Zyra E Kryeprokurorit - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

I lindur më  28.10.1960 .

I martuar, baba i tre fëmijëve.

Prokuror i Prokurorisë së Apelit të Republikës së Kosovës, Departamenti për Krime të Rënda.

Anëtarë i Këshillit Prokurorial të Republikës së Kosovës.

Zëvendës i Kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës me mandat trevjeçar që nga muaji prill 2014.

Shkollën fillor dhe gjimnazin e përfundoi në Prizren.

Diplomoi në Fakultetin Juridik në Prishtinë më 19. prill 1984.

Provimin e jurisprudencës e ka dhënë  më 27. shkurt 1987.

Pas diplomimit ka punuar si profesor i lëndëve juridike në Qendrën e mesme profesionale të arsimit në Prizren.

Praktikën gjyqësore e ka vijuar në vitin 1985-1986 në Gjykatën e Qarkut.

Ka punuar si bashkëpunëtorë profesional dhe gjyqtar jo i përhershëm në Gjykatën Themelore të Punës së Përbashkët në Gjakovë, pastaj si avokat në Prizren, e më pastaj si gjyqtar i Gjykatës Komunale në Suharekë deri më 01.02.1999.

Në gusht të viti 2000 është emëruar për prokuror publik të Prokurorisë Publike Komunale në Prizren.  

Në muajin tetor të vitit 2010 me Dekret DP-054-2010 të U.D. Kryetarit të Republikës së Kosovës është emëruar prokuror publik i Prokurorisë Publike Komunale në Prizren.

Me vendimin e Këshillit Prokurorial të Kosovës A.nr.05/11 që nga 15. shkurti i vitit 2011 është zgjedhur anëtar i Këshillit Prokurorial të Republikës së Kosovës.

Me Dekret të Presidentes së Republikës së Kosovës DP-008-2011 që nga 03.10.2011 është emërtuar prokuror i Prokurorisë Publike të Qarkut në Prishtinë.

Anëtarë i Këshillit Prokurorial të Kosovës është zgjedhur përsëri me vendim nga 08.dhjetori 2012 godine me mandat pesëvjeçarë nga radhët e prokurorëve shtetëror të Prokurorisë së Apelit.

Nga ana e Kuvendit të Republikës së Kosovës është zgjedhë përsëri anëtarë i Këshhillit Drejtues të Institutit Gjyqësorë të Kosovës.

Me propozim të Këshillit Prokurorial të Republikës së Kosovës, për punë profesionale në vitin 2012 si prokuror publik i Prokurorisë Publike të Qarkut në Prishtinë, nga ana e Ministrisë së Drejtësisë së Republikës së Kosovës i është ndarë shpërblimi Çmimi për Drejtësi „Heroi Sali Çekaj“.

Krahas gjuhës amtare flet pjesërisht gjuhën Shqipe dhe shumë pak gjuhën Gjermane.

E-mail:
Idain.Smailji@rks-psh.org

Ka lindur në Gjakovë,me dt.15.09.1961. Shkollën fillore dhe të mesme e ka kryer në Gjakovë.
Ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Prishtinë në vitin 1985, ndërsa provimin e judikaturës e ka dhënë qershor të vitit 1987 në Prishtinë.

Pas diplomimit ka punuar në këto detyra të punës:

- Praktikante në Gjykatën Komunale në Gjakovë, prej 14.07.1985 e deri më 08.02.1986
- Gjyqtare në Gjykatën Komunale në Gjakovë, prej 08.02.1986 e deri më 15.09.1992.
- Avokate me seli në Gjakovë,prej muajit mars të vitit 1993 e gjer ne muajin shtator të vitit 1999.
- Gjyqtare në Gjykatën Komunale në Prishtinë, prej 15.09.2000 e deri më 13.12.2001.
- Prokurore në PPQ në Prishtinë, prej 13.12.2001 e deri më 26.06.2010.
- Prokurore e  Shtetit të Kosovës prej 26.06.2010 e tutje ku edhe vazhdon ta ushtroj këtë detyrë
- Ka kryer shume trajnime si brenda në Republikën e Kosovës ashtu edhe jashtë shtetit. Është trajnuese në Institutin Gjyqësor të Kosovës dhe e certifikuar në Nju York nga Departamenti i Ambasadës Amerikane në Kosovë,si trajnuese  nga Instituti NITA-  Mbi  Zhvillimin e shkathtësive gjyqësore.

