Prokuroria Speciale - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

ARSIMIMI:

2011-2012  - Studime Postdiplomike Master – Drejtimi Juridik Penal në Universitetin e Prishtinës
2002 – Provimi i Jurisprudencës
2001- Provimet për Gjyqtare për Kundërvajtje
1984/85 -1989 – Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës

PËRVOJË PUNE:

15.05.2012 – Prokurore Komunale në Prokurorinë Komunale në Ferizaj
2004-2010 – Prokurore Publike në Prokurorinë Publike Komunale në Ferizaj
2003-2004 – Bashkëpunëtore Profesionale në Prokurorinë Publike Komunale në Ferizaj
2002-2003 – Punëtore Sociale në Qendrën për Punë Sociale në Ferizaj
2001- Praktikante në Gjykatën Komunale në Ferizaj
2000 - Punëtore Sociale në Qendrën për Punë Sociale në Ferizaj

TRAJNIME DHE AFTËSIME TË TJERA:

Pjesëmarrëse në më shumë se 50 trajnime të ndryshme me tema të ndryshme nga lëmia penale dhe procedura për të mitur, të organizuara nga IGJK,  UNDP, USAID, Zyra e Jashtme Britanike Komonvelt, Shoqata e Prokurorëve të Kosovës, UNICEF, SECO, ABA – Seksioni për ndërgjyqësi, UE e menaxhuar për AER, NITA.

Programet Microsoft Word, Excel, internet.

Naim Qerim ABAZI, lindur më 31.10.1980.

Shkollën fillore dhe të mesme e kreu në Mitrovicë.

Në vitin 2004, përfundoj  studimet në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. Ndërsa në vitin 2008, përfundoj  studimet posdiplomike në drejtimin Kushtetues Administrativ, në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës

Ka ndjek  trajnime të ndryshme në lëmin penal, civil dhe administrativ, brenda dhe jashtë vendit.

Në vitin 2011, është licencuar Trajner i drejtësisë administrativë nga Instituti i Administratës Publike

Ka punuar në institucione të ndryshme  qeveritare dhe jo qeveritare, ndërsa para emërimit si Prokuror ka qenë Kryetar i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës

Dekretohet si Prokuror i Prokurorisë Themelore në Prishtinë,  me  datë 03.09.2014 sipas dekretit  të Presidentes së Republikës së Kosovës.

Dokumente dhe publikime