Zyra E Kryeprokurorit - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Përgatitja shkollore:

 • Filloren në Trestenik të Pejës,
 • Gjimnazin në Pejë,
 • Fakultetin Juridik ne Universitetin e Prishtinës
 • Provimin e Jurisprudencës dhe provimin për gjyqtarë të kundërvajtjes ne Prishtinë
 • Magjistraturën në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës, drejtimi i Jurisprudencës
 • Masterin në Kolegjin “Biznesi” në Prishtinë, drejtimi penal
 • Doktoraturën në shkencat publike – drejtimi penal, në Universitetin Europian të Tiranës
 • Trajnues i certifikuar ne SHBA – programi NITA


Përvoja e punës:

 • Një vit Praktikant në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë,
 • Dy muaj sekretar në Gjimnazin “Sami Frashëri” në Prishtinë,
 • Tre muaj përkthyes në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë,
 • Dymbëdhjetë vjet bashkëpunëtor profesional ne Gjykatën e Qarkut ne Prishtine,
 • Një vit bashkëpunëtor profesional ne Gjykatën Supreme te Kosovës,
 • Katër vite Gjyqtar ne Gjykatën e Qarkut ne Prishtine,
 • Gjashtë vite Prokuror në Prokurorinë e shtetit
 • Pesë vite e gjysmë Prokuror Special në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës.
 • Nga data 01.09.2015 dhe aktualisht Prokuror i Shtetit ne Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit


Angazhimet si ligjërues - trajnues:

 1. Aktualisht:

 

 • Ligjërues ne Kolegjin “BIZNESI” në Prishtinë, Kolegjin Europian të Kosovës në Prishtinë dhe
 • Trajnues në Akademinë e Drejtësisë së Kosovës në Prishtinë,

  2.Deri tani ligjërues dhe trajnues:
   
 • Universiteti Publik i Prishtinës - Fakulteti Juridik, Ligjërues për çështje praktike - Klinika Ligjore
 • Instituti i Universitetit Amerikan në Kosovë, Ligjërues për Sistemin e Drejtësisë.
 • Shkolla Doktorale - Republika e Shqipërisë, Trajnues i prokurorëve për shkathtësitë e përfaqësimit në gjykatë
 • Kolegji Gjilani – Njësia ne Prishtinë
 • Kroaci – Dubrovnik, Trajnues për prokurorë dhe avokatë të Ballkanit Perëndimor
 • Akademia e Policisë në Vushtrri – Kosovë, trajnues për kurset bazike dhe të avancuara
 • Trajnues për gazetarë dhe zyrtarë të shumë institucioneve në Kosovë
 • Trajnimet dhe Seminaret më karakter ndërkombëtar:


Deri më tani ka ndjekur trajnimet/seminaret në SHBA, Gjermani, Itali, Francë, Austri, Holandë, Hungari, Belgjikë, Slloveni, Rumani, Çeki, Bullgari, Kroaci, Shqipëri, Maqedoni, Mali i Zi.

Botimet/Publikimet:

