Per Psh - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Misioni

Prokurori i Shtetit është institucion i pavarur dhe funksionet e veta i ushtron në mënyrë të pavarur dhe të paanshme. Gjatë ushtrimit të funksioneve siguron trajtimin e barabartë dhe objektiv të të gjithë personave pa diskriminim në baza kombëtare, gjinore, racore, bindjeve politike, besimit fetar dhe pozitës shoqërore.

Pavarësia dhe paanshmëria do të sigurohet me shmangien e çfarëdo lloj ndërhyrjeje apo pengimi kundërshtuese dhe kundërligjore në punë e Prokuyrorit të Shtetit.

Prokurori i Shtetit do të ndërmarr ndjekjen penale ndaj kryesve të veprave penale që ndiqen sipas detyrës zyrtare apo me propozimin e të dëmtuarit, do të mbikëqyrë punën e policisë gjyqësore gjatë hetimit të veprave penale dhe udhëheqë me procedurën paraprake gjatë mbledhjes së të dhënave dhe informacioneve të nevojshme për fillimin e procedurës penale.

Gjatë punës së vet Prokurori i Shtetit vlerëson dhe analizon me përkushtim të njëjtë provat fajësuese dhe shfajësuese dhe gjatë hetimit siguron që hetimi të kryhet në afatet ligjore, respekton në tërësi të drejtat e të pandehurit dhe siguron mbledhjen e provave të pranueshme për gjykatën. 

Dokumente dhe publikime