Zyra E Kryeprokurorit - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Zyra për komunikim publik e Kryeprokurorit të Shtetit

Zyra për komunikim publik e Kryeprokurorit të Shtetit

Zyra për komunikim publik funksionon si pjesë e rëndësishme e Prokurorit të Shtetit.

Puna e kësaj Zyre ka për qëllim realizimin e njohjes së opinionit publik me veprimtarinë dhe aktivitetet e gjithë institucionit të Prokurorit të Shtetit.

Kjo Zyrë i bën transparente punët dhe aktivitetet e prokurorive si për opinionin publik, ashtu edhe për institucionet vendëse e ndërkombëtare, duke i ofruar informacione opinionit dhe mediave mbi veprimtarinë e prokurorive për aq sa lejohet me legjislacionin në fuqi.

Zyra për Komunikim Publik nuk ofron asnjë informatë qoftë të drejtpërdrejtë apo tërthorazi që do të zbulonte sekretet zyrtar, do të rrezikonte një hetim apo procedurë penale në zhvillim e sipër, do të dëmtonte integritetin, dinjitetin, sigurinë dhe të drejtat mbi privatësinë e cilitdo person, apo që do të shkelte të drejtat e të miturve.
 

Kontakti

Liridonë Kozmaqi Hajdaraj

Udhëheqëse e Zyrës për Komunikim Publik

Tel: +381/38/200 18 848

Mob: +377/44/725-943

E-mail: liridona.kozmaqi@rks-psh.org;

Web: www.psh-ks.net

Adresa postare: Rruga: "Luan Haradinaj",
kati i II-të, zyra 204, 10 000 Prishtinë, Kosovë

Dokumente dhe publikime