Prokurorit Themelore - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Prokuroria Themelore në Ferizaj

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka juridiksion  mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:
Departamenti i Përgjithshëm,
Departamenti për të Mitur dhe
Departamenti për Krime të Rënda
Prokuroria Themelore në Ferizaj mbulon territorin e Ferizajt, Kaçanikut, Shtimes, Shtërpcës dhe Hanit të Elezit.
Prokuroria udhëhiqet nga Kryeprokurori, ka 18 prokuror së bashku me Kryeprokurorin.

Dokumente dhe publikime