E-mail: laura.pula@rks-psh.org

Lulzim Sulejmani, i lindur më dt.05.03.1963,në fsh.Breznicë Komuna e Bujanovcit

Shkollën fillore e kreu në Breznicë  më 1978, kurse shkollën e mesme në Kamenicë të Kosovës më 1982.

Fakultetin Juridik e kreu në Prishtinë më 1987.

Gjatë vitit 1988 ka kryer stazhin e praktikantit  në  Prokurorinë Publike të Qarkut në Prishtinë.

Gjatë  vitit  1991  deri në vitin 1992 ka punuar si avokat në Kamenicë.

Prej vitit  1992   deri në vitin 1994  ka qenë sekretar në Fakultetin e Shkencave  Matematike - Natyrore pranë Universitetit të Prishtinës.

Që nga muaji dhjetor i  vitit  1999 e deri në muajin maj të vitit 2005 ka ushtruar detyrën  e Prokurorit Publik në Prokurorinë Publike Komunale të Prishtinës.

Që nga muaji  qershor i vitit 2005 e deri më 01 mars 2007,ka ushtruar detyrën  e  Prokurorit Publik të Qarkut në Prishtinë.

Që nga 01 marsi i vitit 2007,e deri më 29 qershor 2010 ushtroi detyrën e Prokurorit Special në Zyrën e Prokurorisë Speciale të Kosovës në Prishtinë.

Që nga 29 qershori i vitit 2010 e deri më tani ushtron detyrën e prokurorit publik në Prokurorinë Publike të Qarkut në Prishtinë.

Prej gjuhëve të huaja  flet  mirë  gjuhën   serbokroate,  ndërsa gjuhën angleze në  nivelin mesatar.

Ka kryer shumë trajnime  të karakterit profesional.

E-mail: lulzim.sulejmani@rks-psh.org

INFORMATAT PERSONALE

Emri dhe mbiemri: SHQIPDON FAZLIU
E-mail: shqipdonfazliu@hotmail.com

Nacionaliteti: Shqiptar

Datelindja: 05.09.1975, Gjilan
Gjinia: Mashkull

PERVOJA E PUNES

• Datat (22.10.2010 - )
• Emri dhe adresa e punëdhënësit Prokuroria Komunale ne Gjilan
• Lloji i ativitetit Prokuroria
• Pozita Prokuror
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë -Hetimi i veprave penale
- Ushtrimi i ndjekjes penale
- Mbledhja e te dhenave dhe informacioneve per fillimin e procedures penale
- Paraqitja e aktit akuzues, ankeses dhe mjeteve tjera juridike

• Datat (2010 –2010) OJQ
• Emri dhe adresa e punëdhënësit CRPK Civil Rights Program Kosovo
• Lloji i aktivitetit Ndihma ligjore
• Pozita Udheheqes Ligjor
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë UL është përgjegjës për zhvillimin dhe elaborimin e strategjive për CRP/K-në (duke inkuadruar rastet gjyqësore), politikat dhe metodologjinë në bashkëpunim të ngushtë me DE.
UL asisiton DE-në në zhvillimin e instrumenteve regjionale dhe praktikave ndërkufitare për bashkëpunim dhe koordinim.
UL është përgjegjës që CRP/K-ja aktivisht të identifikojë problemet ligjore që mbesin të padresuara dhe pa zgjidhje efektive për gruper qëllimore.
UL në raste përjashtuese dhe në interesin më të mirë , si dhe në bashkëpunim më DE-në, do të sistemojë ndonjë staf ligjor, me kualifikime të posaçme, në ndonjë zyre tjetër, në mënyrë që ta ndihmojë atë zyre në raste konkrete.
UL-ja është përgjegjës së bashku me DE-në për rekrutimin dhe trajnimin e stafit të ri ligjor dhe stafit tjetër të CRP-K-së.

