Prokuroria Speciale

Dokumentet e Përgjithshme

Dokumentet e përgjithshme përmbajnë ligje, akte nënligjore, raporte, plane, analiza dhe materiale të tjera, të cilat sigurojnë transparencën dhe llogaridhënien publike, detajojnë objektivat strategjike, proceset e bashkëpunimit dhe partneritetet me organizatat vendore dhe ndërkombëtare, si dhe përmban draftet e ndryshme për dëgjime publike që i referohen angazhimit publik dhe dokumente që hyjnë në funksion të zbatimit të së drejtës për qasje në dokumente publike të sistemit prokurorial.

Planet e punës

Planet e punës detajojnë objektivat strategjike, synimet dhe detyrat e përcaktuara nga sistemi prokurorial për të udhëhequr operacionet dhe iniciativat e tij gjatë periudhave specifike.

Vendimet

Këtu mund të keni qasje në përmbledhje të shkurtra të vendimeve gjyqësore dhe vendimeve prokuroriale të lëshuara nga autoritetet ligjore të Republikës së Kosovës.

Legjislacioni

Në kuadër të kësaj rubrike do të gjeni ligje dhe aktet normative për sistemin prokurorial, përfshirë rregullore, udhëzime administrative, urdhëresa dhe udhëzues.

Lajme
rsz_211-scaled
rsz_211-scaled
rsz_211-scaled
1 (3)
rsz_211
2

Infografikë e lëndëve të veprave penale specifike

Periudha e raportimit 2024

Shkarko Infografiken

Raporti 24h i Prokurorit të Shtetit

më shumë
më shumë
më shumë
më shumë

Denonco

Kjo vegzë ndihmon që të denonconi të gjitha rastet që hyjnë në kuadër të veprave penale, për të cilat konsideroni se përbëjnë shkelje të të drejtave tuaja.  

Viktimat e Krimit

Viktimë e krimit është çdo person që ka pësuar dëm duke përfshirë dëmin fizik, mendor, emocional ose edhe humbjen ekonomike të shkaktuar nga një vepër penale të dhunshme.

Kompetencat territoriale

Kompetencat në tërë
teritorin e Kosovës

Prokuroria Speciale është organ i specializuar për hetimin dhe ndjekjen penale, e cila vepron si një organ i shkallës së parë në kuadër të sistemit prokurorial të Kosovës.

Prokuroria Speciale ka kompetencë në tërë territorin e Republikës së Kosovës, vepron dhe përfaqëson lëndët në gjykatën e përcaktuar me ligjin përkatës për gjykatat.

Prokuroria Speciale është organ i specializuar për hetimin dhe ndjekjen penale, e cila vepron si një organ i shkallës së parë në kuadër të sistemit prokurorial të Kosovës.

Prokuroria Speciale është kompetente të hetojë dhe ndjekë veprat penale për të cilat parashihet dënimi me dhjetë (10) vite e më shumë burgim, veprat penale të korrupsionit zyrtar, veprat penale kundër detyrës zyrtare, dhe veprat penale të pranimit ose dhënies së ryshfetit në sektorin privat, me kusht që dëmi i shkaktuar apo dobia pasurore e përfituar nga vepra penale është më shumë se pesëqind mijë (500.000) euro.

Prokuroria Speciale ka katër departamentet e përhershme si në vijim:

-Departamenti për hetimin e Krimeve të Luftës

-Departamenti për hetimin e Krimit të Organizuar

-Departamenti për hetimin e Terrorizmit

-Departamenti për hetimin e Korrupsionit dhe Krimit Financiar

Kujdestaria

Numri i Kujdestarisë

+383 (0) 44 666 492

Sinjalizuesi

Malart Kuqi

Bashkëpunëtor Profesional

E-mail: malart.kuci@rks-psh.org
Nr. tel: +383 45 938 508

Zyrtari për Qasje në Dokumente Publike

Besa Gjoni

Mob: +383 44 416 256

 

E-mailbesa.gjoni@rks-psh.org