Zyra E Kryeprokurorit - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

GOVOR GLAVNOG DRŽAVNOG TUŽIOCA, ALEKSANDËR LUMEZI, POVODOM ODRŽAVANJA GODIŠNJE KONFERENCIJE TUŽILACA

GOVOR GLAVNOG DRŽAVNOG TUŽIOCA, ALEKSANDËR LUMEZI, POVODOM ODRŽAVANJA GODIŠNJE KONFERENCIJE TUŽILACA

Priština, 22 januar 2021 

Poštovana V.D. Predsednice Republike Kosova, Vaša Ekselencijo, Gđa. Vjosa Osmani,

Poštovani glavni tužioci, tužioci, službenici tužilačkog sistema.

Vaše Ekselencije ambasadori i predstavnici diplomatskih misija akreditovanih u Republici Kosovo,

Poštovani rukovodioci državnih  institucija,

Poštovani predstavnici medija, ,  

Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim i zahvalim na vašem virtuelnom učešću na Godišnjoj konferenciji državnih tužilaca, koja se ove godine odvija na neobičan način zbog situacije sa Covid-19. Kao i prethodnih godina, i poslednji dvanaestomesečni period bio je pun izazova i poteškoća.

Nažalost, izgubili smo i (3) kolege tužioce, koji su marljivo, predanošću, profesionalnošću i integritetom služili instituciji državnog tužioca, ostavljajući nam veliku bol i prazninu u našem sistemu.

Međutim, iz velikog broja izazova i poteškoća kroz koje smo prošli, od suštinske je važnosti činjenica gde smo pokazali da smo spremni i sposobni da delujemo adekvatno, odgovarajući uspešno vremenskim potrebama, gde uprkos okolnostima izazvanim pandemijom Covid-19, rad državnog tužioca nije zaustavljen ni jednog trenutka, čime je odgovorno obavljao institucionalne zadatke određene Ustavom i važećim zakonodavstvom.

Da bih to dokazao, ističem činjenicu da je tokom 2020. godine državni tužilac primio 43 hiljade i 446 krivičnih prijava - krivičnih predmeta, dok je uspeo da reši 49 hiljada i 381 krivični slučaj. Shodno tome, rešeno je 5 hiljada i 935 prijava - krivičnih predmeta prenetih iz prethodnih godina.

Na osnovu pokazatelja Evropske Komisije za Efikasnost Pravde (CEPEJ), broja rešenih predmeta u odnosu na broj predmeta primljenih u ovom periodu, proizilazi da je stopa rešavanja predmeta od strane državnog tužioca 113,66%.

I tokom godine koju smo ostavili iza sebe, bili smo jedinstveni, pokazali smo svoju snagu koju svi zajedno činimo kao Državno Tužilaštvo i pokazali smo odlučnost da se suočimo sa bilo kojim oblikom kriminala i na ovom putu niko nas ne može zaustavi, jer je to državni interes i mi delujemo u ime države.

Prema nalozima tužilaštva, preduzete su mere i radnje koje su rezultirale rasvetljavanjem najtežih krivičnih dela, dok su mnogi članovi kriminalnih grupa lišeni slobode i procesuirani. Na ovaj način svima smo poslali jasne poruke da niko ne može biti postavljen iznad državnih institucija.

Društvo s pravom očekuje od tužilaca da ispravnim i nepristrasnim istragama doprinesu čišćenju države, politike i institucija od korupcije, nepotizma, zlostavljanja i bilo kog drugog oblika kriminala koji krši pravno-socijalne odnose.

Stoga je neophodno dalje jačati svest državnih tužilaca o neophodnosti povećanja efikasnosti i odlučnosti u gonjenju, otkrivanju i kažnjavanju ovih slučajeva. Za tretiranje predmeta korupcije od visokog nivoa, trebaju nam profesionalni, hrabri ljudi sa integritetom i obučavani koji sigurno postoje u tužilačkom sistemu.

Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala je državna agenda Republike Kosovo i veoma važan element na putu integracije naše države u veliku evropsku porodicu.

U tom pravcu označili smo još osam (8) novih slučajeva  vezanih za korupciju od visokog nivoa, organizovanim kriminalom i drugim teškim krivičnim delima, dovodeći na 69 broj označenih slučajeva.

Tokom prošle godine podignute su razne optužnice za krivična dela zloupotrebe službene dužnosti, gde su među optuženima i bivši ministri Vlade Republike Kosovo, sudije, policajci i drugi državni službenici, čime smo dokazali da niko nije nedostižan za Državnog Tužioca i da će sva ona lica koja su prekršila zakon biti izvedena pred lice pravde, bez obzira na njihov status u društvu ili funkciju koju obavljaju.

U cilju jačanja vladavine prava i unapređenja borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala i oduzimanja protiv zakonite stečene imovine, uz podršku UNDP-a na Kosovu, kao Glavni Državni Tužilac, potpisao sam Memorandum o Saradnji sa Bazelskim Institutom, koji će pomoći tužilaštvu u pronalaženju i identifikovanju imovine koje su protiv zakonito stekli Kosovski državljani, imovine koje se nalaze van teritorije Republike Kosova.

Takođe, zajedno sa Poreskom Upravom Kosova, potpisali smo međuinstitucionalni memorandum koji ima za cilj da intenzivira saradnju u razmeni informacija i identifikuje slučajeve u kojima postoji razlika između prihoda i rashoda fizičkih i pravnih lica koja deluju na Kosovu, za koja se sumnja da su počinili krivično delo i stvorili neopravdanu imovinu.

Svesni smo da samo kazna zatvora počinilaca krivičnih dela ne pokreće ozbiljno borbu protiv korupcije, ali pored toga treba izdati i dodatne sankcije za zabranu vršenja službene dužnosti, ali i odluke o trajnom oduzimanju imovine stečene kaznenim delom.

Ključ uspeha u borbi protiv korupcije leži u zauzimanju ekonomske moći i protivzakonite imovine pojedinaca i kriminalnih grupa. S tim u vezi, uloga tužilaca treba biti proaktivnija.

Takođe smo pridali veliki značaj borbi protiv organizovanog kriminala. Tokom prošle godine, Državni Tužilac je rešio sedam (7) predmeta sa 34 osobe, od ukupno (8) slučajeva koje je ima u radu.

Zahvaljujući dugoj istrazi koju je vodio Državni Tužilac i bliskoj saradnji sa drugim institucijama za sprovođenje zakona, poput policije i policijskog inspektorata, u septembru 2020 godine sprovedena je velika akcija u selu Karačeva u Opštini Kamenica, gde je po nalogu tužilaštva uništeno veliko leglo organizovanog kriminala, u kom slučaju je uhapšeno na desetine ljudi, uključujući policijske službenike, kao i zaplenjena je značajna količina vrednosnih stvari.

Poštovani,

Svesni smo da savremene opasnosti pravde i bezbednosti ne može da reši samo jedna država, pa smo povećali regionalnu i međunarodnu saradnju u borbi protiv transnacionalnog kriminala.

Već smo postigli neophodan institucionalni i državni napredak u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.

O tome svedoče najkredibilniji međunarodni izveštaji, gde je nedavno, prema Globalnom Indeksu Terorizma, Republika Kosova rangirana na 135. mestu, kao jedna od najsigurnijih zemalja na svetu, gde je uticaj terorizma minimalan.

S tim u vezi, želeo bih da zahvalim Sjedinjenim Državama na pomoći koja se pruža u različitim oblicima instituciji državnog tužioca, kao i na kontinuiranoj podršci Republici Kosova u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.

I dalje ćemo biti lojalni partneri njima i drugim zapadnim zemljama u borbi protiv terorizma i drugih kriminala koji krše demokratske vrednosti našeg društva.

