Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit

Dokumentet e Përgjithshme

Dokumentet e përgjithshme përmbajnë ligje, akte nënligjore, raporte, plane, analiza dhe materiale të tjera, të cilat sigurojnë transparencën dhe llogaridhënien publike, detajojnë objektivat strategjike, proceset e bashkëpunimit dhe partneritetet me organizatat vendore dhe ndërkombëtare, si dhe përmban draftet e ndryshme për dëgjime publike që i referohen angazhimit publik dhe dokumente që hyjnë në funksion të zbatimit të së drejtës për qasje në dokumente publike të sistemit prokurorial.

Planet e punës

Planet e punës detajojnë objektivat strategjike, synimet dhe detyrat e përcaktuara nga sistemi prokurorial për të udhëhequr operacionet dhe iniciativat e tij gjatë periudhave specifike.

Vendimet

Këtu mund të keni qasje në përmbledhje të shkurtra të vendimeve gjyqësore dhe vendimeve prokuroriale të lëshuara nga autoritetet ligjore të Republikës së Kosovës.

Legjislacioni

Në kuadër të kësaj rubrike do të gjeni ligje dhe aktet normative për sistemin prokurorial, përfshirë rregullore, udhëzime administrative, urdhëresa dhe udhëzues.

Lajme
Besim Kelmendi
1
1 (3)
2
1
Arian 1 (1)

Infografikë e lëndëve të veprave penale specifike

Periudha e raportimit 2024

Shkarko Infografiken

Raporti 24h i Prokurorit të Shtetit

më shumë
më shumë
më shumë
më shumë
Buletini

Denonco

Kjo vegzë ndihmon që të denonconi të gjitha rastet që hyjnë në kuadër të veprave penale, për të cilat konsideroni se përbëjnë shkelje të të drejtave tuaja.  

Linja ndihmëse

Linjë ndihmëse është numër telefonik publik pa pagesë për t’ua mundësuar viktimave dhe publikut një mekanizëm konfidencial për raportimin e veprave të ndryshme penale të abuzimit, për informimin e viktimave dhe personave e tjerë lidhur me të drejtat e tyre, sigurimin e informatave të nevojshme për shërbimet ekzistuese dhe numrat kontaktues.

Numrat e Kujdestarisë

 

Numrat kujdestarë të Prokurorive Themelore

 

Numrat e ZMNV-së

Numri i Linjës Ndihmëse, falas 24 orë: 080011112

Sinjalizuesi

Lulzim Sylejmani

Prokuror
E-mail: lulzim.sylejmani@rks-psh.org
Nr. tel.mobil: +383 44 830 327

Zyrtare për Qasje në Dokumente Publike

Liridonë Kozmaqi-Hajdaraj

Tel.mob: +383/38/200 66920

E-mail: liridona.kozmaqi@rks-psh.org