Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Emri: Arjan Xhema
Profesioni: Jurist
Data e lindjes: 17 maj 1978
Kombësia: Shqiptar
Statusi: I martuar

Pozicioni aktual profesional

Prokuror/Departamenti i Përgjithshëm/ Prokuroria Themelore në Mitrovicë

Përmbledhje e karrierës:

01.12.2016 - Aktualisht
Prokuror - PTh. Mitrovicë (Dep.Përgjithshëm)
02.06.2008 - 01.12.2016
Instruktor - Divizioni i Trajnimeve-AKSP-Vushtrri
16.09.2002 - 02.06.2008
Zyrtar policor - Stacioni Policor Jugu-Prishtine

Arsimi

2002:
Fakulteti Juridik të Universitetit të Prishtinës
2011:
Master drejtimi Financiar Universiteti i Prishtinës
2013:
Provimin e Jurisprudencës

Karriera pedagogjike  (nëse ka)

2019-aktualisht:
Ligjërues/trajnues i angazhuar në Akademinë Policore në Vushtrri

Gjuhët (nëse aplikohet):

Gjuhë serbe (mirë),
Gjuhë angleze (mirë).

Emri : Danijela Batkoviq

Profesioni :  Jurist i Diplomuar  

Data e lindjës  : 18. janar  1971.

Kombësia : Serbe

Statusi : e martuar

 

 

Pozicioni aktual profesional

 

Prokurore e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë

 

Përmbledhje e karrierës

 

2019-aktualisht:

Prokurore në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë

 

2010–2017:

Gjykatëse – Gjykata për kundërvajtje në Mitrovicë

 

1998–2010:

Gjykatëse për kundërvajtje në organin komunal të kundërvajtjes në Mitrovicë

 

1996–1998:

Bashkëpunëtore profesionale në Prokurorinë Publike Komunale në Mitrovicë.

 

1994–1996:

Praktikante – Prokuroria Publike Komunale në Mitrovicë

 

 

Arsimi

 

1994:

Fakulteti juridik Prishtinë

 

1996:

Provimin e Jurisprudencës

 

2013:

 Vërtetim Jurist Master

 

Gjuhët:

 

Gjuha Angleze (mesëm)

 

Emri : Jagodinka Nikolić

Profesioni : Juriste e Diplomuar  

Data e lindjes  : 23.02.1966.

Kombësia : Serbe

Statusi : e ve

 

 

Pozicioni aktual profesional

 

Prokurore e Shtetit – Prokuroria Themelore Mitrovicë

 

 

Përmbajtja e karrierës

 

 

Përvojën e punës e kam filluar në Gjykatën komunale në Mitrovicë me 15.08.1989 si praktikante, pas provimit të jurisprudencës në gjykatën e njëjte kam punuar si bashkëpunëtore profesionale, me 01.09.1993 jam e përzgjedhur si zëvendës prokurorit publik komunal në Mitrovicë, ku dhe kam punuar deri më 01.01.2010 kur edhe jam avancuar dhe e përzgjedhur në vendin e punës së zëvendësit të prokurorit të lartë publik në Mitrovicë, në vendin ku kam qenë deri më 01.11.2017 kur jam integruar në drejtësinë e Kosovës dhe nga atëherë e tutje punoj në vendin e Prokurorit të shtetit në Prokurorinë Themelore të Mitrovicës – Departamentit të përgjithshëm.

 

 

Arsimi

 

Fakulteti juridik Universiteti i Prishtinës jam regjistruar në vitin shkollor 1984/85 dhe në të njëjtin kam diplomuar më 15.02.1989.

 

Provimin e Jurisprudencës në  Prishtinë me 04.01.1991

Emri : Jovo Radović
Profesioni  : Jurist  
Data e lindjes  : 28.03.1962
Kombësia : Serb 
Statusi : i Martuar


Pozicioni aktual profesional

Prokuror i Shtetit – Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm
Anëtar i Këshillit Prokurorial të Kosovës, nga viti 2021


Përmbledhje e karrierës:

2010 deri tetor 2017:
Udhëheqës në Prokurorinë Themelore Publike në Mitrovicë. 

15.06.1994 deri 2010: 
Zëvendës në Prokurorinë Themelore Publike në Mitrovicë

15.02.1993 deri 15.06.1994:
Sekretar në Gjykatën e Qarkut në Mitrovicë 

15.02.1991 deri 15.02.1993:
Praktikant –Gjykata Themelore në Mitrovice.

01.06.1990  deri 15.02.1991:
Jurist në “ERC” në Mitrovicë .


Nga tetori 2017 Prokuror i Shtetit – Prokuroria Themelore në Mitrovicë

Arsimi 

1989
Fakulteti Juridik – Universiteti Kragujevc 


1994
Provimin e Jurisprudencës në Beograd


 

 

Emri : Natasa Tanic

Profesioni : Juriste e Diplomuar  

Data Lindjes  : 11 tetor  1966

Kombësia : Serbe

Status : e ve

 

Pozicioni aktual profesional

 

Prokurore e Shtetit – Prokuroria Themelore në Mitrovicë

 

Përmbledhje e karrierës:

 

2016-aktualisht:

Prokurore e Shtetit – Prokuroria Themelore në Mitrovicë

 

1998-2017:

Prokuror , Prokuroria Themelore në Mitrovicë

 

1995-1998:

Bashkëpunëtore profesionale në Gjykatën Themelore në Mitrovicë

 

1993-1995:

Praktikë  - Gjykata themelore Mitrovicë

 

 

Arsimi

 

1992:

Fakulteti juridik – Universiteti i Prishtinës

 

1995:

Provimin e Jurisprudencës në Beograd

 

 

 

 

 

 

Gjuha

 

Anglishtja    (mesatarisht),  Shqip (mesatarisht)

 

Emri : Slobodan Bakiq

Profesioni : Jurist  

Data Lindjes   : 01.01.1961

Nacionaliteti : Malazez

Status : i martuar

 

 

Pozicioni aktual profesional

 

Prokuror i Shtetit – Prokuroria Themelore në Mitrovicë

 

 

Përmbledhje e karrierës:

 

Praktika gjyqësore nga 1986 deri më 1988, Bashkëpunëtor profesional deri më 1992 nga atëherë gjykatës deri në gjysmën e dytë të vitit 2017 kur dhe jam emëruar Prokuror i Shtetit në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë, në funksionin të cilin gjendem edhe tani.

 

 

Arsim

 

1985:

Fakulteti Juridik në Universitetin e Beogradit

 

1991 Provimin e Jurisprudencës – Prishtinë