• Data (2004 –2009) OJQ
• Emri dhe adresa e punëdhënësit CRPK Civil Rights Program Kosovo
Lloji i aktivitetit Ndihme juridike
Pozita Udhëheqës i Zyres
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë - përfaqësimi i klientëve në gjykata
- pergatitja e raporteve dyjavore dhe mujore si dhe raporteve tjera të kërkuara
- përgjegjës për menaxhimin e zyres dhe stafit

• Datat (2003-2004)
• Emri dhe adresa e punëdhënësit ICON - INSTITUTE
• Lloji i aktivitetit Institut
• Pozita Ekspert Ligjor
• Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

• Data (2004 –2009)
• Emri dhe adresa e punëdhënësit Oda e Avokateve te Kosoves dhe ABA-CEELI
Lloji i aktivitetit Avokature
Pozita Praktikant
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

EDUKIMI DHE TRAINIMI

• Data (2005) 25.04.2005-
• Emri dhe lloji i organizates e cila e ka mbajtur edukimin dhe trainimin Instituti Gjyqesor i Kosoves
• Lendet kryesore/ shkathtesite profesionale te mesuara Certifikimi per gjykates dhe prokuror
• Titulli i fituar i kualifikimit Gjykates/Prokuror i certifikuar

• Data (2003) 28.12.2003
• Emri dhe lloji I organizates e cila e ka mbajtur edukimin dhe trainimin Ministria e Drejtesise
• Lendet kryesore/ shkathtesite profesionale te mesuara Avokat
• Titulli i fituar i kualifikimit Avokat i Certifikuar

• Data (2001) 25.06.2001
• Emri dhe lloji I organizates e cila e ka mbajtur edukimin dhe trainimin Fakulteti Juridik - Prishtine
• Lendet kryesore/ shkathtesite profesionale te mesuara Jurist
• Titulli i fituar i kualifikimit Jurist i Diplomuar

• Datat (1990 – 1994) Shkolla e Mesme
• Emri dhe lloji I organizates e cila e ka mbajtur edukimin dhe trainimin Shkolla e Mesme “Marin Barleti” Gjilan
• Lendet kryesore/ shkathtesite profesionale te mesuara Ekonomike
• Titulli i fituar i kualifikimit Shkollimi i mesem

• Datat (2005) Instituti gjyqësor i Kosovës
• Emri dhe lloji i organizates e cila e ka mbajtur edukimin dhe trainimin Instituti gjyqësor i Kosovës
• Lendet kryesore/ shkathtesite profesionale te mesuara Gjyqtar dhe prokuror i certifikuar
• Titulli i fituar i kualifikimit Gjyqtar dhe prokuror i certifikuar

GJUHA AMTARE: GJUHA SHQIPE

GJUHET TJERA

GJUHA ANGLEZE
• Leximi Shkelqyeshem
• Shkrimi Shkelqyeshem
• Komunikim verbal Shkelqyeshem

GJUHA SERBOKROATE
• Leximi Shkelqyeshem
• Shkrimi Shkelqyeshem
• Komunikimi verbal Shkelqyeshem

AFTESITE PERSONALE DHE KOMPETENCAT
Te marra ne kurse te jetes apo kariesre te cilat nuk jane te dokumentuara me certifikata dhe diploma.

AFTESITE TEKNIKE DHE KOMPETENCAT
Me kompjutere, pajisje te ndryshme, makineri etj.

PROGRAMET E KOMPJUTEREVE: MS WORD, MS EXCEL, MS POWER POINT, INTERNET EXPLORER

E-mail: shqipdon.fazliu@rks-psh.org

Z. Bahri Hyseni ka lindur më 10 qershor 1969 në Biti të Poshtme të Komunës së Shtërpcës

Jeton në Ferizaj, është i martuar dhe ka katër fëmijë.

Arsimimi:

Fakulteti Juridik, Prishtinë;

Provimi për Jurisprudencë, Prishtinë;

Provimet për gjyqtarë dhe prokurorë me reforma, Prishtinë, 2009-2010.

Studime pasdiplomike:

Qendra Rajonale për Studime Politike dhe Diplomatike, Tiranë;

Master i Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Diplomaci;

Doktor i Shkencave Juridike në Drejtimin Penal në Universitetin Evropian të Tiranës, Tiranë.