Takođe smo posvetili posebnu pažnju zahtevima iz drugih zemalja za međunarodnu pravnu pomoć. U ovoj oblasti su rešena 342 zahteva i preduzete istražne radnje prema zahtevima stranih država.

U vezi tretiranja ratnih zločina, želeo bih da istaknem činjenicu da su preduzeti pozitivni koraci na jačanju Departmana za Ratne Zločine, koji deluje u okviru Specijalnog Tužilaštva Republike Kosova, gde je pored strategije za borbu protiv ratnih zločina imenovao novog tužioca u ovom departmanu, dovodeći na 4 (četiri) broj tužilaca koji se bave isključivo ovim predmetima.

Međutim, da bi bili uspešniji, od ključne je važnosti imati široku institucionalnu podršku u prikupljanju resursa za bavljenje predmetima ratnih zločina, poboljšati zakonodavstvo koje olakšava krivično gonjenje, istragu i suđenje u odsustvu i urediti pitanje izručenje osumnjičenih u državama koje ne priznaju Republiku Kosovo, posebno u Srbiju, koja još uvek ne izručuje svoje građane, tako da počinioci ovih zločina postaju nepristupačni za pravosuđe na Kosovu.

Želeo bih da naglasim činjenicu da je u decembru 2020. godine Državni Tužilac dobio snažnu podršku Sjedinjenih Američkih Država za borbu protiv ratnih zločina i optimističan sam da ćemo uskoro pokazati rezultate u tom pogledu.

S druge strane, zaštita žrtava kriminala bila je prioritet naše institucionalne posvećenosti, gde usluge prema njima nisu prestale ni u jednom trenutku ni tokom suočavanja sa pandemijom Covid-19.

U 20202 godinu, Kancelarija za Zaštitu i Pomoć Žrtvama, koja deluje u okviru Kancelarije Glavnog Državnog Tužioca, pružila je pomoć za 1687 slučajeva žrtava svih kategorija. Od toga su 1542 žrtve nasilja u porodici, 10 slučajeva trgovine ljudima. Takođe je zabeležen porast slučajeva silovanja i seksualnog uznemiravanja, sa 34 slučaja silovanja i još 60 slučajeva seksualnog uznemiravanja zabeleženih u to vrijeme.

Nadamo se da će izmenama Zakona o naknadi štete žrtvama zločina stvoriti lakši pristup u ostvarivanju prava na naknadu štete za sve žrtve, bez potrebe da se čeka do kraja suđenja.

 

 

 

 

Poštovani,

Krajem prošle godine izabrali smo novog Glavnog Tužioca Apelacionog Tužilaštva i šest (6) glavnih tužilaca osnovnih tužilaštava Republike Kosovo.

 

Želim da kažem novim glavnim tužiocima da ih od stupanja na dužnost očekuju teški izazovi. Vreme kroz koje prolazimo to potvrđuje. Vaša je odgovornost da pokažete da ste spremni da rukovodite ovim tužilaštvima i da će odluke koje donosite biti pravedne, profesionalne i isključivo u skladu sa ustavnim normama i zakonskim odredbama.

Želim da verujem da ste svi spremni da branite čast institucije Državnog Tužioca i očekujem da ćete to dokazati svojim postupcima. U vašem radu i rukovodstvu imaćete moju podršku i podršku tužilačkog sistema u što boljoj organizaciji i funkcionisanju ovih tužilaštava.

Svi trebamo biti svjesni da povjerenje, iskrenost i komunikaciju između tužilaca, glavnih tužilaca i Gavnog Državnog Tužioca treba ojačati kako bi se povećali učinak, autoritet i ugled institucije državnog tužioca.

