqipe (gjuha amtare),
- Gjuha serbe,
- Gjuha gjermane (niveli i parë).

Dokumente dhe publikime