Këshilli Prokurorial i Kosovës
Anëtarët e Këshillit
KPK

Besim Kelmendi

Anëtar Ex Oficio i Këshillit Prokurorial të Kosovës nga ZKPSH-ja
Biografia
Koncept Dokumenti
Te dhenat personale:
Emri dhe Mbiemri: Besim Kelmendi
Pozita: Anëtar Ex Oficio i Këshillit Prokurorial të Kosovës nga ZKPSH-ja
Email:
i.CV Besim Kelmendi, anëtar i KPK-së
Koncept Dokumenti 06 March 2024
Më shumë

Biografia

Besim S. Kelmendi u  lind më 21.03.1962 në fshatin Ruhot Komuna e Pejës

Përgatitja shkollore:

Shkollën fillore në Trestenik të Pejës,

Gjimnazin në Pejë,

Fakultetin Juridik ne Universitetin e Prishtinës,

Provimin e Jurisprudencës ne Prishtinë,

Provimin për gjyqtar te kundërvajtjes ne Prishtinë,

Magjistraturën – drejtimi i jurisprudencës në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës,

Masterin – drejtimi penal ne Kolegjin Biznesi ne Prishtinë,

Doktoratën ne Universitetin Evropian të Tiranës

Trajnimet dhe Seminaret më karakter ndërkombëtar:

Trajnues i certifikuar në SHBA – Programi NITA

Trajnime tjera në SHBA, Gjermani, Itali, Francë, Austri, Holandë, Hungari, Belgjikë, Slloveni, Rumani, Çeki, Bullgari, Kroaci, Shqipëri, Maqedoni, Mali i Zi

Përvoja e punës:

Nga data 22.04.2022 dhe aktualisht  Ushtrues i Detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit

Më parë:

Prokuror ne Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit,

Prokuror Special në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës,

Prokuror në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit,

Gjyqtar ne ish Gjykatën e Qarkut ne Prishtinë,

Bashkëpunëtor profesional ne Gjykatën Supreme te Kosovës,

Bashkëpunëtor profesional ne ish Gjykatën e Qarkut ne Prishtine,

Përkthyes në ish Gjykatën e Qarkut në Prishtinë,

Sekretar në Gjimnazin “Sami Frashëri” në Prishtinë, dhe

Praktikant në ish Gjykatën e Qarkut në Prishtinë,
Angazhimet tjera:

– Dy vite kryetar dhe dy vite zëvendës/kryetar i Këshillit te Agjencionit Kosovar Kundër Korrupsionit,

– Nëntë vite anëtarë i Komisionit për Ndërmjetësim,

– Katër vite Kryetar i Këshillit Kombëtar për parandalimin dhe sanksionimin  e dukurive negative në sport dhe anëtar i Autoritetit Kombëtar Kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore në Kosovë

– Anëtar i Këshillit programor në Akademinë e Drejtësisë

– Koordinator për rastet e trafikimit më qenie njerëzore

– Anëtar i Autoritetit Kombëtar kundër trafikimit më qenie njerëzore

– Koordinator për rastet e sulmeve ndaj gazetarëve

– Anëtarë i grupeve punuese për hartimin e Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, si dhe shumë ligjeve tjera në fushën penale

– Anëtar i Komisionit për çështje normative në Këshillin Prokurorial të Kosovës

Kryetar dhe anëtar i Komisioneve disiplinore në Këshillin Prokurorial të Kosovës

Angazhimet si ligjërues, trajnues dhe ekspert ligjor:
Aktualisht: Ligjërues në Kolegjin “BIZNESI” në Prishtinë dhe Trajnues në Akademinë e Drejtësisë të Kosovës, ndërsa ishte edhe:

Ligjërues për çështje praktike – Klinika Ligjore për studentët e Universitetit Publik të Prishtinës – Fakultetit Juridik ne Prishtinë,
Ligjërues ne Kolegjin Europian të Kosovës në Prishtinë

Ligjërues në Institutin e Universitetit Amerikan në Kosovë për sistemin e drejtësisë.