Tokom prošle godine, u cilju reorganizacije, povećanja efikasnosti i efektivnosti Specijalnog tužilaštva, pored Departmana za Ratne Zločine, koje je osnovano 2015. godine, u ovom tužilaštvu osnovana su i tri nova departmana: Departman za Organizovani Kriminal i ostale kriminale u nadležnosti STRK, Departman za Terorizam i Departman za Korupciju i Finansijski Kriminal.

Relevantni tužioci su takođe podeljeni i profilisani u ovim deprtmanima, a to će direktno uticati na učinak ovog tužilaštva, čija se nadležnost proteže na celoj teritoriji Republike Kosova u istrazi i krivičnom gonjenju najtežih krivičnih dela.

Takođe, četiri (4) nova tužioca već su imenovana u Specijalnom Tužilaštvu i uveren sam da će energija, hrabrost, integritet i profesionalnost ovih tužilaca doneti dobre rezultate, posebno u tretiranju predmeta korupcije na visokom nivou i druga krivična dela koja su u nadležnosti ovog tužilaštva.

Međutim, u cilju unapređenja transparentnosti, Državni Tužilac je, objektivnim i nepristrasnim pristupom, bio otvoren za komunikaciju i saradnju sa medijima i civilnim društvom, održavajući uvek potrebnu ravnotežu između integriteta istrage i krivičnog postupka, s jedne strane, kao i javni interes za dobijanje informacija, s druge strane. I dalje ćemo povećavati ovu saradnju u okviru profesionalnih standarda, jer medije i civilno društvo smatramo snažnim partnerima u borbi protiv svih kriminalnih pojava koje se dešavaju u našem društvu.

Na jasan način smo tokom 2020 godine pokazali institucionalnu odlučnost da poboljšamo pravosudni sistem u našoj zemlji.

Institucija Državnog Tužioca takođe je aktivno doprinela i u radnim grupama Funkcionalne Revizije sektora vladavine prava i izradi koncept dokumenta o modalitetima odgovornosti u pravosudnom sistemu na Kosovu.

Ovom prilikom bih želeo da kažem da bez obzira na motive koji podstiču Republiku Kosovo da preduzme inicijative za reforme pravosuđa, vođe i regulatori ovih reformi treba da budu sami ljudi iz pravosudnog sistema u bliskoj saradnji sa međunarodnim partnerima, posebno sa Američkom Ambasadom, Britanskom Ambasadom, Kancelarijom EU, ostalim zapadnim ambasadama i civilnim društvom.

Ova reforma ili provera (veting) pravosudnog sistema treba da se usredsredi na jačanje komisija, koje funkcionišu u okviru Tužilačkog i Sudskog Saveta, povecćavajući na taj način odgovornost, transparentnost i profesionalnost nosilaca tužilačkih i pravosudnih funkcija.

Konsolidacija pravosudne vlasti ne zavisi samo od zakonskih reformi, već i od dobre volje da budu pravedni, što podrazumeva doslednost u sprovođenju zakona i visok moralni i profesionalni integritet sudija i tužilaca. Ove osobine trebale bi biti standard sistema vrednosti koji želimo da ojačamo.

Na kraju, želim navesti da i dalje postoje poteškoće i izazovi u pravosudnom sistemu, koje ne bismo trebali smatrati kao prepreke. Naprotiv, njihovo rešenje vidimo kao cilj koji se mora postići što je pre moguće u budućnosti.

Čvrsto verujem da ćemo u bliskoj saradnji sa međunarodnim partnerima ojačati vladavinu prava i nezavisne institucije pravosuđa, koje promovišu nepristrasnost, transparentnost i odgovornost, koji su ključni atributi za napredak naše države.

Od vas, drage kolege, očekujem da pokažete veću posvećenost, profesionalnost, integritet i odgovornost u ispunjavanju ustavnih i zakonskih dužnosti, kako biste ojačali poverenje građana u pravosudnom sistemu.

Želim vam dobar i uspešan rad u godini koju smo tek započeli!

Aleksandër Lumezi

Glavni Državni Tužilac