Prokuroria e Apelit

Dokumentet e Përgjithshme

Dokumentet e përgjithshme përmbajnë ligje, akte nënligjore, raporte, plane, analiza dhe materiale të tjera, të cilat sigurojnë transparencën dhe llogaridhënien publike, detajojnë objektivat strategjike, proceset e bashkëpunimit dhe partneritetet me organizatat vendore dhe ndërkombëtare, si dhe përmban draftet e ndryshme për dëgjime publike që i referohen angazhimit publik dhe dokumente që hyjnë në funksion të zbatimit të së drejtës për qasje në dokumente publike të sistemit prokurorial.

Bashkëpunimi

Kjo kategori thekson përpjekjet bashkëpunuese, partneritetet dhe angazhimet ndërmjet sistemit prokurorial dhe subjekteve të tjera, si brenda dhe jashtë vendit, për të rritur efektivitetin dhe për të promovuar drejtësinë.

Raporte

Raportet ofrojnë njohuri, analiza dhe përditësime gjithëpërfshirëse mbi aktivitetet, performancën dhe arritjet e sistemit prokurorial, duke siguruar transparencë dhe llogaridhënie ndaj publikut.

Planet e punës

Planet e punës detajojnë objektivat strategjike, synimet dhe detyrat e përcaktuara nga sistemi prokurorial për të udhëhequr operacionet dhe iniciativat e tij gjatë periudhave specifike.

Infografikë e lëndëve të veprave penale specifike

Periudha e raportimit 2024

Shkarko Infografiken
Kompetencat territoriale

Prokuroria e Apelit

Prokuroria e Apelit në Prishtinë, është themeluar për të vepruar pranë Gjykatës së Apelit, dhe ka juridiksion në tërë territorin e Republikës së Kosovës, dhe përbëhet nga:

  • Departamenti për Krime të Rënda
  • Departamenti për të Mitur 
  • Departamenti i Përgjithshëm

Prokuroria Apelit në Prishtinë, mbulon tërë territorin e Republikës së Kosovës.

 

  • Prokuroria Apelit në Prishtinë, udhëhiqet nga Kryeprokurori, Zv. Kryeprokurori, 

 ka dymbëdhjetë (12) prokuror së bashku me Kryeprokurorin dhe njëzet e tre (23) persona staf mbështetës/ administrativ.

Kujdestaria

Numrat e Kujdestarisë

Nr.tel.mob:+38344 225 712

Sinjalizuesi

Arian Gashi

Prokuror

E-mail: arian.gashi@rks-gov.net
Nr. tel.mob: +383 44 239 816

Zyrtari për Qasje në Dokumente Publike

Muhamed Abdyli

Zyrtar për Qasje në Dokumente Publike

Tel: +383 (0) 44 225 712

E-mail: muhamed.abdyli@rks-psh.org