Përvoja e punës:

Kryetar i Komunës së Shtërpcës;

Anëtar i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, 2008;

Prokuror i Shtetit në Prokurorinë Themelore në Ferizaj, nga dhjetori i vitit 2012;

Anëtar i Komisionit për Çështje Normative në Këshillin Prokurorial të Kosovës, 2013-2018;

Anëtar i Këshillit Prokurorial dhe Kryesues i Komisionit për Çështje Normative, 2016-2018;

Kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës, 2019- 2021;

Trajnues në Akademinë e Drejtësisë – vazhdon, Prishtinë;

Ligjërues në Kolegjin Evropian “Juridica”, nga 5 shtatori 2011 – vazhdon, Prishtinë;

Ligjërues në Kolegjin “Gjilani”, Gjilan;

Ekspert Ligjor i Jashtëm në Ministrinë e Drejtësisë, Prishtinë, 2012;

Deputet i Kuvendit të Kosovës në Legjislaturën e Tretë (2007-2011), Prishtinë;

Kryetar i Komisionit për Legjislacion dhe Çështje Ligjore në Kuvendin e Kosovës;

Sekretar i Përhershëm në Ministrinë e Shërbimeve Publike të Qeverisë së Kosovë, 6 nëntor 2002 - 11 nëntor 2005

Publikimet:

 1. Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol.5, No 19 August, 2014, ISSN 2039-9340, MCSER Publishing, Rome- Italy. Subject: “Nature of Certain Criminal Acts against the Property, foreseen by the Kosovo Legislation Overviewed by Material Target”;
 2. International Journal of Academic Research and Reflection (IJARR) ISSN 2309-0405, Birmingham United Kingdom. Subject: “Corruption and Fraud As Forms of Economic Crime and as an Impediment to Economic Development In Kosovo”;
 3. Revista shkencore “Juridica”, Kolegji Evropian. K.D.U.34, Prishtinë, 2013, tema: “Vepra penale që lidhet me evazionin fiskal në fushën doganore - shmangie mashtruese nga pagesat e detyrimeve”.
 4. Illyria International Review, ISSN 2192-7081, Pristine, 2011. Subject: “The influence of March 2004 events in the resolution of the final status of Kosovo”;
 5. Revista shkencore juridike “Justicia”, Instituti Gjyqësor i Kosovës, viti 2012, nr. 4, Prishtinë, tema me bashkautor: “Markat tregtare”;
 6. International Conference Lumen 2014, 10-12 April, Lasi Romania, subject: “Comparative Aspects of Criminal Legislation for Criminal Offenses in the Field of Economy in Kosovo and some European Countries”, publication in Procedia Social and Behavioral Sciences, volume 149, 5 september 2014, ISSN 1877-0428;
 7. International Academic Conference in Czech Institute of Academic Education z.s, Prague, Czech Republic. Subject: “Nature Of Certain Criminal Acts against the Economy in the area of customs by Kosovo legislation -  particular overvieewed by material target;
 8. International Scientific Conference “100 Years of Justice and Doctrine”, 9 May 2013, in Tirana, Albania. Tema bashkautor: “Development of Penal and procedural Legislation Prior and After The Declaration of Kosovo Independence”;
 9. Konferenca Ndërshtetërore mbi krimet ekonomike e mbajtur me 14-16 tetor 2013, Hagë- Holandë. Tema: ”Shkelja e të drejtave të pronësisë intelektuale”;
 10. Konferenca shkencore ndërkombëtare: “Shteti juridik dhe demokracia, Universiteti Shtetëror i Tetovës, 2014, tema: “Natyra e disa veprave penale në fushën ekonomike-financiare e orientuar sipas objektit material;
 11. Konferencë shkencore ndërkombëtare: “Arsimi i lartë, masivizimi dhe sfidat e tij drejt integrimit evropian”, 26-27 tetor, Universiteti Evropian i Tiranës, 2012. Tema: “Development of education in Kosovo and Albania followed with legal infrastructure, comparative aspects, challenges and problems”, publikuar në Educatio 2 Vol 2, No.2/ June 2013, ISSN 2305-6614.