- “Roli i gjyqtarëve porotë ne Kosove”, Broshure e veçantë, viti 2001, Prishtinë.
- “Masat e sigurisë së të pandehurit në procedurën penale”, Qendra Juridike e Kosovës, 2004, Prishtine
- “ Dëshmitarët sipas Kodit te Procedurës Penale te Kosovës”, Revista shkencore “BIZNESI” , viti 1, nr.1, 2008, Prishtine
- “Marrja e drejtpërdrejtë në pyetje e dëshmitarit si pjesë e zhvillimit të shkathtësive gjyqësore”, Revista shkencore “BIZNESI” , nr.7, 2010 Prishtinë
- “Marrja e tërthortë në pyetje e dëshmitarit si pjesë e zhvillimit të shkathtësive gjyqësore”, Revista shkencore “BIZNESI” , nr.9-10, 2012 Prishtinë.
- “Traficking of human beings in the times of globalization, Special overvieë for Kosovo”, Universiteti i Zenicës në Bosnje e Hercegovinë, 2013.
- “Udhëzimet e përgjithshme mbi masat procedurale të mbrojtjes së dëshmitarëve – praktika më e mirë evropiane në kontestin e Kosovës”, si bashkautor, publikuar nga NI-CO, financuar nga Bashkimi Europian, nëntor 2014
- “Preventing Human Trafficking in the Western Balkans”, publikuar ne Mediterranean Journal of Social Siences, MCSR Publishing, Vol.6 No.2, March 2015, Rome - Italy
- “Independence of judicial and prosecution system in Kosovo”, publikuar ne European Scientific Journal, February 2015 edition vol.11, No.4 , 2015
- “Identification, the initial reference and interviewing victims in trafficking”, publikuar ne European Journal of Research in Social Sciences (EJRSS),Vol. 3 No. 2, 2015
- “Bazat e Sistemit të Drejtësisë”, botuar nga Kolegji “Biznesi” ne Prishtinë, 2011, ribotimi 2015.
- “Kujdesi ndaj viktimave të trafikimit me qenie njerëzore”, publikuar në revistën shkencore “ECK” të Kolegjit Europian të Kosovës nr.1, 2015
- “Illegal migration and smuggling of migrants in Kosovo, publikuar në revistën shkencore “ECK” të Kolegjit Europian të Kosovës nr.2-3, 2016
- Crime analysis: Organized crime, human trafficking and migrant smuggling, publikuar në revistën shkencore “ECK” të Kolegjit Europian të Kosovës nr.6, 2017
- “Format e shkresave ne procedurë penale” si bashkautor, publikuar nga Akademia e Drejtësisë (ish Instituti Gjyqësor i Kosovës) dhe GIZ, Prishtinë, 2017
- Autor i librit, “Trafikimi i qenieve njerëzore” botura nga Kolegji Europian i Kosovës, 2017.

Në Akademinë e Drejtësisë (ish Instituti Gjyqësor i Kosovës) ka publikuar modulet:

1. “Trafikimi me njerëz”, 2008,
2. “Dëshmitarët ne procedurën penale” , 2009,
3. “Zhvillimi i shkathtësive të përfaqësimit ne gjykatë” – si bashkautor , 2011 dhe
4. “Krimet e rënda”, 2015

Pjesëmarrja ne konferenca shkencore:

- The 4th International Conference On Social Sciences , titulli i kumtesës: “Preventing Human Trafficking in the Western Balkans - a Particular Revieë in Albania, Kosovo and Serbia”, 27 Shkurt 2015, Bukuresht, Rumani.
- The 4-th International Multidisciplinary Conference on Integrating Science in New Global Challenges, titulli i kumtesës: “The Rights of Injured Partiers in Criminal Procedure,
-Comparative Aspects Albania – Kosovo”,27-29 March 2015, Dobrovnik, Kroaci
- The 3rd Global Virtual Conference, titulli i kumtesës: “Illegal migration and smuggling of migrants in Kosovo”, Zilina, Slovaki, Prill, 6. - 10. 2015.
- Konferencë ndërkombëtare shkencore me titull: “Arsimi i lartë, masivizimi dhe sfidat e tij drejt integrimit evropian” - tema e kumtesës "Instituti Gjyqësor i Kosovës", Tiranë, 2012
- Konferencë ndërkombëtare shkencore me titull: “Efektet e rrezikut global ne vendet ne transit” - Titulli i kumtesës: "Trafikimi me qenie njerëzore ne kohen e globalizmit - me vështrim te posaçëm ne Kosove" , Pejë, 29-30 Maj 2013
- Konferencë ndërkombëtare shkencore me titull: “100 vjet të Drejtësisë dhe Doktrinës” - Titulli i kumtesës: "Te drejtat e te dëmtuarve ne procedurën penale - aspekte krahasimore Kosove-Shqipëri", Tiranë, 09 Maj 2013
- Konferencë ndërkombëtare shkencore me titull: “Ditët e studimeve shqiptare ” - Titulli i Kumtesës: "Mbrojtja e viktimave te trafikuara", Tiranë, 01-04 Maj 2014.
- Konferencëshkencore“Menaxhimi i emergjencave pararojë e zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe sigurisë së të ardhmes së saj – Punimi i prezantuar me temë ”

E-mail: besim.kelmendi@rks-psh.org

I lindur më  28.10.1960 .

