Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

TË DHËNAT PERSONALE

Emri: Isuf
Mbiemri: Sadiku
Datëlindja: 17 korrik 1977
Vendbanimi: Gjilan
E-mail: Isuf.sadiku@rks-psh.org
Përkatësia kombëtare: Shqiptar
Shtetësia: Shtetas i Republikës së Kosovës
Titulli akademik: Mr. sc. (Magjistër i shkencave juridike penale)

RRETHANAT FAMILJARE

- I martuar
- Prind i dy fëmijëve

EDUKIMI/SHKOLLIMI/ARSIMIMI

- Fakulteti Juridik, në Universitetin e Prishtinës, 2001,
- Provimi i Jurispodencës, 11 mars 2006,
- Studimet postdiplomatike master, drejtimi Juridiko-Penal, në Universitetin e Prishtinës, 14 korrik 2009.

EKSPERIENCA PUNUESE

- Praktikant në Prokurorinë Komunale në Gjilan, në periudhën prej 6 shkurt 2002 – 06 shkurt 2003.
- Zyrtar Personeli në Qendrën e Paraburgimit në Gjilan (Shërbimi Korrektues i Kosovës), gjatë viteve 2003 – 2004.
- Jurist (i lartë) në Institucionin e Avokatit të Popullit (Ombuspersonit) në Kosovë, në periudhën prej 1 gusht 2004 – 22 tetor 2010.
- Prokuror në Prokurorinë Komunale në Gjilan, 22 tetor 2010.
- Prokuror në Prokurorinë Themelore në Gjilan, Departamenti për të Mitur, 01 janar 2013, ku edhe aktualisht është duke e ushtruar këtë funksion.
- 14 dhjetor 2009, në Institutin Gjyqësor të Kosovës (IGJK), përfundoi me sukses programin fillestar për arsimim ligjor dhe provimin përgatitor për gjyqtarë/prokurorë.
- Në dhjetor 2012, nga Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGJK), u çertifikua trajnues i drejtësisë për të mitur.

PUNIMET/BOTIMET

• Artikullin “E drejta për një proces të drejtë gjyqësor brenda një afati të arsyeshëm kohor sipas nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, botuar në revistën “Justicia 1/2009“ të Institutit Gjyqësor të Kosovës.
• Librin monografik “ Ekzekutimi i sanksioneve penale në dritën e akteve më të reja ndërkombëtare”, 2010.
• Shkrim publicistik“ Masat alternative ne vend te dënimit me burg” “Kosova Sot”, 29 mars 2010.
• Artikullin “ Kodi i Drejtësisë për të Mitur dhe kallëzimi penal i policisë” botuar ne Revistën “ Mbrojtësi“ Vëllimi VII Nr.2, 2012.
• Bashkautor i “Protokollit të Përbashkët Referues”, për Institucionet e Drejtësisë për Fëmijë, botues IGJK, Prishtinë, 2012.
• Bashkautor i “Modulit për Drejtësinë për Fëmijë“ botues IGJK, Prishtinë, 2012.
• Bashkautor i “koncept dokumentit“, për çështjen e drejtësisë për të mitur, Ministria e Drejtësisë, Prishtinë, 2015.
• Bashkautor i “Moduleve për Drejtësinë për Fëmijë“, Mësimi në distancë, e–learning, IGJK, Prishtinë, 2015.
• Legjislacioni lidhur me monitorimin dhe inspektimin e institucioneve penitenciare në Republikën e Kosovës, “Opinion Juris“, revistë shkencore juridike, viti I, nr. 1/2015, botues Instituti Gjyqësor i Kosovës, Prishtinë, 2015.
• Sistemi i drejtësisë për të mitur në Republikën e Kosovës, legjislacioni, aktorët dhe praktika, “Opinion Juris“, revistë shkencore juridike, viti II, nr. 2/16 botues Instituti Gjyqësor i Kosovës, Prishtinë, 2016.
• Bashkautor në hartimin/ndryshimin e Kodit te Drejtësisë për të mitur, 2016.

