Prokuroria E Apelit - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars
Tužilaštvo po žalbi

Apelaciono tužilaštvo je osnovano tako da deluje pred Apelacionim sudom, a sastoji se od Generalnog odeljenja i Odeljenja za teška krivična dela i nadležno je na celoj teritoriji Republike Kosovo.

Apelacionim tužilaštvom rukovodi glavni tužilac tužilaštva, imenovan na osnovu zakona o Tužilačkom savetu Kosova.

Tužioci imenovani u Apelacionom tužilaštvu specijalizovani su za zastupanje krivičnog gonjenja pred Apelacionim sudom. Kada se slučaj tužilaštva pokrene pred Apelacionim sudom, tužilac koji je pokrenuo ili sproveo krivično gonjenje, uz odobrenje Glavnog državnog tužioca, može pratiti i pomoći državnom tužiocu u podnošenju žalbe ili odbrane protiv žalbe.

Nadležnost Apelacionog tužilaštva je da daje predloge u žalbama na odluke i presude, da odlučuje o sukobu nadležnosti između osnovnih tužilaštava i da razmatra druga pitanja predviđena zakonom.

Apelaciono tužilaštvo je u Prištini.

Poštanska adresa Apelacionog tužilaštva:

Palata pravde P.N. Karakter Objekt C.

Administrator

Luljeta Kollona
Email: luljeta.kollona@rks-psh.org
Br. Tel. 038 / 200-18-857

Administrativni asistent:

Ramize Bejiqi
Tel.fik: 038 / 200-18-867
Email: ramize.bejiqi@rks-psh.org
Adresa: Apelaciono tužilaštvo, Palata pravde, zgrada C, Hajvali-Priština