Ligjërues ne Kolegjin Gjilani – Njësia në Prishtinë

Trajnues në Shkollën Doktorale – Republika e Shqipërisë, për shkathtësitë e përfaqësimit në gjykatë

Trajnues në Akademinë e Policisë në Vushtrri, për kurset bazike dhe të avancuara

Trajnues për prokurorë dhe avokatë të Ballkanit Perëndimor në Kroaci – Dubrovnik,

Trajnues për kandidatët për provim të jurisprudencës

Trajnues për gazetarë në mediat e ndryshme të Kosovës

Trajnues i avokatëve te Kosovës

Trajnues i zyrtarëve për barazi gjinore,
Trajnues i zyrtarëve te Njësisë për mbrojtjen e viktimave,
Trajnues i zyrtarëve të Shërbimit Sprovues te Kosovës,
Trajnues i zyrtarëve në Komitetin e Ekspertëve për Çështje Minore

Trajnues në shumë trajnime të organizuara nga Institucionet e Republikës së Kosovës, Ambasada Amerikane, UNDP, ABACEELI, OSBE etj.

Deri më tani ka publikuar:
1. “Roli i gjyqtarëve porotë ne Kosove”, Broshure e veçantë, viti 2001, Prishtinë

2.  “Masat e sigurisë së të pandehurit në procedurën penale”, Qendra Juridike e Kosovës, 2004, Prishtine
3.  “ Dëshmitarët sipas Kodit te Procedurës Penale te Kosovës”,  Revista shkencore  “BIZNESI” , viti 1, nr.1,  2008, Prishtine
4. “Marrja e drejtpërdrejtë në pyetje e dëshmitarit si pjesë e zhvillimit të shkathtësive gjyqësore”,  Revista shkencore  “BIZNESI” , nr.7, 2010 Prishtinë
5. “Marrja e terthortë në pyetje e dëshmitarit si pjesë e zhvillimit të shkathtësive gjyqësore”,  Revista shkencore  “BIZNESI” , nr.9-10, 2012 Prishtinë
6.  “Traficking of human beings in the times of globalization, Special overvieë for Kosovo”, Universiteti i Zenicës në Bosnje e Hercegovinë, 2013.

7. Udhëzimet e përgjithshme mbi masat procedurale të mbrojtjes së dëshmitarëve – praktika më e mirë evropiane në kontestin e Kosovës, si bashkautor, publikuar nga NI-CO, financuar nga Bashkimi Europian, nëntor 2014

7. Preventing Human Trafficking in the Ëestern Balkans – a Particular Revieë in Albania, Kosovo and Serbia, publikuar ne Mediterranean Journal of Social Siences,  MCSR Publishing,   Vol.6 No.2, March 2015,  Rome – Italy

8. Independence of judicial and prosecution system in Kosovo, publikuar ne European Scientific Journal, February 2015 edition vol.11, No.4 , 2015

9. Identification, the initial reference and intervieëing victims in trafficking, publikuar ne European Journal of Research in Social Sciences (EJRSS), Vol. 3 No. 2, 2015
10. “Bazat e Sistemit të Drejtësisë”, botuar nga Kolegji “Biznesi” ne Prishtinë, 2011, ribotimi 2015.

11. – Kujdesi ndaj viktimave të trafikimit me qenie njerëzore, publikuar në revistën shkencore “ECK” të Kolegjit Europian të Kosovës nr.1, 2015

12. Illegal migration and smuggling of migrants in Kosovo, publikuar në revistën shkencore “ECK” të Kolegjit Europian të Kosovës nr.2-3, 2016

13. Crime analysis: Organized crime, human trafficking  and migrant smuggling, publikuar në revistën shkencore “ECK” të Kolegjit Europian të Kosovës nr.6, 2017

14. “Format e shkresave ne procedurë penale” si bashkautor, publikuar nga Akademia e Drejtësisë (ish Instituti Gjyqësor i Kosovës) dhe GIZ, Prishtinë, 2017

15. Trafikimi i qenieve njerëzore” publikuar nga Kolegji Europian i Kosovës, Prishtinë 2017

16. Terrorism as a risk for the security of Kosovo, publikuar nga Institute of Knoëledge Management, International Journal,  Vol 43.5. Shkup, Dhjetor 2020

