Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

    Emri dhe mbiemri: Ersan Qavolli
    Ditlindja: 02.05.1988 në Pejë
    Vendbanimi: Pejë
    Statusi martesor: I martuar, baba i dy fëmijëve
    Email: ersan.qavolli@rks-psh.org
    

Përgatitja shkollore:

⦁    Provimi i Jurisprudencës – 17.07.2016;
⦁    LL.M. Master, Universiteti i Prishtinës Fakulteti Juridik Drejtimi Penal, Studimet postdiplomike, me 25 Qershor 2015 me sukses të dalluar ka mbrojtur temën e masterit me titullin “Autorizimet e Prokurorit të Shtetit gjatë fazës hetimeve, me vështrim të veçantë në Prokurorinë Themelore në Pejë”;
⦁    Jurist i Diplomuar-Baçelor, Fakulteti Juridik, moduli penal, Universiteti i Prishtinës;
⦁    Shkollën e mesme Gjimnazi “Bedri Pejani” – Pejë; dhe
⦁    Shkollën fillore “Asdreni” – Pejë.


Përvoja e punës:

⦁    Nga data 22.01.2018 e tutje, Prokuror i Shtetit, në Departamentin e Përgjithshëm – Prokuroria Themelore në Pejë;

⦁    Nga data 14.06.2018 nga KPK-ja është caktuar si prokuror përgjegjës për media për P.Th. Pejë dhe këtë e ka ushtruar deri me datën 10.04.2019 kur është aprovuar rregullorja për shërbimet e komunikimit publik; 
⦁    Nga data 08.10.2014 – 22.01.2018 zyrtar ligjor në Prokurorinë Themelore – Pejë;
⦁    Nga data 31.01.2014 – 07.10.2014 praktikantë në Odën e Avokatëve të Kosovës, tek avokati Osman Cucovic;
⦁    Nga data 15.07.2013 – 14.01.2014 praktikantë në Prokurorinë Themelore – Pejë;
⦁    Nga data 02.01.2013 – 03.03.2013 bashkëpunëtor në projektin “Ngritja e transparencës së sistemit të drejtësisë penale dhe besimit publik në të dhe sundimi i ligjit në Kosovë” – Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë; dhe
⦁    Nga data 30.05.2012 – 01.01.2013 praktikantë në Fondin për të Drejtën Humanitare Kosovë, projekti “Monitorimi i Gjykimeve për krime të luftës”.

Trajnimet:
⦁    Me dt. 13-14.05.2020 ka marrë pjesë në trajnimin “Shqyrtimi kryesor dhe mjetet provuese” organizuar nga A.D.
⦁    Me dt. 22-23.04.2020 ka marrë pjesë në trajanimin “Sekuestrimi dhe konfiskimi” organizuar nga A.D.;
⦁    Me dt. 13.11.2019 ka marrë pjesë si trajnues në temën “Ndryshimet e reja në Kodin Penal, me fokus të veçantë në dispozitat në lidhje me krimet e urrejtjes” organizuar nga OSBE;
⦁    Me dt. 07-08.02.2019 pjesëmarrës në trajnimin “Marrëdhëniet me publikun dhe media për zyrtarët për media” organizuar nga KDI;
⦁    Me dt. 24-25.11.2018 pjesëmarrës në trajnimin “Marrëdhëniet me publikun” projekti SAEK2 organizuar nga Internews Kosovo;
⦁    Me dt. 17-18.05.2017 dhe 06-07.12.2017 pjesëmarrës në seminarin “Puna me publikun/marrëdhëniet me median” organizuar IRZ;
⦁    Me dt. 27 Tetor 2017 ka marrë pjesë në trajnimin “Hartimi i Aktakuzës dhe Hetimi i Krimeve të Urrejtjes” organizuar nga OSBE;
⦁    Me dt. 01.11.2016 ka marrë pjesë në trajnimin “Vlerësimi i rrezikut kundër korrupsionit në prokurori” në kuadër të Projektit kundër krimit ekonomik në Kosovë (PECKII);
⦁    Me dt. 01.03.2016 ka marrë pjesë në trajnimin “Konfiskimi”; 
⦁    Me dt. 13.01.2016 ka marrë pjesë në trajnimin Sekuestrimi dhe Konfiskimi, organizuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë;
⦁    Nga muaji Nëntor – Dhjetor 2015, ka marrë pjesë në trajnimin për kandidat potencial të Jurisprudencës, organizuar nga OAK-së;
⦁    Nga data 03-11 Nëntor 2015 ka marrë pjesë në seminarin “Drejtësia pa pajtim, krimet e luftës dhe gjykimet në Evropë që nga viti 1945”, i cili është mbajtur në Dachau dhe Nurenberg – Gjermani për të vazhduar në Hagë – Holandë ku është monitoruar një seancë pranë Tribunalit të Hagës në rastin prokurori kundër Rartko Mlladiq;
⦁    Nga data 01-05 Qershor 2015 dhe 22-24 Qershor 2015 ka marrë pjesë në “Kurset fillestare për të gjithë pjesëtarët e sapo emëruar të administratës së prokurorive”, organizuar nga IGJK dhe financuar nga Komisioni Evropian;
⦁    Nga data 11-19.06.2014 ka marrë pjesë në trajnimin “Volunteers inspiring citizens in Europe” i cili është mbajtur në Tiranë – Shqipëri, organizuar nga Komisioni Evropian;
⦁    Me dt. 9 Qershor 2014 ka marrë pjesë në “Gjykimin e simuluar me rastin e Ditës së Avokatisë 2014”;
⦁    Nga data 20-29.05.2014 ka marrë pjesë në trajnimin “Think, Create and be Active Recycle” i cili është mbajtur në Strugë të Maqedonisë, organizuar nga Komisioni Evropian;
⦁    Me dt. 29 Prill 2014 ka marrë pjesë në “Gjykimin e simuluar me Gjyqtar dhe Prokuror të EULEX-it”; 
⦁    Nga data 17-18 Dhjetor 2012 ka marrë pjesë në trajnimin “Përgatitja e CV dhe letrës motivuese” organizuar nga Universiteti i Prishtinës – Fakulteti Juridik; dhe
⦁    Ndjekja e kurseve angleze.