Trajnimet:

Tema: Trajnimi për BE-në në Kolegjin e Evropës, 10-17 janar dhe 28 qershor - 4 korrik 2004, Natolin dhe Varshavë;

Tema: “Menaxhimi i resurseve njerëzore”, Akademia Diplomatike e Vjenës, 20-24 tetor 2003, Vjenë;

Tema: “Menaxhimi në sektorin publik”, Estoni, 1-4 dhjetor 2003;

Tema: Aftësitë e mbuluara dhe organizatat menaxhuese: Moduli 4”, Fakulteti i  Administratës Publike, 16-20 korrik 2003, Lubjanë;

Tema: “Hartimi i politikave: Moduli 3”, Fakulteti i Administratës Publike, 19-23 maj 2003, Lubjanë;

Tema: “Seminar për sekretarët e përhershëm të Qeverisë së Kosovës”, Scuola Superiore dell Amministrazione, 24-28 shkurt 2003, Romë;

Tema: “Zhvillimi i materialeve trajnuese interaktive, komunikimi me pjesëmarrje, punëtori dinamike, burimet njerëzore moderne dhe menaxhimi. Titulli i kualifikimit nga Programi “Human Resources Managment”, me ç’rast është fituar titulli trajner i trajnerëve të shërbimit civil, 2 prill - 8 qershor 2007.

Kryeprokurori i Shtetit i Republikës së Kosovës, Aleksandër Lumezi, lindi më 5 gusht 1964 në Prizren. Fakultetin Juridik e ka kryer më 13 prill 1989 në Universitetin e Prishtinës. Provimin e Jurisprudencës e ka dhënë më 25 prill 1991. Në Studimet në Master, Drejtimi Juridiko-Penal, ka dhënë të gjitha provimet e parapara me programin përkatës dhe është në përgatitje të temës së diplomës.

Përvoja e punës:

 • Kryeprokuror i Shtetit
  21/04/2015 – aktualisht;
  I propozuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe i emëruar me dekret të Presidentes së Republikës së Kosovës. Mandati i Kryeprokurorit të Shtetit është shtatëvjeçar.  Kryeprokurori i Shtetit është kreu i Zyrës së Prokurorit të Shtetit.
                           
 • Kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës
  21/04/2015 deri më 14/01/2016 (sipas detyrës zyrtare); 
   
 • Anëtar i Këshillit Prokurorial të Kosovës
  14/01/2016 – aktualisht (sipas detyrës zyrtare); 
   
 • Anëtar i Bordit të Inteligjencës Financiare – Ministria e Financave
  21/04/2015 – aktualisht (sipas detyrës zyrtare);
   
 • Anëtar i Bordit për Siguri Publike – Akademia Policore e Kosovës
  21/04/2015 – aktualisht (sipas detyrës zyrtare);  
   
 • Anëtar i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë
  04/04/2017 – aktualisht (sipas detyrës zyrtare);
  Në bazë të Ligjit Nr. 05/L -095 për Akademinë e Drejtësisë
   
 • Kryesues i Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë
  04/04/2017 deri më 25/09/2020 (sipas detyrës zyrtare); 
  I zgjedhur nga anëtarët e Këshillit Drejtues të Akademisë së Drejtësisë
   
 • Kryetar i Komisionit për Dhënien e Provimit të Jurisprudencës, pyetës në lëndën: E drejta penale;
  15/03/2018 deri më 15/03/2020;
  I propozuar nga Ministria e Drejtësisë dhe i zgjedhur nga Kuvendi i Republikës së Kosovës
   
 • Kryeprokuror i Prokurorisë së Apelit
  01/01/2013 deri më 20/04/2015;
   
 • Kryeprokuror i Prokurorisë së Qarkut në Prishtinë
  29/06/2010 deri më 31/12/2012;
   
 • Ushtrues i Detyrës së Kryeprokurorit të Prokurorisë Publike Komunale në Prishtinë
  16/07/2008 deri më 28/06/2010;
   
 • Zëvendëskryeprokuror në Prokurorinë Publike Komunale të Prishtinës
  21/03/2005 deri më 15/07/2008;
   
 • Prokuror në Prokurorinë Publike Komunale të Prishtinës
  01/09/2000 deri më 20/03/2005;
   
 • Bashkëpunëtor Profesional te Avokati Nikë Lumezi
  01/03/1994 deri më 31/03/1996;
   
 • Praktikant Gjyqësor në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë
  01/11/1989 deri më 31/10/1991.

Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi, ka marrë pjesë në shumë trajnime dhe konferenca shkencore dhe profesionale, si në nivel vendor ashtu dhe në atë ndërkombëtar. Flet gjuhën serbe në nivel të avancuar dhe flet gjuhën angleze në nivel mesatar.

Aleksandër Lumezi jeton dhe vepron në Prishtinë, është i martuar dhe ka dy fëmijë.

Zëvendëskryeprokurore e Shtetit

TË DHËNAT PERSONALE

Emri: SEVDIJE

Mbiemri: MORINA

Mbiemri i gjinisë: GASHI

Data e lindjes: 05.09.1959

Vendbanimi: PRISHTINË

SHKOLLIMI

Fakulteti Juridik 19781982

Provimi i Judikaturës: 1984

06.07.2012, Master i shkencave juridike ndërkombëtare, Fakulteti Juridik Prishtinë, Drejtimi Marrëdhënie Ndërkombëtare

PËRVOJA NË PUNË

 • Shkurt 1983, shkurt 1984, praktikante në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë,
 • Shkurt l984, mars l985, përkthyes nga gjuha serbokroate në shqip dhe anasjelltas, Gjykata e Qarkut në Prishtinë,
 • mars 1985, korrik 1985, bashkëpunëtor profesional, Gjykata e Qarkut në Prishtinë,
 • korrik 1985 shtator 1990, zëvendësprokuror, Prokuroria e Qarkut në Prishtinë,
 • Shtator 1990, e shkarkuar nga pozita e zëvendësprokurorit, nga Kuvendi i Serbisë, së bashku me të gjithë prokurorët tjerë shqiptar, të Prokurorisë së Qarkut në Prishtinë, e papunë deri në vitin 2003,
 • maj 2003 – shtator 2003, bashkëpunëtor profesional, Prokuroria Publike e Kosovës,
 • shtator 2003 shkurt 2010 Prokuror Publik, Prokuroria e Qarkut në Prishtinë,
 • shkurt 2010 30 maj 2014, Zëvendëskryeprokurore, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës,
 • 30 maj 2014 31 korrik2015 , u.d. kryeprokurore e PSRKsë
 • 1 gusht 2015 – 2 shtator 2015,prokurore në zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit;
 • 2 shtator 2015 vazhdon, zëvendëskryeprokurore e Shtetit

ANGAZHIME TJERA NË SISTEMIN GJYQËSOR DHE PROKURORIAL

 • Mars 2010 mars 2011 anëtare e Këshillit Gjyqësor të Kosovës,
 • Mars 2010 shtator 2010, anëtare e Komisionit të Pavarur Gjyqësor dhe Prokurorial (KPGJP), gjatë Fazës së Dytë dhe të Tretë të Procesit të emërimit dhe riemërimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të Kosovës,
 • Shkurt 2011 anëtare e Këshillit Prokurorial të Kosovës,
 • Maj 2011 deri shkurt 2012 kryetare paneleve për vlerësimin dhe intervistimin e kandidatëve për prokuror në nivelin e prokurorive të qarqeve dhe atyre komunale në Kosovë (procesi i dytë i emërimeve për shkak të mosplotësimit të pozitave gjatë procesit të parë).
 • Tetor - nëntor 2012, kryetare e paneleve për vlerësimin dhe intervistimin e kandidatëve për prokuror në prokuroritë e qarqeve dhe atyre komunale të Kosovës,
 • Trajnuese e Institutit Gjyqësor të Kosovës: Trajnuese e Certifikuar nga Instituti Amerikan për Shkathtësi Gjyqësore (NITA), trajnuese në lëmin E Drejta e Unionit Evropian në Praktikë, trajnuese për Konventën Evropiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut.
 • Pjesëmarrëse në shumë konferenca, seminare e punëtori të ndryshme, si dhe pjesëmarrëse në trajnime të shumta, brenda dhe jashtë vendit, duke përfshirë edhe vizita studimore në vende të ndryshme të botës.

STATUSI FAMILJAR

E martuar, nënë e katër fëmijëve

NJOHJA E GJUHËVE

Gjuha shqipe, gjuhë amtare.

Njohuri e gjuhës serbe dhe angleze.

E-mail: sevdije.morina@rks-psh.org