Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

TË DHËNAT PERSONALE

Emri: Syzana
Mbiemri: Kërqeli - Xhelili
Vendbanimi: Gjilan
E-mail: suzana.kerqeli@rks-psh.org
Titulli akademik: Mr. sc. (Magjistër i shkencave juridike penale)

 

EDUKIMI/SHKOLLIMI/ARSIMIMI


- Fakulteti Juridik, në Universitetin e Prishtinës, 2009
- Studimet postdiplomatike master, drejtimi Juridiko-Penal, 2012

- Provimi i Jurisprudencës, 15.04.2016

 

EKSPERIENCA PUNUESE


- Mbështetëse ligjore në Prokurorinë Themelore në Gjilan, 2004 – 2013

  • Mbikëqyrëse e shkrimores në Prokurorinë Themelore në Gjilan, 2013 – 2019
  • Administratore në Prokurorinë Themelore në Gjilan, 2019 – 2023 (gjatë kësaj periudhe ka ndjekur trajnime me tema të ndryshme nga lëmia penale, nga ligjërues vendor dhe ndërkombëtar)
  • Prokurore në Prokurorinë Themelore në Gjilan, Departamenti Përgjithshëm 15.03.2023