Gjuhët:
    Gjuhën Shqipe dhe Angleze.

Aftësitë kompjuterike:      
    Aftësi të shkëlqyera në përdorimin e Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook etj...).

Astrit Gashi, u lind në Pejë me 08.06.1976, shkollën fillore dhe të mesme-Gjimnazin i kreu në Pejë. 

Jeton në Prishtinë, është i martuar, baba i dy fëmijëve.

Përgatitja shkollore dhe profesionale:

Fakultetin Juridik e përfundoi në vitin 2001 pranë UP Prishtinë, 
në janar 2014 përfundoi studimet për Master në drejtimin Civilo-ekonomik pranë Fakultetit Juridik të UP-së në Prishtinë, të organizuar nga USAID Programi SEAD, 
në janar 2017 përfundoj provimin e jurisprudencës, 
në prill 2017 përfundoj provimin shtetëror për Përmbarues Privat.

Përvoja e Punës: 

2002-2003 përfundoj praktikën pranë Odës së Avokatëve në zyren e av. Selim Berisha në Pejë,
2003 gjer maj 2005 punoj si Zyrtar Ligjor në Drejtorinë për Çështje Pronësore- Banesore (UNMIK Shylla II), fillimisht në Drejtorinë Rajonale në Pejë, dhe pastaj në zyren Qendrore të kësaj Drejtorie në Prishtinë, 
01.06.2005 gjer 31.12.2005 punoj si asistent ligjor vendor në OSBE në Prishtinë-Departamenti I Zgjedhjeve,  
01 janar 2006 gjer 03 dhjetor 2008 punoj në përgjegjësitë si këshilltar ligjor vendor në Zyren Ligjore të OSBE-së Zyra Qendrore në Prishtinë, 
04 dhjetor 2008 gjer 14 nëntor 2016 punoj pranë EULEX - Prokuroria Speciale si Këshilltar Ligjor i prokurorëve ndërkombëtar, kryesisht në Njësitin kundër Krimit të Organizuar & Njësitin kundër Krimeve Ekonomike dhe financiare,
prej 15 nëntor 2016 gjer 30 prill 2017 punoj si Zyrtar ligjor në Prokurorinë Speciale, 
02 maj 2017 gjer 19 janar 2018 punoj si Zyrtar i lartë ligjor pranë Zyres ligjore të NLB bankës në Prishtinë, dhe pastaj si Avokat pranë OAK në Prishtinë. 
Me 22 janar 2018 nga Presidenti i Republikës së Kosovës, z. Hashim Thaqi është dekretuar si Prokuror i shtetit pranë Prokurorisë themelore në Pejë, Departamenti i përgjithshëm, 
mars 2018-prill 2019 përfundoj trajnimin e obligueshëm një vjeçar si prokuror pranë Akademise së Drejtësisë në Prishtinë. 


