Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës

Numrat kujdestarë të Prokurorive Themelore

Numrat e kujdestarisë të Prokurorisë 
Themelore në Prishtinë

Departamenti i Krimeve të Rënda:

+383 44-403-558

Departamenti i Përgjithshëm-Tereni:
+383 44-131-685

Departamenti i Përgjithshëm-Qendra:
+383 44-413-076

Departamenti për të Mitur:
+383 45-252-536

Numrat e kujdestarisë të Prokurorisë 
Themelore në Gjakovë

Departamenti i Krimeve të Rënda:
 + 383 44-825-043

Departamenti i Përgjithshëm:
 +383 44-825-044

Numrat e kujdestarisë të Prokurorisë 
Themelore në Pejë

Departamenti i Përgjithshëm
045 414 173

Numrat e kujdestarisë të Prokurorisë 
Themelore në Gjilan

Departamenti i Krimeve të Rënda:
 +383 45-414 180

Departamenti i Përgjithshëm
 +383 45-414 179

Numrat e kujdestarisë të Prokurorisë 
Themelore në Prizren

Departamenti i Krimeve të Rënda:
+383 44-102 – 085

Departamenti i Përgjithshëm
+383 44-970 – 200

Numrat e kujdestarisë të Prokurorisë 
Themelore në Ferizaj

Departamenti për Krime të Rënda
+383 45 414-176

Departamenti i Përgjithshëm:
 +383 44-846-257

Departamenti për të Mitur: 
+383 44-846-257

Numrat e kujdestarisë të Prokurorisë 
Themelore në Mitrovicës

Departamenti i Krimeve të Rënda:
 + 383 45 414 175

Departamenti i Përgjithshëm:
 + 383 45 414 174

Numrat e kujdestarisë të Prokurorisë Speciale

+383 (0) 44 666 492