Per Psh - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Vizioni

Synim kryesor i Prokurorit të Shtetit është luftimi i suksesshëm i krimit në Republikën e Kosovës dhe kontributi në sigurimin e sundimit të ligjit.

Prioritetet kryesore do të jenë ndjekja e suksesshme e krimeve të luftës, krimit të organizuar, dhe veprave penale që rrënojnë bazat e ekonomisë së vendit. Luftimi i këtyre llojeve të krimit duhet të jetë sfidë jo vetëm e Prokurorit të Shtetit, por edhe e të gjitha organeve shtetërore dhe e shoqërisë kosovare. Për këtë qëllim do të bashkëpunohet me të gjitha organet për zbatimin e ligjit e sidomos me Policinë e Kosovës, Doganat e Kosovës, Administratën Tatimore dhe Agjencionin Kosovar Kundër Korrupsionit.

Puna e Prokurorit të Shtetit do të bazohet në respektimin e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ligjeve dhe konventave ndërkombëtare. Gjatë punës do të respektohen pavarësia, paanshmëria, profesionalizmi dhe të drejtat dhe liritë themelore të njeriut.

Arritja e besimit tek publiku është synim i vazhdueshëm. Për këtë qëllim Prokurori i Shtetit do t’i kushtoj vëmendje të posaçme transparencës dhe media dhe me shoqërinë civile.
Shfrytëzimi dhe përdorimi racional i buxhetit dhe resurseve njerëzore poashtu është një ndër synimet e rëndësishme.

Dokumente dhe publikime