Është njohës i gjuhës angleze, serbo-kroate dhe turke.
 

Arben HOTI, i lindur me 07/5/1984 në Prishtinë, ndërsa shkollën fillore dhe të mesme i kreu në Pejë.
Jeton në Prishtinë, është i martuar dhe baba i dy fëmijëve. 

Përgaditja shkollore dhe profesionale;
Ka të kryer Fakultetin Juridik në vitin 2012, në UP Prishtinë,
Ka përfunduar studimet post-diplomike në vitin 2014 në gradën Master në drejtimin penal në Kolegjin Universitar AAB.
Në Shtator 2015 përfundojë provimin e Jurisprudencës. 
Ka përfunduar studimet post-diplomike në vitin 2020 në gradën Master në drejtimin penal, në Wake Forest University, North Carolina Sh.B.A. 

Trajnimet profesionale: 
2006 – Akademia për Siguri Publike, Vushtrri “Hetues i Teknikës Kriminalistike”
2009 – Universiteti Saint Louis, Missouri Sh.B.A “Hetues Mjeko-Ligjor”, 
2011 – Drejtoria e Qendërore e Policisë, Miami, Florida Sh.B.A “Hetues Mjeko-Ligjor”. 
2018/19 – Akademia e Drejtësisë Prishtinë “Programi i trajnimit fillestar për Prokuror”. 
Përvoja e Punës; 
Shtator 2005 deri Nëntor 2012 ka punuar në Departamentin për Mjekësi-Ligjore në Prishtinë në pozitën “Hetues Mjeko-Ligjor”. 
Dhjetor 2012 – Dhjetor 2013 “Praktikant” në kuadër të Odës së Avokatëve të Kosovës. 
Dhjetor 2013 – Dhjetor 2014 ”Bashkëpunëtor professional” në zyrën e avokatit në Pejë. 
Dhjetor 2014 – Janar 2018 “Avokat” në kuadër të Odës së Avokatëve. 
Janar 2018 – tutje është dekretuar në pozitën “Prokuror” në Prokurorinë Themelore Departamenti i Përgjithshëm në Pejë. 
Është njohës i gjuhës Angleze dhe Serbo-kroate. 

Muharrem Bajraktari u lind më 19.03.1975 në fshatin Nabërxhan, Komuna e Pejës. Diplomoi në Fakultetin Juridik në vitin 2001. Provimin e Judikaturës e kaloi në vitin 2007.

Jeton në fshatin e lindjes, është i martuar dhe ka tre fëmijë.

Përvojën e tij fillon në vitin 2002 si praktikant në Avokaturën e Mustafë Radoniqit në Pejë, pastaj nga qershori 2003-gusht 2008 si Ekzekutor në Gjykatën Komunale Pejë. Në shtator 2008 filloi punën si zyrtar ligjor në ProCredit Bank dhe vazhdoi deri në maj 2010. Kandidati nga maji 2010 punon si avokat në zyrën e tij në Pejë dhe merret kryesisht me lëndë penale.

Ka gjithsej përvojë dhjetë vite.

Me 28 dhjetor 2012 nga Presidentja e vendit zjn.Atifete Jahjaga, dekretohet prokuror ne Prokurorinë Komunale në Peje

Email: muharrem.bajraktari@rks-psh.org

Suada Hamza, u lind me 21.01.1971 në Pejë.

Përgatitja shkollore:

Shkollën fillore në Pejë shkolla fillore “Asdreni”;

Shkollën e mesme në Pejë gjimnazi “Bedri Pejani”;

Fakultetin Juridik, në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”;

Provimin e Jurisprudencës; dhe

Nga viti 2015 vijon studime post diplomike të masterit drejtimi penal në Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë.

Përvoja e punës:

Një vit Praktikant në Prokurorinë Komunale të Pejës;

Shtatë vite si mësimdhënëse e lëndëve juridike në ciklin e mesëm në QBMK “Xheladin Deda” në Pejë;

Një vit Zyrtar Ligjore II në Prokurorinë Themelore në Gjakovë; dhe

Nga viti 2016 e tutje Prokuror i shtetit në Prokurorinë Themelore të Pejës, Departamenti i Përgjithshëm.

Trajnimet:

ADSH – me temën “Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe Diplomaci” në Prishtinë; dhe
Provimin fillestar për Zyrtar ligjor organizuar nga Instituti Gjyqësor i Kosovës.

