Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Prokuroria Themelore Gjilan

Prokuroria Themelore në Gjilan ka juridiksion  mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:

  • Departamenti i Përgjithshëm,
  • Departamenti për të Mitur dhe
  • Departamenti për Krime të Rënda

Prokuroria Themelore në Gjilan mbulon territorin e Gjilanit, Kamenicës, Ranillukut, Novobërdës, Vitisë, Kllokotit, dhe Parteshit.  

Prokuroria udhëhiqet nga Kryeprokurori dhe ka 16 prokurorë.