Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Prokuroria Themelore në Prishtinë

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka juridiksion  mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:
Departamenti për Krime të Rënda
Departamenti për të Mitur dhe,
Departamenti i Përgjithshëm

Prokuroria Themelore në Prishtinë mbulon territorin e Prishtinës, Podujevës, Drenasit, Lipjanit, Fushë Kosovës, Obiliqit dhe Graçanicës.

Prokuroria Themelore në Prishtinë udhëhiqet nga Kryeprokurori, Kujtim Munishi. Kjo prokurori ka gjithsej 55 prokurorë përshirë edhe Kryeprokurorin e kësaj prokurorie, prej tyre l5 në Departamentin e Krimeve të Rënda, 5 në Departamentin për të Mitur dhe 34 në Departamentin e Përgjithshëm.

Në kuadër të Prokurorisë Themelore të Prishtinës, vepron Njësiti për Krime Ekonomike dhe Korrupsion nga Departamenti i Krimeve të Rënda dhe Departamenti i Përgjithshëm. Nga Departamenti i Krimeve të Rënda janë të caktuar gjashtë (6) prokurorë, ndërkaq nga Departamenti i Përgjithshëm tre (3) prokurorë.

Dokumente dhe publikime