Këshilli Prokurorial i Kosovës
Komisionet

Kompetencat e Komisionit për Çështje Nomative:


-Të shqyrtojë bazën juridike për aktet nënligjore dhe dokumentet e tjera normative, para miratimit të tyre në Këshill, përkatësisht a janë në pajtueshmëri me Kushtetutën, ligjet në fuqi dhe rregulloret ekzistuese të Këshillit;

-Të analizojë dhe vlerësojë përshtatshmërinë e akteve nënligjore ekzistuese për funksionimin e Këshillit dhe prokurorive;

-Të shqyrtojë dhe përgatisë rekomandime për ndryshimin dhe plotësimin e rregulloreve, udhëzimeve administrative dhe dokumenteve të tjera para se dërgohen në Këshill për miratim;

-Të shqyrtojë çështjet që lidhen me metodologjinë dhe me teknikën unike të hartimit të akteve nënligjore;

-Të mbikëqyrë zbatimin e akteve nënligjore;

-Të shqyrtojë çështjet e tjera të përcaktuara me këtë Rregullore dhe çështjet të cilat me vendim të veçantë nga Këshilli, i barten këtij Komisioni;

-Të angazhojë ekspertë sipas nevojës, për çështje të caktuara në fushëveprimin e komisionit me miratimin e Këshillit;

-Të organizojë dëgjime publike për çështje të caktuara gjatë hartimit të akteve nënligjore;

-Komisioni kontakton me komisionet e tjera të Këshillit për t’i harmonizuar dhe unifikuar procedurat e punës dhe organizimit të tyre.

Kryesues i Komisionit për Çështje Normative është anëtari i Këshillit Prokurorial të Kosovës – prokurori, Armend Zenelaj, ndërsa anëtar të këtij komisioni janë prokurori në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, Bahri Hyseni dhe prokurori në Prokurorinë Speciale të Republikë së Kosovës, Ilir Morina.

Kliko këtu për të shikuar Planet e Punës :
https://prokuroria-rks.org/kpk/planet-e-punes/

Kliko këtu për të shikuar Raportet :
https://prokuroria-rks.org/kpk/raporte/

Kompetencat e Komisionit për Buxhet, Financa dhe Personel:


-Mbështetë zhvillimin e politikave për planifikim dhe ekzekutim te buxhetit të KPK-së;

-Mbështetë Divizionin për Buxhet dhe Financa në procesin e planifikimit buxhetor dhe arsyetimin e kërkesave buxhetore adresuar në Kuvendin e Kosovës;

-Këshillon dhe mbështes Divizionin për Buxhet dhe Financa në zgjedhjen e instrumenteve dhe metodave për përcaktimin e standardeve për linjat ekonomike;

-Rishikon propozimin e buxhetit vjetor dhe paraqet vërejtjet dhe rekomandimet;

-Jep arsyetime dhe argumente në mbështetje të buxhetit vjetor për prezantim dhe mbrojtje përpara Kuvendit të Kosovës;

-Raporton në KPK mbi ekzekutimin e buxhetit në baza të rregullta, dhe/ose sipas nevojave të veçanta;

-Raporton në KPK mbi problemet e identifikuara gjatë ekzekutimit të buxhetit të cilat ndikojnë në funksionimin e prokurorive;

-Komunikon me Komisionin Parlamentar për Buxhet dhe Financa mbi çështjet buxhetore për KPK-në;

-Funksionon si lidhje ndërmjet KPK-së dhe aktorëve brenda dhe jashtë vendit, si Kuvendi i Kosovës, mediat dhe opinioni publik, mbi çështje të buxhetit;

-Harton raporte për nevoja të brendshme të KPK-së dhe dokumente të tjera informative për publikim të jashtëm;

-Përcjellë praktikat dhe standardet e planifikimit të buxhetit të shteteve të Bashkimit Evropian si dhe të përgatisë bazën për implementimin e praktikave më të mira, ashtu siç aplikohen, për KPK-në;

-Mbështetë në vlerësimin e nevojave për trajnim të prokurorëve, zyrtarëve financiarë, dhe/ose stafit tjetër përkatës mbi çështje financiare dhe të propozojë programin e trajnimeve që i përmbush nevojat.

-Shqyrton çështjet e tjera të përcaktuara me Rregullore dhe çështjet të cilat me vendim të veçantë nga KPK-ja i barten këtij Komisioni;

-Propozon ekspertë për çështje të caktuara në fushëveprimin e Komisionit me miratimin e KPK-së.