Email:isuf.sadiku@rks-psh.org

Emri: Rabije
Mbiemri: Jakupi
Mbiemri i vajzerise: Bajraliu
Vendbanimi: Gjilan
Perkatësia nacionale: Shqiptare
Shtetsia: Kosovare
Gjendja martesore: E martuar, nene e dy femijeve
Gjuhët: Shqip, serbisht dhe anglisht

Historia e edukimit:
Shkollën fillore “ Selami Hallaqi”në Gjilan, prej 1970 deri 1978,
Shkollën e mesme “Zenel Hajdini” ne Gjilan, prej 1978 deri 1982, ne Universitetin e Prishtines- Fakultetin juridik, prej vitit 1983 /1984, ka diplomuar me date 05.05.1989, me date 24.02.2002 ka kryer Provimin e gjyqtarit per kundervajtje, organizuar nga Departamenti i Administratës Gjyqsore, si dhe nga i njejti departament i administrates gjyqësore me date 15.03.2003 ka kryer provimin e judikaturës.

Përvoja në punë:

Shkolla fillore “ Rexhep Elmazi”, vendi i punës sekretar-regjiser, periudha kohore prej datës 02.04.1996, deri më 31.12.2000, menagjimi i punëve-stafit ndihmës.
Prokuroria Komunale, ne Gjilan, vendi i punës referent-regjistrues i lëndëve penale, periudha kohore 02.01.2001, deri më datë 15.06.2004.
Prokuroria e Qarkut ne Gjilan, vendi i punës, bashkëpunëtore profesionale, periudha kohore prej datës 16.06.2004, deri më datë 20.04.2005,
Prokuroria Komunale ne Gjilan, vendi i punës Prokuror, i emëruar më datë 11.04.2005, nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit te përgjithshëm,
ndërsa me procesin e riemërimeve me date 22.10.2010 është emëruar U.D kryeprokurorit komunal ne Gjilan

Përvoja tjetër:

Ne qershor te vitit 2001 nënkryetare e shoqatës se juristeve dega ne Gjilan,
me 31 janar 2006 zëvendëse e kryetarit te Shoqatës së Prokurorëve Publik të Kosovës në Prishtine nga marsi i vitit 2010 deri me 17.12.2010

Aktivitetet tjera:

Anëtare e bordit drejtues te Shoqatës se Prokurorëve te Kosovës  nga data 17 12.2010.
Pjesëmarrëse ne  shume trajnime si brenda në Republikën e Kosovës ashtu edhe jashtë shtetit dhe e certifikuar ne shume trajnime te organizuara nga ICITAP e OPDAT ( droga, anticorruption, abuzimi seksual me fëmije,.
Trajnuese në Akademinë e Drejtësisë së Kosovës (ADK)
Programi i Vazhdueshëm i Arsimimit Ligjor
E certifikuar në San Francisco nga Departamenti i drejtësisë SHBA-ve ,si trajnuese  ne programin “NITA”-  Mbi  Zhvillimin e shkathtësive gjate përfaqësimit ne Gjykim. Si dhe e certifikuar ne programin e vazhdueshëm mbi zhvillimin e shkathtësive gjate përfaqësimit ne gjykim.
Nga OPDAT dhe ICITAP e pajisur me certifikata nga pjesëmarrja ne trajnime;
Abuzimi seksual dhe pornografia me fëmijë,
Hetimi I korrupsionit public, Udhëheqja dhe hetimi I krimit financiar,
Mjetet shpërthyese – eksplozive, Bashkëpunimi ne mes gjykatave prokurorive dhe policies,  pjesëmarrëse ne Konferencën mbi trafikim me narkotike, e shume e shume trajnime tjera.

 Email:rabije.jakupi@rks-psh.org