I martuar, baba i tre fëmijëve.

Prokuror i Prokurorisë së Apelit të Republikës së Kosovës, Departamenti për Krime të Rënda.

Anëtarë i Këshillit Prokurorial të Republikës së Kosovës.

Zëvendës i Kryesuesit të Këshillit Prokurorial të Kosovës me mandat trevjeçar që nga muaji prill 2014.

Shkollën fillor dhe gjimnazin e përfundoi në Prizren.

Diplomoi në Fakultetin Juridik në Prishtinë më 19. prill 1984.

Provimin e jurisprudencës e ka dhënë  më 27. shkurt 1987.

Pas diplomimit ka punuar si profesor i lëndëve juridike në Qendrën e mesme profesionale të arsimit në Prizren.

Praktikën gjyqësore e ka vijuar në vitin 1985-1986 në Gjykatën e Qarkut.

Ka punuar si bashkëpunëtorë profesional dhe gjyqtar jo i përhershëm në Gjykatën Themelore të Punës së Përbashkët në Gjakovë, pastaj si avokat në Prizren, e më pastaj si gjyqtar i Gjykatës Komunale në Suharekë deri më 01.02.1999.

Në gusht të viti 2000 është emëruar për prokuror publik të Prokurorisë Publike Komunale në Prizren.  

Në muajin tetor të vitit 2010 me Dekret DP-054-2010 të U.D. Kryetarit të Republikës së Kosovës është emëruar prokuror publik i Prokurorisë Publike Komunale në Prizren.

Me vendimin e Këshillit Prokurorial të Kosovës A.nr.05/11 që nga 15. shkurti i vitit 2011 është zgjedhur anëtar i Këshillit Prokurorial të Republikës së Kosovës.

Me Dekret të Presidentes së Republikës së Kosovës DP-008-2011 që nga 03.10.2011 është emërtuar prokuror i Prokurorisë Publike të Qarkut në Prishtinë.

Anëtarë i Këshillit Prokurorial të Kosovës është zgjedhur përsëri me vendim nga 08.dhjetori 2012 godine me mandat pesëvjeçarë nga radhët e prokurorëve shtetëror të Prokurorisë së Apelit.

Nga ana e Kuvendit të Republikës së Kosovës është zgjedhë përsëri anëtarë i Këshhillit Drejtues të Institutit Gjyqësorë të Kosovës.

Me propozim të Këshillit Prokurorial të Republikës së Kosovës, për punë profesionale në vitin 2012 si prokuror publik i Prokurorisë Publike të Qarkut në Prishtinë, nga ana e Ministrisë së Drejtësisë së Republikës së Kosovës i është ndarë shpërblimi Çmimi për Drejtësi „Heroi Sali Çekaj“.

Krahas gjuhës amtare flet pjesërisht gjuhën Shqipe dhe shumë pak gjuhën Gjermane.

E-mail:
Idain.Smailji@rks-psh.org

Ka lindur në Gjakovë,me dt.15.09.1961. Shkollën fillore dhe të mesme e ka kryer në Gjakovë.
Ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Prishtinë në vitin 1985, ndërsa provimin e judikaturës e ka dhënë qershor të vitit 1987 në Prishtinë.

