Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

TË DHËNAT PERSONALE

Emri: Jetish
Mbiemri: Maloku
Datëlindja: 06.12.1962
Vendbanimi: Gjilan
Tel.: 044 616 139
E-mail: jetish.maloku@rks.psh.org, jetishmaloku@hotmail.com
Përkatësia kombëtare: Shqiptar
Shtetësia: Shtetas i Republikës së Kosovës
Titulli akademik: Mr. sc. (Magjistër i shkencave juridike penale)


EDUKIMI/SHKOLLIMI/ARSIMIMI

- Fakulteti Juridik, në Universitetin e Prishtinës (UP),
- Provimi i Jurispodencës,
- Studimet postdiplomatike master drejtimi Juridiko-Penal, në Universitetin e Prishtinës,
- Ka vazhduar edhe studimet e doktoraturës, pranë Europian Center for Peace and Developmen of University for Peace, në Tiranë (tema e pranuar nga Komisioni kompetent i këtij universiteti).


EKSPERIENCA PUNUESE

- Praktikant në Gjykatën Komunale për Kundërvajtje, në Gjilan, në periudhën prej 01 mars 1987 – 01 shkurt 1988.

- Gjyqtar në Gjykatën për Kundërvajtje në Gjilan, nga viti 2000-2002.

- Drejtor në Kompaninë e Sigurimeve ‘’Drini’’, me seli në Prizren, dega në Gjilan, nga viti 1991 – 1999.

- Prokuror në Prokurorinë Publike Komunale në Gjilan, nga muaji gusht 2002 – 2004.

- Prokuror në Prokurorinë Publike të Qarkut në Gjilan, nga muaji qershor 2004 – 2010.

- Kryeprokuror në Prokurorinë Publike të Qarkut në Gjilan, deri në vitin 2010.

- Kryeprokuror në Prokurorinë Themelore në Gjilan, nga data 01.01.2013, ku edhe aktualisht është duke e ushtruar këtë funksion.

- Ekspert nga lëmi i të drejtave të njeriut, i çertifikuar nga Këshilli i Evropës dhe Gjykata Evropiane mbi të Drejtat e Njeriut, në Strasburg, në vitin 2016.

- Ekspert i Etikës profesionale për gjyqtarë dhe prokurorë, i çertifikuar nga ekspertë ndërkombëtarë nga Etika profesionale për gjyqtarë dhe prokurorë.

- Trajnues i rregullt pranë IGJK-së, nga lëmi i të Drejtave të Njeriut dhe Etikës gjyqësore për gjyqtarë dhe prokurorë.

- Komisioner në Këshillin e Pavarur Gjyqësor dhe Prokurorial të Kosovës, që nga data 15.07.2010.

- Anëtar i Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial të Kosovës.

- Kryetar i Komisionit Disiplinor pranë KPK-së, nga muaji gusht 2012 – dhjetor 2015

- Kryetar i Komisionit për emërim dhe riemërim të prokurorëve, pranë KPK-së, nga muaji shtator 2013 – dhjetor 2015.


PUNIMET/BOTIMET (të punuara dhe publikuara për Institutin Gjyqësor të Kosovës)

1. ‘’Liria e shprehjes’’, e botuar në vitin 2007.

2. ‘’E drejta në jetë’’, e botuar në vitin 2007.

3. ‘’Kodi i Etikës I’’, Doracak me bashkautor z. Gent Ibrahimi, ekspert ligjor nga Tirana, e botuar në vitin 2010.

4. ‘’Kodi i Etikës II’’, Doracak nga Etika Gjyqësore dhe Prokurorial për gjyqtarë dhe prokurorë, e botuar në vitin 2011.

5. ‘’Privimi nga liria në kontest civil’’, e botuar në vitin 2008.

6. ‘’Tortura dhe degradimi çnjerëzor’’, e botuar në vitin 2009.

7. ‘’E drejta për një gjykim të drejtë’’, e botuar në vitin 2010.

8. ‘’Fëmija si viktimë e dhunës në familje’’, e botuar në vitin 2011.

Dokumente dhe publikime