Këshilli Prokurorial i Kosovës
Adresa

Zyra e Kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës

Diellza Bajrami

Pozita:

Zyrtare Ligjore

Email:

diellza.bajrami@rks-psh.org

Tel/Fix:

+383 38 200 66 036

Email Zyrtar:

Adresa:

Rr. “Luan Haradinaj” në Prishtinë, nr.16/1 zona II, kategoria II, zyra nr.402 A

Leonita Devaja

Pozita:

Zyrtare e Lartë Ligjore

Email:

leonita.o.devaja@rks-psh.org

Tel/Fix:

+383 38 200 66 002

Email Zyrtar:

info.kpk@rks-psh.org

Adresa:

Rr. “Luan Haradinaj” në Prishtinë, nr.16/1 zona II, kategoria II, zyra nr.402 A

Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës

Ermelanda Merdita

Pozita:

Zyrtare Ligjore

Email:

ermelanda.merdita@rks-psh.org

Tel/Fix:

+383 (0) 38 200 18 854, +383 (0) 38 200 66014

Email Zyrtar:

info.kpk@rks-psh.org

Adresa:

Rr. “Luan Haradinaj” në Prishtinë, nr.16/1 zona II, kategoria II, zyra nr.504

Zyra e Drejtorit të Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë

Arta Kelmendi

Pozita:

Drejtoreshë e NJSHPP-së

Email:

arta.kelmendi@rks-psh.org

Tel/Fix:

+383 (0) 38 211 533

Email Zyrtar:

Adresa:

Njësia për Komunikim Publik në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës

Bedri Gashi

Pozita:

U.D. Udhëheqës i Njësisë së Komunikimit Publik

Email:

bedri.gashi@rks-psh.org

Tel/Fix:

+383 (0) 38 200 66 011

Email Zyrtar:

info.kpk@rks-psh.org

Adresa:

Rr. “Luan Haradinaj” në Prishtinë, nr.16/1 zona II, kategoria II, zyra nr.506