Pas diplomimit ka punuar në këto detyra të punës:

- Praktikante në Gjykatën Komunale në Gjakovë, prej 14.07.1985 e deri më 08.02.1986
- Gjyqtare në Gjykatën Komunale në Gjakovë, prej 08.02.1986 e deri më 15.09.1992.
- Avokate me seli në Gjakovë,prej muajit mars të vitit 1993 e gjer ne muajin shtator të vitit 1999.
- Gjyqtare në Gjykatën Komunale në Prishtinë, prej 15.09.2000 e deri më 13.12.2001.
- Prokurore në PPQ në Prishtinë, prej 13.12.2001 e deri më 26.06.2010.
- Prokurore e  Shtetit të Kosovës prej 26.06.2010 e tutje ku edhe vazhdon ta ushtroj këtë detyrë
- Ka kryer shume trajnime si brenda në Republikën e Kosovës ashtu edhe jashtë shtetit. Është trajnuese në Institutin Gjyqësor të Kosovës dhe e certifikuar në Nju York nga Departamenti i Ambasadës Amerikane në Kosovë,si trajnuese  nga Instituti NITA-  Mbi  Zhvillimin e shkathtësive gjyqësore.

E-mail: laura.pula@rks-psh.org

Lulzim Sulejmani, i lindur më dt.05.03.1963,në fsh.Breznicë Komuna e Bujanovcit

Shkollën fillore e kreu në Breznicë  më 1978, kurse shkollën e mesme në Kamenicë të Kosovës më 1982.

Fakultetin Juridik e kreu në Prishtinë më 1987.

Gjatë vitit 1988 ka kryer stazhin e praktikantit  në  Prokurorinë Publike të Qarkut në Prishtinë.

Gjatë  vitit  1991  deri në vitin 1992 ka punuar si avokat në Kamenicë.

Prej vitit  1992   deri në vitin 1994  ka qenë sekretar në Fakultetin e Shkencave  Matematike - Natyrore pranë Universitetit të Prishtinës.

Që nga muaji dhjetor i  vitit  1999 e deri në muajin maj të vitit 2005 ka ushtruar detyrën  e Prokurorit Publik në Prokurorinë Publike Komunale të Prishtinës.

Që nga muaji  qershor i vitit 2005 e deri më 01 mars 2007,ka ushtruar detyrën  e  Prokurorit Publik të Qarkut në Prishtinë.

Që nga 01 marsi i vitit 2007,e deri më 29 qershor 2010 ushtroi detyrën e Prokurorit Special në Zyrën e Prokurorisë Speciale të Kosovës në Prishtinë.

Që nga 29 qershori i vitit 2010 e deri më tani ushtron detyrën e prokurorit publik në Prokurorinë Publike të Qarkut në Prishtinë.

Prej gjuhëve të huaja  flet  mirë  gjuhën   serbokroate,  ndërsa gjuhën angleze në  nivelin mesatar.

Ka kryer shumë trajnime  të karakterit profesional.

E-mail: lulzim.sulejmani@rks-psh.org

INFORMATAT PERSONALE

Emri dhe mbiemri: SHQIPDON FAZLIU
E-mail: shqipdonfazliu@hotmail.com

Nacionaliteti: Shqiptar

Datelindja: 05.09.1975, Gjilan
Gjinia: Mashkull

PERVOJA E PUNES

• Datat (22.10.2010 - )
• Emri dhe adresa e punëdhënësit Prokuroria Komunale ne Gjilan
• Lloji i ativitetit Prokuroria
• Pozita Prokuror
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë -Hetimi i veprave penale
- Ushtrimi i ndjekjes penale
- Mbledhja e te dhenave dhe informacioneve per fillimin e procedures penale
- Paraqitja e aktit akuzues, ankeses dhe mjeteve tjera juridike

• Datat (2010 –2010) OJQ
• Emri dhe adresa e punëdhënësit CRPK Civil Rights Program Kosovo
• Lloji i aktivitetit Ndihma ligjore
• Pozita Udheheqes Ligjor
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë UL është përgjegjës për zhvillimin dhe elaborimin e strategjive për CRP/K-në (duke inkuadruar rastet gjyqësore), politikat dhe metodologjinë në bashkëpunim të ngushtë me DE.
UL asisiton DE-në në zhvillimin e instrumenteve regjionale dhe praktikave ndërkufitare për bashkëpunim dhe koordinim.
UL është përgjegjës që CRP/K-ja aktivisht të identifikojë problemet ligjore që mbesin të padresuara dhe pa zgjidhje efektive për gruper qëllimore.
UL në raste përjashtuese dhe në interesin më të mirë , si dhe në bashkëpunim më DE-në, do të sistemojë ndonjë staf ligjor, me kualifikime të posaçme, në ndonjë zyre tjetër, në mënyrë që ta ndihmojë atë zyre në raste konkrete.
UL-ja është përgjegjës së bashku me DE-në për rekrutimin dhe trajnimin e stafit të ri ligjor dhe stafit tjetër të CRP-K-së.

