Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Prokuroria Themelore në Gjakovë

Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka juridiksion mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj. Prokuroria e Gjakovës përbëhet nga tre deparatamente:

  • Departamenti për Krime të Rënda
  • Departamenti për të Mitur
  • Departamenti i Përgjithshëm,

Prokuroria Themelore në Gjakovë, mbulon territorin e Gjakovës, Malishevës dhe Rahovecit.

Prokuroria Themelore në Gjakovë, ka 15 prokurorë së bashku me Kryeprokurorin.