Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës

Etika Profesionale

Këtu mund të gjeni dokumente, akte, opinione dhe materiale të tjera me interes publik për standardet e etikës dhe për rregullat e sjelljes së prokurorëve të Shtetit dhe stafit administrativ, standarde dhe rregulla këto, që synojnë vendosjen, ruajtjen dhe forcimin e integritetit profesional dhe personal të prokurorëve dhe stafit të administratës.

Etika Profesionale
Filters