Këshilli Prokurorial i Kosovës

Dokumentet e përgjithshme

Dokumentet e përgjithshme përmbajnë ligje, akte nënligjore, raporte, plane, analiza dhe materiale të tjera, të cilat sigurojnë transparencën dhe llogaridhënien publike, detajojnë objektivat strategjike, proceset e bashkëpunimit dhe partneritetet me organizatat vendore dhe ndërkombëtare, si dhe përmban draftet e ndryshme për dëgjime publike që i referohen angazhimit publik dhe dokumente që hyjnë në funksion të zbatimit të së drejtës për qasje në dokumente publike të sistemit prokurorial.

Plane të punës

Planet e punës detajojnë objektivat strategjike, synimet dhe detyrat e përcaktuara nga sistemi prokurorial për të udhëhequr operacionet dhe iniciativat e tij gjatë periudhave specifike.

Vendime

Këtu mund të keni qasje në përmbledhje të shkurtra të vendimeve gjyqësore dhe vendimeve prokuroriale të lëshuara nga autoritetet ligjore të Republikës së Kosovës.

Legjislacioni

Në kuadër të kësaj rubrike do të gjeni ligje dhe aktet normative për sistemin prokurorial, përfshirë rregullore, udhëzime administrative, urdhëresa dhe udhëzues.

Dëgjimi publik

Dëgjimet publike i referohen seancave ose forumeve të organizuara nga sistemi prokurorial për t'u angazhuar me publikun, për të mbledhur të dhëna, për të adresuar shqetësimet dhe për të promovuar dialogun për çështje me rëndësi ligjore dhe me interes publik.

Bashkëpunimi

Kjo kategori thekson përpjekjet bashkëpunuese, partneritetet dhe angazhimet ndërmjet sistemit prokurorial dhe subjekteve të tjera, si brenda dhe jashtë vendit, për të rritur efektivitetin dhe për të promovuar drejtësinë.

Raporte

Raportet ofrojnë njohuri, analiza dhe përditësime gjithëpërfshirëse mbi aktivitetet, performancën dhe arritjet e sistemit prokurorial, duke siguruar transparencë dhe llogaridhënie ndaj publikut.

Lajme

448456027_335014652974452_5073500035492091268_n
Final1
Arian 1
testi-kualifikues
takim-drejtori

Infografikë e lëndëve të veprave penale specifike

Periudha e raportimit - 2024

Shkarko Infografiken

June, 2024

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
May 27, 2024
May 28, 2024(1 event)

AGJENDA E TAKIMIT TË 248-të TË KËSHILLIT PROKURORIAL TË KOSOVËS

May 29, 2024
May 30, 2024
May 31, 2024
June 1, 2024
June 2, 2024
June 3, 2024
June 4, 2024
June 5, 2024
June 6, 2024
June 7, 2024
June 8, 2024
June 9, 2024
June 10, 2024
June 11, 2024
June 12, 2024
June 13, 2024
June 14, 2024
June 15, 2024
June 16, 2024
June 17, 2024
June 18, 2024
June 19, 2024
June 20, 2024
June 21, 2024
June 22, 2024
June 23, 2024
June 24, 2024
June 25, 2024
June 26, 2024
June 27, 2024
June 28, 2024
June 29, 2024
June 30, 2024

Denonco

Kjo vegzë ndihmon që të denonconi të gjitha rastet që hyjnë në kuadër të veprave penale, për të cilat konsideroni se përbëjnë shkelje të të drejtave tuaja.

Buletini i KPK-së
Filters
1 2

Sinjalizimi

Fehmi Zena

E-mail: fehmi.zena@rks-gov.net
Nr. tel.: +383 44 710 193

Rr. Luan Haradinaj, Ndërtesa e KPK-së, 10000 Prishtinë

Zyrtari për Qasje në Dokumente Publike

Bedri Gashi

E-mail: bedri.gashi@rks-psh.org

Tel.mob: +383 (0) 44 862 022

Tel.fix: +383 38 200 66011

Rr. Luan Haradinaj, Ndërtesa e KPK-së, 10000 Prishtinë