• Data (2004 –2009) OJQ
• Emri dhe adresa e punëdhënësit CRPK Civil Rights Program Kosovo
Lloji i aktivitetit Ndihme juridike
Pozita Udhëheqës i Zyres
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë - përfaqësimi i klientëve në gjykata
- pergatitja e raporteve dyjavore dhe mujore si dhe raporteve tjera të kërkuara
- përgjegjës për menaxhimin e zyres dhe stafit

• Datat (2003-2004)
• Emri dhe adresa e punëdhënësit ICON - INSTITUTE
• Lloji i aktivitetit Institut
• Pozita Ekspert Ligjor
• Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

• Data (2004 –2009)
• Emri dhe adresa e punëdhënësit Oda e Avokateve te Kosoves dhe ABA-CEELI
Lloji i aktivitetit Avokature
Pozita Praktikant
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

EDUKIMI DHE TRAINIMI

• Data (2005) 25.04.2005-
• Emri dhe lloji i organizates e cila e ka mbajtur edukimin dhe trainimin Instituti Gjyqesor i Kosoves
• Lendet kryesore/ shkathtesite profesionale te mesuara Certifikimi per gjykates dhe prokuror
• Titulli i fituar i kualifikimit Gjykates/Prokuror i certifikuar

• Data (2003) 28.12.2003
• Emri dhe lloji I organizates e cila e ka mbajtur edukimin dhe trainimin Ministria e Drejtesise
• Lendet kryesore/ shkathtesite profesionale te mesuara Avokat
• Titulli i fituar i kualifikimit Avokat i Certifikuar

• Data (2001) 25.06.2001
• Emri dhe lloji I organizates e cila e ka mbajtur edukimin dhe trainimin Fakulteti Juridik - Prishtine
• Lendet kryesore/ shkathtesite profesionale te mesuara Jurist
• Titulli i fituar i kualifikimit Jurist i Diplomuar

• Datat (1990 – 1994) Shkolla e Mesme
• Emri dhe lloji I organizates e cila e ka mbajtur edukimin dhe trainimin Shkolla e Mesme “Marin Barleti” Gjilan
• Lendet kryesore/ shkathtesite profesionale te mesuara Ekonomike
• Titulli i fituar i kualifikimit Shkollimi i mesem

• Datat (2005) Instituti gjyqësor i Kosovës
• Emri dhe lloji i organizates e cila e ka mbajtur edukimin dhe trainimin Instituti gjyqësor i Kosovës
• Lendet kryesore/ shkathtesite profesionale te mesuara Gjyqtar dhe prokuror i certifikuar
• Titulli i fituar i kualifikimit Gjyqtar dhe prokuror i certifikuar

GJUHA AMTARE: GJUHA SHQIPE

GJUHET TJERA

GJUHA ANGLEZE
• Leximi Shkelqyeshem
• Shkrimi Shkelqyeshem
• Komunikim verbal Shkelqyeshem

GJUHA SERBOKROATE
• Leximi Shkelqyeshem
• Shkrimi Shkelqyeshem
• Komunikimi verbal Shkelqyeshem

AFTESITE PERSONALE DHE KOMPETENCAT
Te marra ne kurse te jetes apo kariesre te cilat nuk jane te dokumentuara me certifikata dhe diploma.

AFTESITE TEKNIKE DHE KOMPETENCAT
Me kompjutere, pajisje te ndryshme, makineri etj.

PROGRAMET E KOMPJUTEREVE: MS WORD, MS EXCEL, MS POWER POINT, INTERNET EXPLORER

E-mail: shqipdon.fazliu@rks-psh.org