Email: suada.hamza@rks-psh.org

Lumturije Vuçetaj
E lindur me datë 25.05.1973 në Radac, jeton dhe vepron në Pejë,
E martuar, nënë e dy fëmijëve,
E diplomuar në Fakultetin Juridik në Prishtinë me datë 06.02.2002,
Provimi i Jurisprudencës i dhënë me datë 12.02.2006,
Praktikante në “Odën e Avokatëve të Kosovës (OAK)” viti 2002-2003,
Zyrtare për çështje gjinore/koordinatore për të drejtat e njeriut KK. Istog viti 2003-2008,
Udhëheqëse e shërbimit juridik-Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër KK. Pejë viti 2008-2012,
Prokurore e shtetit në PTH-Pejë nga data 28.12.2012,
Mirënjohje për rezultatet e punës në vitin 2017 nga PTH-Pejë,
Certifikatë për kontributin dhe sukseset në fushën e Sistemit Prokurorial dhe Gjyqësor për iniciativat e mentorimit dhe trajnimeve nga Departamenti i Drejtësisë - Ambasada Amerikane në vitin 2017,
Mentore e prokurorëve të sapoemëruar, KPK dhe Këshilli Drejtues i Akademisë, në vitin 2018,
Trajnere për trajnimin “Ndryshimet substanciale të Kodit Penal” për organet policore në vitin 2019,
Koordinatore për veprat penale ku të dëmtuar janë gazetarët,
Koordinatore për dosjet e veteranëve për vitin 2019,
Koordinatore për veprat penale “Uzurpimi i pronës së paluejtshme”  për vitin 2020,
Zv. Koordinatore për veprat penale “Dhuna familjare”,
Njohëse e gjuhës angleze, serbe dhe norvegjeze.
Trajnimet:
- “Gjinia dhe legjislacioni II” nga Norma, UNIFEM dhe OSBE në vitin 2003,
- “Statistikat në baza gjinore” dhe “Çështjet gjinore komunale” nga UNMIK,  në vitin 2003,
- “Avokimi”, “RBA” dhe “Ndërmjetësimi” nga CARE dhe UNDP në vitin 2004,
- “Analiza dhe përgatitja e buxheteve të ndijshëm nga perspektiva gjinore” nga World Learing Star Network dhe Asociacioni i Komunave të Kosovës në vitin 2004,
- “Ekipet e sigurisë në komunitet” nga OSBE dhe UNMIK në vitin 2005, e më pas trajnere në këtë fushë nga OSBE dhe ECITAP për pushtet lokale deri në vitin 2012,
- “Kompetencat për të drejtat e njeriut” nga OSBE dhe UNIK në vitin 2006,
- “Edukimi, Themelimi dhe Monitorimi i strukturave që luftojnë korrupsionin” nga USAID, IREX, ATRC dhe KEC në vitin 2007,
- “Menaxhimi i konfliktit” dhe “Negocimi” nga ATRC në vitin 2007,
- “Ndërtimi i kapaciteteve mbrojtëse” nga UNHCR në vitin 2008,
- Vizita studimore në fushën e regjistrave kadastral dhe digjitalizimit te të dhënave si dhe praktikave të pushtëve lokale në Gjermani, Zvicër, Suedi dhe Turqi nga viti 2009-2012, 
- “Vjedhja dhe trafikimi me dru” nga ILEA - Budapest dhe Ambasada Amerikane në vitin 2017,
- “Hetimet financiare” nga UNODC dhe Akademia e Drejtësisë në vitin 2019,
- “Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale” nga Akademia e Drejtësisë në vitin 2019,
- “Ndryshimet e Kodit Penal dhe Dhuna Familjare” nga OSBE në vitin 2019,
- “Pronësia intelektuale” nga Akademia e Drejtësisë në vitin 2019,
- “Ligji për ndërmjetësim” nga Akademia e Drejtësisë në vitin 2019,
- “Dhuna kundër gruas dhe Dhuna Familjare” nga platforma “HELP” nga Këshilli i Evropës dhe Akademia e Drejtësisë në vitin 2020,
- “Menaxhimi i vendit të ngjarjes” nga Unioni Evropian në vitin 2020,
- “Shqyrtimi kryesor dhe mjetet provuese” përmes platformës elektronike “Zoom” nga Akademia e  Drejtësisë në vitin 2020,
Dhe shumë trajnime të tjera.
Email: Lumturije.Vucetaj@rks-psh.org.