Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës

Vlerësimi i performancës

Këtu mund të gjeni informacione për vlerësimin e përformancës së prokurorëve në pajtim me parimin e ligjshmërisë, pavarësisë, barazisë, objektivitetit, transparencës, integritetit, mosdiskriminimit dhe të drejtës për zhvillim të karrierës së prokurorëve. 

Vlerësimet vijuese
Filters