Kryesuese e Komisionit për Buxhet, Financa dhe Personel është anëtarja e Këshillit Prokurorial të Kosovës – prokurorja Ariana Shajkovci, ndërsa anëtarë të këtij komisioni janë prokurorja e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, Iliriana Çollaku-Tafa dhe prokurorja në Prokurorinë e Apelit, Bedrie Syla-Alshiqi.

Kliko këtu për të shikuar Planet e Punës :
https://prokuroria-rks.org/kpk/planet-e-punes/

Kliko këtu për të shikuar Raportet :
https://prokuroria-rks.org/kpk/raporte/

Kompetencat e Komisionit për Administrimin e Prokurorive:


-Përgatitja dhe rekomandimi i politikave për administrim të prokurorive, përfshirë:

 1. menaxhimin e rrjedhës së lëndëve përmes sistemit elektronik,
 2. menaxhimin e objekteve dhe pasurisë së prokurorive,
 3. qasjes së publikut në prokurori dhe ngritjes së efikasitetit të shërbimeve të administratës;
 4. unifikimin e praktikës së administratës në të gjitha prokuroritë e Kosovës dhe
 5. vlerësimin periodik të ngarkesës me lëndë nëpër prokurori, nevojën për prokurorë dhe staf shtesë si dhe specializimin e tyre.

-Inspektimin e mbajtjes së regjistrave dhe evidencave në prokurori;

-Krijimin dhe bashkërendimin e programeve dhe projekteve që kanë për qëllim përmirësimin e administrimit të prokurorive;

-Mbikëqyrin dhe raportojnë në KPK për zbatimin e akteve normative, politikave dhe strategjive lidhur me administrimin e prokurorive;

-Rekomandime rreth aktiviteteve dhe kërkesave të Njësisë për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë dhe Komisionit për Vlerësimin e Performancës së Prokurorëve;

-Me kërkesë të Këshillit, adreson çështje tjera lidhur me administrim të prokurorive;

-Komisioni ka të drejtë që me qëllim të administrimit të prokurorive të themelojë grupe punuese;

-Në punën e tij Komisioni bashkërendon punën edhe me komisionet e tjera të Këshillit për çështje të ndërlidhura.

Kryesues i Komisionit për Administrimin e Prokurorive është anëtari i Këshillit Prokurorial të Kosovës – prokurori Jetish Maloku, ndërsa anëtar të këtij komisioni janë Zëvendëskryeprokurorja e Shtetit, Sevdije Morina dhe anëtari i Këshillit Prokurorial të Kosovës – prokurori Jovo Radoviq.

Kliko këtu për të shikuar Planet e Punës :
https://prokuroria-rks.org/kpk/planet-e-punes/

Kliko këtu për të shikuar Raportet :
https://prokuroria-rks.org/kpk/raporte/

Kompetencat e Komisionit Komisioni për Vlerësimin e Përformancës së Prokurorëve:

 • Vlerëson përformancën e prokurorëve gjatë mandatit fillestar dhe bën vlerësimin e rregullt të prokurorëve, në bazë të procedurave të përcaktuara me ligj, rregullore dhe akte të tjera të miratuara nga KPK-jka;
 • Në ushtrimin e aktiviteteve të tij, Komisioni do të ketë qasje në informatat, dosjet, lëndët dhe statistikat e plota të prokurorit që i nënshtrohet procesit të vlerësimit;
 • Pas përfundimit të vlerësimit, Komisioni propozon notimin e prokurorit sipas niveleve: 
 1. pamjaftueshëm, 
 2. mjaftueshëm, 
 3. mirë dhe 
 4. shumë mirë.

Komisioni nxjerr një raport përfundimtar me propozimin për vlerësim të prokurorit përkatës, raport ky, që dorëzohet në KPK, jo më shumë se një muaj pas vlerësimit.KPK-ja vendos për vlerësimin përfundimtar të prokurorëve.

Kryesuesi i Komisionit për Vlerësimin e Performancës së Prokurorëve është anëtar i Këshillit Prokurorial të Kosovës – prokurori Veton Shabani, ndërsa anëtar të këtij komisioni janë prokurori në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi dhe prokurorja i Prokurorisë Themelore në Prizren, Nazan Shero.

Kliko këtu për të shikuar Planet e Punës :
https://prokuroria-rks.org/kpk/planet-e-punes/

Kliko këtu për të shikuar Raportet :
https://prokuroria-rks.org/kpk/raporte/