186 - Transparenca | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
Home Banner
left stars
right stars
Left Logo Right Logo

Tužilacki sistem Republike Kosovo

Najčešća pitanja o PSH

Najčešća pitanja TSK-a

Najčešća pitanja TSK-a

1.Kakav je mandat TSK-a?

Mandat saveta proizilazi iz ustava i zakona koji ga definiše kao potpuno nezavisnu instituciju u vršenju svojih funkcija, u skladu sa zakonom.
Tužilački savet Kosova obezbeđuje jednak pristup pravdi za sve osobe na Kosovu.
Tužilački savet Kosova obezbeđuje da državni tužilac bude nezavisan, profesionalan, nepristrasan i odražava multietničku prirodu Kosova i principe rodne ravnopravnosti.
Savet vrši sledeće dužnosti i odgovornosti:

 • odlučuje o organizaciji, upravljanju, administraciji i nadzoru funkcionisanja tužilaštva u skladu sa zakonom;
 • predlaže predsedniku imenovanje, ponovno imenovanje i razrešenje tužilaca i osigurava da svi predloženi kandidati ispunjavaju kriterijume propisane zakonom, u skladu sa relevantnim zakonskim procedurama;
 • predlaže predsedniku imenovanje i razrešenje glavnog državnog tužioca, osigurava da predloženi kandidat ispunjava kriterijume propisane zakonom i da su razvijene odgovarajuće procedure;
 • odlučuje o imenovanju glavnih tužilaca Osnovnih tužilaštava, Specijalnog tužilaštva i Apelacionog tužilaštva, u skladu sa Zakonom o državnom tužilaštvu i Zakonom o Specijalnom tužilaštvu Republike Kosovo;
 • osigurava sprovođenje i prati kriterijume za prijem u tužilaštvo, koji se moraju izvesti u skladu sa principima zasluga, jednakih mogućnosti, rodne ravnopravnosti, nediskriminacije i jednake zastupljenosti na osnovu javnog konkursa i nakon verifikacije podobnosti postupka kandidata;
 • raspisuje javni konkurs za tužioce;
 • odlučuje o organizovanju ispita kandidata za tužioce prema uredbi koju usvoji savet, kojom se određuje broj tužilaca za svako tužilaštvo;
 • odlučuje i nadgleda primenu kriterijuma za etnički sastav teritorijalne nadležnosti odgovarajućeg tužilaštva i za popunjavanje upražnjenih mesta, zagarantovanih za članove nevećinskih zajednica na Kosovu;
 • odlučuje o broju tužilaca u svakom tužilaštvu;
 • priprema, šalje i nadgleda budžet državnog tužioca i tužilačkog saveta;
 • odlučuje o napredovanju, premeštanju i disciplini tužilaca;
 • postavlja kriterijume za ocenu tužilaca, za broj predmeta tužilaca i za efikasno funkcionisanje tužilaca, te provere i garancije;
 • vodi postupak evaluacije i razmatra pritužbe tužilaca na njihovu ocenu;
 • postavlja i nadgleda kriterijume za utvrđivanje politike, standarda i smernica u vezi sa obukom tužilaca i drugog osoblja i nadgleda sprovođenje obuke i stručnog usavršavanja tužilaca od strane akademije ili drugih udruženja ili organizacija za obuku;
 • donosi kodeks profesionalne etike za članove saveta, čije kršenje je osnova za sankcije, uključujući razrešenje saveta;
 • odobrava kodeks profesionalne etike tužilaca, čije kršenje je osnova za sankcije, uključujući otpuštanje;
 • odobrava kodeks profesionalne etike za administrativno osoblje, izricanje disciplinskih mera utvrđenih odgovarajućim Zakonom o državnoj službi Republike Kosovo, čije kršenje je osnova za sankcije;
 • osigurava da tužioci deluju nezavisno, profesionalno i nepristrasno tokom obavljanja svih tužilačkih funkcija;
 • u saradnji sa Kancelarijom glavnog državnog tužioca, razvija tužilačke politike i strategije za efikasnu borbu protiv kriminala;
 • priprema godišnji izveštaj o aktivnostima i troškovima državnog tužioca i saveta;
 • nadgleda i upravlja tužilaštvom i njegovim osobljem;
 • nadgleda sekretarijat, jedinicu za procenu učinka tužilaštva i izdavanje pravila i propisa u skladu sa svojim nadležnostima;
 • utvrđuje postupak saslušanja i sprovođenje disciplinskih ročišta;
 • sarađuje sa tužilačkim savetima drugih država i relevantnim lokalnim i međunarodnim organizacijama, pod uslovom da to ne utiče na nezavisnost njegovog rada;
 • objavljuje pravila i propise u skladu sa zakonima o javnom informisanju o upravljanju i objavljivanju podataka koje drži državni tužilac;
 • donosi formiranje odbora za koje savet smatra neophodnim;
 • donosi poslovnik o radu saveta i njegovih komisija i izbor članova saveta koje biraju njihove kolege, pravila koja su dostupna javnosti;
 • donosi propise o postupku izbora glavnog državnog tužioca i imenovanju glavnih tužilaca;
 • donosi propise za unutrašnju organizaciju državnog tužioca;
 • garantuje otvoren i odgovoran sistem upravljanja odlukama saveta i državnog tužioca;
 • izveštava javnost o sprovođenju svojih ciljeva posebno definisanih i zasnovanih na merljivom pokazatelju;
 • usvaja podzakonske akte u cilju sprovođenja svojih dužnosti i odgovornosti, u skladu sa važećim zakonom i
 • obavlja i druge obaveze utvrđene zakonom;

