Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Emri:        SHUKRI
Mbiemri:    JASHARI
Data e lindjes:    18  DHJETOR 1962
Vendi i lindjes: fshati Doganaj K.Ferizaj, Kosovë

KUALIFIKIMI SHKOLLOR :
 

LLOJI I SHKOLLES VITI I STUDIMEVE DIPLOME E FITUAR
Provimi I judikatures 10.04.2004 Prishtine Po
Provimi hyres per gjyqtar dhe prokuror (PFAL) Inst.Gjyq.Kosoves Shtator 2008 deri 22.12.2009 Po
Fakulteti Juridik - Universiteti i Prishtines 01.10.1982-28.03.1991 Po
Shkolla e mesme Juridik - Ferizaj 01.09.1977 - 01.06.1981 Po
Shkolla Fillore - fsh.Zaskok 01.09.1969 - 01.06.1977 Po

NJOHJA E GJUHËVE:

GJUHA KUPTOJ FLAS SHKRUAJ
Shqipe Gjuhe amtare Gjuhe amtare Gjuhe Amtare
Anglisht jo jo jo
Serbokroatisht Mire Mire Mire

PËRVOJA E PUNES:

PUNEDHENESI PREJ DERI TITULLI PAGA VJETORE
DAGJ-Prishtine 10 janar 2005 21.10.2010 Bashkpunetor Profesional  
Prokuroria Komunale ne Ferizaj 22.10.2010 ----------- Prokuror Publik  
Prokuroria Komunale ne Ferizaj 27.10.2010 ----------- U.D.Kryeprokuror  


KUALIFIKIME TJERA:

  • Provimi I Jurisprudencës, ( Judikaturës ) 10.04.2004
  • Provimi hyrës për Gjyqtar dhe Prokuror
  • Programi fillestar për Arsimin Ligjor –PFAL, Instituti Gjyqësor i Kosovës, shtator 2008 -dhjetor 2009

PUNA ME KOMPJUTER:

  • MS Win XP, ‘2000.  MS Office package ‘2000, ‘2003. Internet and Intranet web browsing

KURSE TE TJERA DHE TRAJNIME:

  • Participant in the Public Administration Legal Clinic Programme,
  • Attended the one-Semester Course on: Contemporary International Business Transactions.
  • Patent Shoferi, kategoria B

Email: shukri.jashari@rks-psh.org

Dokumente dhe publikime