Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Prokuroria Themelore në Prizren

Prokuroria Themelore në Prizren ka juridiksion për ndjekjen penale të personave të akuzuar për vepër penale - mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:

  • Departamenti i Përgjithshëm
  • Departamenti për të Mitur dhe
  • Departamenti për Krime të Rënda.

Prokuroria Themelore në Prizren mbulon territorin e Prizrenit, Suharekës, Dragashit dhe Mamushës.
Prokuroria udhëhiqet nga Kryeprokurori, Admir Shala. Së bashku me kryeprokurorin në këtë prokurori janë 21 prokuror.