2.Kako se biraju članovi TSK-a?

Izbor i imenovanje članova saveta zasniva se na njihovom visokom profesionalnom učinku, moralnom ugledu i ličnom integritetu, obezbeđujući proces selekcije zasnovan na principima takmičenja, transparentnosti, nepristrasnosti, objektivnosti, rodne ravnopravnosti i multietničke etničke pripadnosti.
Savet raspisuje izbore za članove tužilaštva najmanje tri (3) meseca pre isteka mandata postojećih članova. Članove tužioca saveta biraju tajnim glasanjem tužioci iz odgovarajućih tužilaštava.
Kandidati ne smeju biti osuđeni za krivično delo kao i da nisu imali disciplinske mere u poslednje tri godine. Tužilac koji obezbedi najviše glasova sa biračkog spiska biće izabran za člana TSK-a od strane odgovarajućeg tužilaštva.
Tri (3) ne-tužilačka člana saveta, koje skupština bira u skladu sa članom 65 (10) ustava, biraju se tajnim glasanjem, većinom glasova prisutnih poslanika i glasajući na osnovu liste dva (2) kandidata za svako radno mesto koje su predložila nadležna tela, što uključuje:
Jedan (1) član iz Advokatske komore Kosova;

Jedan (1) profesor sa pravnih fakulteta Republike Kosovo;

Jedan (1) predstavnik iz civilnog društva. Predstavnik civilnog društva bira se putem javnog konkursa koji je raspisala skupština i koji mora imati visoku stručnu obuku, dokazano znanje iz oblasti pravde, znanje iz oblasti ljudskih prava, radno iskustvo u pravnim pitanjima od pet (5) godina i podrška najmanje pet (5) organizacija civilnog društva u oblasti pravde.


3.Njihov sastav i mandat?

Savet se sastoji od trinaest (13) članova, od kojih su deset (10) tužioci, tri ne-tužioci. Članovi saveta ostaju na vlasti pet (5) godina, bez prava da budu ponovo izabrani.
Savet se sastoji od:

 • Glavnog državnog tužioca po službenoj dužnosti;
 • Sedam (7) članova tužilaštva, po jedan (1) iz svakog Osnovnog tužilaštva;
 • Jedan (1) tužilac iz Apelacionog tužilaštva;
 • Jedan (1) tužilac član iz Specijalnog tužilaštva;
 • Jedan (1) član, advokat iz Advokatske komore Kosova;
 • Jedan (1) član, univerzitetski profesor prava i
 • Jedan (1) član, predstavnik civilnog društva.

Savet obezbeđuje da njegov sastav odražava multietničku prirodu i rodnu ravnopravnost, obezbeđujući da najmanje jedan član bude iz nevećinskih zajednica i da su najmanje tri (3) člana žene.

