Prokuroria Themelore Mitrovicë

Dokumentet e Përgjithshme

Dokumentet e përgjithshme përmbajnë ligje, akte nënligjore, raporte, plane, analiza dhe materiale të tjera, të cilat sigurojnë transparencën dhe llogaridhënien publike, detajojnë objektivat strategjike, proceset e bashkëpunimit dhe partneritetet me organizatat vendore dhe ndërkombëtare, si dhe përmban draftet e ndryshme për dëgjime publike që i referohen angazhimit publik dhe dokumente që hyjnë në funksion të zbatimit të së drejtës për qasje në dokumente publike të sistemit prokurorial.

Bashkëpunimi

Kjo kategori thekson përpjekjet bashkëpunuese, partneritetet dhe angazhimet ndërmjet sistemit prokurorial dhe subjekteve të tjera, si brenda dhe jashtë vendit, për të rritur efektivitetin dhe për të promovuar drejtësinë.

Raporte

Raportet ofrojnë njohuri, analiza dhe përditësime gjithëpërfshirëse mbi aktivitetet, performancën dhe arritjet e sistemit prokurorial, duke siguruar transparencë dhe llogaridhënie ndaj publikut.

Planet e punës

Planet e punës detajojnë objektivat strategjike, synimet dhe detyrat e përcaktuara nga sistemi prokurorial për të udhëhequr operacionet dhe iniciativat e tij gjatë periudhave specifike.

Lajme
Bedriu-32
Bedriu-31
Foto-e-takimit

June, 2024

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
May 27, 2024
May 28, 2024
May 29, 2024
May 30, 2024
May 31, 2024
June 1, 2024
June 2, 2024
June 3, 2024
June 4, 2024
June 5, 2024
June 6, 2024
June 7, 2024(1 event)

Takime me qytetarë

 

Deri tani kemi pritur qytetaret cdo dite, mirepo meqe po kerkohet, dita e hapur me qytetare do te jete dita e premte, nga ora 13:30 deri ne oren 15:00.

 

Shkarko Agjenden
June 8, 2024
June 9, 2024
June 10, 2024
June 11, 2024
June 12, 2024
June 13, 2024
June 14, 2024
June 15, 2024
June 16, 2024
June 17, 2024
June 18, 2024
June 19, 2024
June 20, 2024
June 21, 2024
June 22, 2024
June 23, 2024
June 24, 2024
June 25, 2024
June 26, 2024
June 27, 2024
June 28, 2024
June 29, 2024
June 30, 2024

Raporti 24h i Prokurorit të Shtetit

Denonco

Kjo vegzë ndihmon që të denonconi të gjitha rastet që hyjnë në kuadër të veprave penale, për të cilat konsideroni se përbëjnë shkelje të të drejtave tuaja.  

Viktimat e Krimit

Viktimë e krimit është çdo person që ka pësuar dëm duke përfshirë dëmin fizik, mendor, emocional ose edhe humbjen ekonomike të shkaktuar nga një vepër penale të dhunshme.

Linja ndihmëse

Linjë ndihmëse është numër telefonik publik pa pagesë për t’ua mundësuar viktimave dhe publikut një mekanizëm konfidencial për raportimin e veprave të ndryshme penale të abuzimit, për informimin e viktimave dhe personave e tjerë lidhur me të drejtat e tyre, sigurimin e informatave të nevojshme për shërbimet ekzistuese dhe numrat kontaktues.

Kujdestaria

Numrat e Kujdestarisë

Departamenti i Përgjithshëm: + 383 45 414 174

Sinjalizuesi

Shaqir Shyti

U.D/Udhëheqës i Shkrimores

E-mail: shaqir.shyti@rks-psh.org
Nr. tel/mob:

 044 593 000

Numrat e ZMNV-së

  • Zyra regjionale e mbrojtësve të viktimave

    Tel kujdestar: 044 310 466

    Telefoni fiks zyrtar: 03820066219

    Adresa: Prokuroria Themelore e Mitrovicës, Lagja e Boshnjakëve – Mitrovicë Veriore

Zyrtari për Qasje në Dokumente Publike

Valon Preteni

Tel/fix.: +383 38 20066201

e-mail: valon.preteni@rks-psh.org

Kompetencat territoriale

Regjioni i Mitrovicës

Prokuroria Themelore në Mitrovicë ka juridiksion mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe me ligj dhe përbëhet nga:

  • Departamenti për Krime të Rënda
  • Departamenti për të Mitur dhe
  • Departamenti i Përgjithshëm

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë , mbulon territorin e Mitrovicës së Jugut, Mitrovicës Veriore , Leposaviqit, Zubin Potokut, Zveqanit, Skenderajt dhe Vushtrrisë.

Prokuroria Themelore e Mitrovicës udhëhiqet nga Kryeprokurori, ka gjashtëmbëdhjetë (16) prokurorë dhe gjashtëdhjetetetë (68) staf mbështetës.