Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Prokuroria Themelore në Ferizaj

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka juridiksion  mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:

  • Departamenti i Përgjithshëm,
  • Departamenti për të Mitur dhe
  • Departamenti për Krime të Rënda

Prokuroria Themelore në Ferizaj mbulon territorin e Ferizajt, Kaçanikut, Shtimes, Shtërpcës dhe Hanit të Elezit.

Prokuroria udhëhiqet nga Kryeprokurori, ka 17 prokuror së bashku me Kryeprokurorin dhe 45 persona staf mbështetës.