Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Prokuroria Themelore në Pejë

Prokuroria Themelore në Pejë ka juridiksion për ndjekjen penale të personave të akuzuar për vepër penale, mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:

  • Departamenti i Përgjithshëm
  • Departamenti për të Mitur dhe
  • Departamenti për Krime të Rënda

Prokuroria Themelore në Pejë, përfshin territorin e Komunës së  Pejës, Deçanit, Klinës dhe Istogut.