4.Kako se donose odluke Saveta?

Odluke saveta donose se većinom glasova prisutnih članova, osim ako zakonom nije drugačije određeno. Za donošenje odluke savetu je potreban kvorum koji se postiže ako devet (9) članova prisustvuje sastanku. Članovi saveta svoje službene dužnosti obavljaju nezavisno i nepristrasno i ne snose krivičnu odgovornost za odluke, mišljenja i radnje, u okviru svog delokruga kao člana saveta.

5.Kakav je postupak za izbor predsedavajućeg TSK-a?

Savet iz reda svojih tužilaca, tajnim glasanjem, sa 2/3 glasova prisutnih i glasajućih članova, bira predsedavajućeg i zamenika predsedavajućeg, na vreme od tri (3) godine. Izbor na ove funkcije ne produžava mandat člana saveta.
Predsedavajući saveta ima sledeća ovlašćenja:

 • predsedava svim sednicama veća;
 • odobrava dnevni red i tačke koje će biti upućene savetu na razmatranje i odluku;
 • predstavlja savet;
 • nadgleda i upravlja radom saveta i njegovih odbora;
 • realizuje budžet koji donosi savet za troškove radnji i osoblja saveta i državnog tužioca;
 • podnosi pismeni izveštaj najmanje jednom godišnje skupštini o učinku, radnji, troškovima i potrebama državnog tužioca;
 • uz saglasnost saveta, imenuje članove stalnih odbora kako je navedeno u ovom zakonu, i obavlja druge zadatke prema savetu.

Predsedavajući saveta najmanje jednom godišnje predstavlja godišnje javne izveštaje o učinku, aktivnostima, troškovima i budžetskim potrebama tužilačkog sistema.
Organizuje postupak izbora članova stalnih odbora u skladu sa ovim zakonom, omogućavajući savetu transparentan i odgovoran postupak predlaganja i njihovo imenovanje.

6.Imam li pravo da postanem član TSK-a, a da nisam tužilac?

Možete da budete izabrani za člana TSK-a, a da niste tužilac, jer je to omogućeno ustavom i Zakonom o Tužilačkom savetu, jer savet mora imati tri (3) člana koji nisu tužioci, a koje skupština bira tajnim glasanjem, u skladu sa članom 65 (10) ustava, većinom glasova poslanika koji su prisutni i glasaju, na osnovu liste dva (2) kandidata za svako radno mesto koje su predložila nadležna tela. Ovo uključuje:
Jedan (1) član iz Advokatske komore Kosova;

Jedan (1) profesor sa pravnih fakulteta Republike Kosovo;
Jedan (1) predstavnik iz civilnog društva. Predstavnik civilnog društva bira se putem javnog konkursa koji je raspisala skupština i koji mora imati visoku stručnu obuku, dokazano znanje iz oblasti pravde, znanje iz oblasti ljudskih prava, radno iskustvo u pravnim pitanjima od pet (5) godina i podrška najmanje pet (5) organizacija civilnog društva u oblasti pravde.

7.Koji su postupci i koliko vremena treba da se procesuira žalba?

Postupak podnošenja i obrade žalbi protiv tužilaca predviđen je Zakonom br. 06 / L - 057 o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca i Uredbe 05/2019 o disciplinskoj odgovornosti tužilaca. Žalbu prihvata nadležni organ ili od službenika ovlašćenog od ovog organa, u tom slučaju nadležni organ će odmah pismenim putem obavestiti savet o prihvatanju žalbe. Nadležni organ razmatra žalbu u roku od 30 dana. Nakon preduzimanja inicijalnih radnji, nadležni organ može odbaciti žalbu, odbiti je ili zatražiti pokretanje istraga od strane saveta.

8.Koje mere TSK može preduzeti protiv tužilaca i u kojim slučajevima?

Za disciplinske prekršaje, savet može da izrekne tužiocima jednu ili više sledećih disciplinskih sankcija:

 • ne-javne pismene primedbe;
 • pisane javne primedbe;
 • privremeno smanjenje plate do pedeset procenata (50%) u periodu do jedne (1) godine;
 • privremeni ili trajni transfer u drugo tužilaštvo nižeg nivoa;
 • predlog za razrešenje.