17  Contemporary juvenile crime in the republic of kosovo in the period 2015-2020, bashkëautor, publikuar ne  Journal of Positive School Psychology,  2022, Vol. 6, No. 2, 5890– 5902,  http://journalppë.com

Në Akademinë e Drejtësisë  nga viti 2008 deri ne vitin 2021, ka publikuar disa herë modulet:

– Trafikimi me njerëz

– Dëshmitarët në procedurën penale

– Zhvillimi i shkathtësive gjyqësore – bashkautor

– Kodi Penal-pjesa e veçantë-Veprat Penale kundër jetës dhe trupit, veprat penale kundër të drejtave në marrëdhëniet e punës dhe veprat penale kundër integritetit seksual

– Prokurori i shtetit, mbrojtësi, dëshmitari dhe i dëmtuari dhe i pandehuri si palë në procedurën penale

 

Pjesëmarrja ne konferenca shkencore:

1. Konferencë ndërkombëtare shkencore me titull: “Arsimi i lartë, masivizimi dhe sfidat e tij drejt integrimit evropian” –  tema e kumtesës “Instituti Gjyqësor i Kosovës”, Tiranë, 2012
2. Konferencë ndërkombëtare shkencore me titull: “Efektet e rrezikut global ne vendet ne transit” – Titulli i kumtesës: “Trafikimi me qenie njerëzore ne kohen e globalizmit – me vështrim te posaçëm ne Kosove” , Pejë, 29-30 Maj 2013
3. Konferencë ndërkombëtare shkencore me titull: “100 vjet  të Drejtësisë dhe Doktrinës” –  Titulli i kumtesës: “Te drejtat e te dëmtuarve ne procedurën penale – aspekte krahasimore Kosove-Shqipëri”, Tiranë, 09 Maj 2013
4. Konferencë ndërkombëtare shkencore me titull: “Ditët e studimeve shqiptare ” – Titulli i Kumtesës: “Mbrojtja e viktimave te trafikuara”, Tiranë, 01-04 Maj 2014

5.  The 4th International Conference On Social Sciences , titulli i kumtesës: “Preventing Human     Trafficking in the Ëestern Balkans – a Particular Revieë in Albania, Kosovo and Serbia”, 27 Shkurt 2015, Bukuresht, Rumani.
6. The 4-th International Multidisciplinary Conference on Integrating Science in Neë Global Challenges, titulli i kumtesës: “The Rights of Injured Partiers in Criminal Procedure,

Comparative Aspects Albania – Kosovo”, 27-29 March 2015, Dobrovnik, Kroaci

7. The 3rd Global Virtual Conference, titulli i kumtesës: Illegal migration and smuggling of migrants in Kosovo, Zilina, Slovaki, Prill, 6. – 10. 2015.

8. Konferencë shkencore “Menaxhimi i emergjencave  pararojë e zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe sigurisë së të ardhmes së saj – Punimi i prezantuar me temë  ”Terrorizmi dhe krimi i organizuar si rrezik për sigurinë e Kosovës”, 29 korrik 2017, Prishtine

9. Konferencë shkencore për Veçoritë e menaxhimit të emergjencave në kushtet e pandemisë Covid – 19 dhe rrugët e vendosjes së normalitetit, tema ” Infrastruktura ligjore në Kosovë për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse në kohë pandemie Covid – 19”,  Prishtinë, Kosovë, 10 Dhjetor 2020

10. International colloquium program of “HUMAN TRAFFICKING AND REFUGEE LAW” online held by the Justice Academy of Turkey in cooperation ëith Ministry of Foreign Affairs, Turkish Cooperation and Coordination Agency and South East European Cooperation Process (SEECP). 23-25 February 2021/Ankara, Turkey

11. 2 nd International Conference on Social Science, Management And Technology In Covid Era organized by Indian Academicians and Researchers Association in association ëith Institute for Scientific Research and Development (ISRD), Montenegro, Punimi i prezantuar me temë: Contemporary juvenile crime in the republic of Kosovo in the period 2015-2020, bashkautor, 19 December 2021.

Administrata