Prokuroria E Apelit - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars
Prokuroria e Apelit

Prokuroria e Apelit është themeluar për të vepruar pranë Gjykatës së Apelit, Kjo prokurori përbëhet nga Departamenti i Përgjithshëm dhe Departamenti për Krime të Rënda dhe ka juridiksion në tërë territorin e Republikës së Kosovës.

Prokuroria e Apelit udhëhiqet nga kryeprokurori i Prokurorisë, i emëruar sipas Ligjit mbi Këshillin Prokurorial të Kosovës.

Prokurorët e emëruar në Prokurorinë e Apelit janë të specializuar në përfaqësimin e ndjekjes penale pranë Gjykatës së Apelit. Kur një lëndë e prokurorisë prezantohet para Gjykatës së Apelit, prokurori, i cili ka iniciuar apo zhvilluar ndjekjen penale, me miratimin e Kryeprokurorit të Shtetit, mund të shoqërojë dhe ndihmojë Prokurorinë e Shtetit në paraqitjen e ankesës apo mbrojtjen kundër ankesës.

Kompetenca e Prokurorisë së Apelit është që të ushtrojë propozime në ankesat e ushtruara kundër vendimeve dhe aktgjykimeve, të vendos për konfliktin e juridiksionit ndërmjet prokurorive themelore dhe të shqyrtojë çështje tjera të parapara me ligj.

Administrator

Luljeta Kollona
Email: luljeta.kollona@rks-psh.org
Nr. tel. 038 / 200-18-857

Asistentja Administrative:

Ramize Bejiqi
Tel.fix: 038/200-18-867
Email: ramize.bejiqi@rks-psh.org
Adresa: Prokuroria e Apelit, Pallati i Drejtësisë, Objekti C, Hajvali-Prishtinë