Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

TË DHËNAT PERSONALE

Emri: Huma
Mbiemri: Jetishi
Datëlindja: 11 maj 1960
Vendbanimi: Gjilan
Titulli akademik: Mr.sc. (Master i shkencave juridike- civile)
E-mail: Huma.Jetishi@rks-psh.org
Përkatësia kombëtare: Shqiptare
Shtetësia: Shtetase e Republikës së Kosovës

EDUKIMI/SHKOLLIMI/ARSIMIMI

- Shkolla fillore , në Roganë, nga viti 1966 - 1974.
- Shkolla e mesme, në Kamenicë, nga viti 1974 - 1978.
- Fakulteti Juridik, në Prishtinë, nga viti 1978 - 1983.
- Provimi i Jurispodencës, shtator 2002.
- Studimet postdiplomike, në Prishtinë, nga viti 2008 - 2011.
- Provimin profesional, në Prishtinë, dhjetor 2013.

EKSPERIENCA PUNUESE

- Punëtore profesionale pranë Entit të Sigurimit Social të Kosovës, nga viti 1984 - 1995.
- Nëpunëse e pensioneve në Ministrinë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, Administrata Pensionale e Kosovës, nga viti 2000 - 2002.
- Avokate, me seli në Gjilan, prej muajit dhjetor 2002 - gusht 2014.
- Prokurore në Departamentin e Përgjithshëm, Prokurorinë Themelore ne Gjilan, nga muaji shtator 2014, ku edhe aktualisht është duke e ushtruar këtë funksion.

TRAJNIME:

- Pjesëmarrëse në shumë trajnime, nëpër vende të ndryshme, për tema të ndryshme nga lëmia penale etj., në periudhën prej vitit 2002 -2014, dhe në shumë raste e çertifikuar me certifikata për pjesëmarrje dhe aftësim.
-Prej këtyre trajnimeve, vlen të veçohet:
I. Çertifikata mbi bashkëpunimin me Shoqatën e Avokatëve Amerikan, për ndihmën e sundimit të ligji, në Kosovë.
II. Çertifikata për pjesëmarrje në Prezantimin e Kodit të Ri të Përkohshëm Penal dhe të Procedurës Penale të Kosovës, Prishtinë, tetor 2003.
III. Certifikata për Mediatore, Prishtinë, prill 2007.

PUNIMET/BOTIMET:

-Si të regjistroheni në OAK dhe të punoni si avokat në profesionin ligjor, kualifikimi (praktika) dhe përgatitja për Provimin e Judikaturës, Prishtinë, qershor 2007.
- Posedimi sipas ligjit mbi pronësinë dhe të drejtat tjera sendore në Kosovë, (Temë e magjistraturës), Prishtinë, 2011.

Vendbanimi: Gjilan
Statusi martesor: E martuar(nënë e tre fëmijëve)
Shtetësia: Kosovare
Kombësia: Shqiptare

Shkollimi
Universiteti i Prishtinës   
Fakulteti Juridik   
2004-2007

Universiteti i Prishtinës   
Master i shkencave juridiko penale   
2007-2010

Ministria e Drejtësisë   
Provimi i Jurisprudencës   
2011

Instituti Gjyqësor i Kosovës   
Programi Fillestar për Arsimim Ligjor   
2013-2015

Trajnime
Effective Rule of Law Program - Prishtinë    2012
Training on European Law in Practice - Prishtinë    06.02.2012    10.02.2012
Terrorism and Organiuzed Crimes     - Turqi     14.04.2014    16.04.2014
Thefunctioning of the Dutch judicial Organization/ The administrative aspects of judicial work etj.     -  Holland    11.09.2014    12.09.2014
Programi CMIS - 2007
Anëtare e  Organizatës Nderkombetare të Penalistëve (AIDP) - 2010
Kundërkorrupsioni    Instituti Gjyqësor i Kosovës - Nëntor 2015-janar 2016
Menagjimi i stresit    Institut Gjyqësor i Kosovës - Shkurt-prill 2016
Fazat e aktakuzes    Institut Gjyqësor i Kosovës - Prill- qershor  2016

Veprimtaria profesionale akademike
Tentativa e veprës penale me theks të veçantë vrasja në tentativë në Gjykatës së Qarkut në Gjilan në periudhën 2004-2008
Rehabilitimi dhe zbulimi i të dhënave nga dosja penale
Procedura paraprake në sistemin Holandez, me theks të veçantë Shërbimi Javor

Përvoja
Këshilli Gjyqësor i Kosovës/ Gjykata Themelore në Gjilan   
Bashkëpunëtore profesionale
01.08.2012- 30.11.2016

Kolegji  Universitar "Fama"   
Asistente–ligjeruese, nga 06.03.2013-05.06.2012

Gjykata e Qarkut Gjilan
Që nga viti 2002, kam kryer punë të ndryshme administrative(Informacion, pekthyes, arkatare)

Ministria e Shëndetësisë/ Projekt   
Zyrtare per verifikim nga
15.05.2002-31.08.2002

Aftësitë gjuhësore
Shqip
Sërbisht
Gjermanisht

Aftësi të tjera
Njohja e programeve kompjuterike:
Word, ,Exel, Power Point, Internet etj.

Email: leonora.kadriu@rks-psh.org
 

TË DHËNAT PERSONALE

Emri: Syzana
Mbiemri: Kërqeli - Xhelili
Vendbanimi: Gjilan
E-mail: suzana.kerqeli@rks-psh.org
Titulli akademik: Mr. sc. (Magjistër i shkencave juridike penale)

 

EDUKIMI/SHKOLLIMI/ARSIMIMI


- Fakulteti Juridik, në Universitetin e Prishtinës, 2009
- Studimet postdiplomatike master, drejtimi Juridiko-Penal, 2012

- Provimi i Jurisprudencës, 15.04.2016

 

EKSPERIENCA PUNUESE


- Mbështetëse ligjore në Prokurorinë Themelore në Gjilan, 2004 – 2013

  • Mbikëqyrëse e shkrimores në Prokurorinë Themelore në Gjilan, 2013 – 2019
  • Administratore në Prokurorinë Themelore në Gjilan, 2019 – 2023 (gjatë kësaj periudhe ka ndjekur trajnime me tema të ndryshme nga lëmia penale, nga ligjërues vendor dhe ndërkombëtar)
  • Prokurore në Prokurorinë Themelore në Gjilan, Departamenti Përgjithshëm 15.03.2023