Prokuroria Speciale - Psh | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

TË DHËNAT PERSONALE:

Emri:        BURIM
Mbiemri:    ÇERKINI
Data e lindjes:    31 Janar 1978
Vendi i lindjes: Ferizaj, Kosovë

KUALIFIKIMI SHKOLLOR :

LLOJI I SHKOLLËS VITI I STUDIMEVE DIPLOMË E FITUAR
Studimet postdiplomike-MASTER- Fakulteti Juridik, Drejtimi Penal 2004-2010 Jo
Fakulteti Juridik - Universiteti I Prishtinës 1996/2002 Po
Shkolla e mesme Gjimnazi - Ferizaj 1992/93 - 1995/96 Po
Shkolla Fillore - Ferizaj 1984/85 - 1991/92 Po

 

NJOHJA E GJUHËVE:
 

GJUHA KUPTOJ FLAS SHKRUAJ
Shqipe Gjuhë amtare Gjuhë amtare Gjuhë Amtare
Anglisht Mire Mire Mire
Serbokroatisht Mire Mire Mire

PËRVOJA E PUNES:
 

PUNEDHENESI PREJ DERI TITULLI PAGA VJETORE
Prokuroria komunale ne Ferizaj 22 tetor 2010 ------ Prokuror  
Uniocomerce-Silcapor.shpk Qershor 2007 Shtator 2008 Perfaqesues juridik  
Terre des hommes Shkurt 2005 Prill 2007 Jurist  
Prokuroria Publike Komunale Nentor 2003 Tetor 2004 Jurist-praktikant  
Western Union Qershor 2002 Nentor 2003 Nen agjent  

KUALIFIKIME TJERA:

  • Provimi I Jurisprudences, ( Judikaturës )
  • Provimi hyres per Gjyqtar dhe Prokuror
  • Programi fillestar për Arsimin Ligjor –PFAL, Instituti Gjyqësor i Kosovës, Shtator 2008-Dhjetor 2009

PUNA ME KOMPJUTER:

  • MS Win XP, ‘2000.  MS Office package ‘2000, ‘2003. Internet and Intranet web browsing

KURSE TE TJERA DHE TRAJNIME:

  • Participant in the Public Administration Legal Clinic Programme, 27 November, 2001- 15 January, 2002.
  • Attended the one-Semester Course on: Contemporary International Business Transactions.
  • Patent Shoferi, kategoria B

Email burim.cerkini@rks-psh.org

 

TË DHËNAT PERSONALE

Data e lindjes:    31. 10 .1978
Vendi i lindjes: Prishtinë-Kosovë
Shtetas: Kosovar       
Adresa: Prishtinë-Kosovë    
 

Njohuri në gjuhë:

* Gjuha shqipe (gjuhë amëtare)
* Gjuha Serbo-kroate
(rrjedhshëm në të folur dhe të shkuar)     
* Gjuha angleze
(mesatare ne te folur dhe ne te shkruar)

 

EDUKIMI

•    Studimet Master drejtimi juridik-penal: te perfunduara 2012
•    Programin Fillestar per Arsimim Ligjor per Gjyqtar/Prokuror, 15 mujor, ne Institutin Gjyqesor te Kosoves, diplomuar 03 dhjetor 2010.
•    Provimi i Jurisprudences, 2005
•    Jurist i diplomuar Universiteti i Prishtinës – Fakulteti Juridik 2003
•    Shkolla e mesme – Gjimnazi “Xhevdet Doda” 1997 Prishtine

 

NJOHURITË KOMPJUTERIKE

Njohuri të shkelqyera në përdorimin e kompjuterit si në Windoes office (Word, Exel, Power Point, etj), Outlook, Internet etj.

 

PËRVOJA E PUNËS

Pozita e tanishme:

-Nga data 04 Nentor 2013 dhe Vazhdon
Prokuror Special, ne Prokurorin Speciale te Republikes se Kosoves.
 

Pozitat e me hershme:

-Nga data 22 Tetor 2010 deri me 04 Nentor 2013
Prokuror i Shtetit, ne Prokurorin Themelore ne Prishtine.

-Nga data 01 dhjetor 2006 deri me 22 tetor 2010
 Udhëheqës i Divizionit për Përfaqësime Gjygjësore në Qeverinë e Kosovës,        
 Departamanti per Cështjeve Ligjore - Ministria e Drejtësisë – Republika e Kosovës

-Nga viti 2003/2004 nje (1) vite i plote,
 Praktikant, Prokuroria publike komunale, Prishtinë, Kosovë

PJESËMARRJA NË SHKOLLA DHE KURSE SPECIALE

Janar 2004
Trajnimi “Bar Exam” organizuar nga Instituti Gjygjësor I Kosovës dhe OSBE

Tetor 2006-Mars 2007
DLA Piper US LLP
 “Trajnime ne Fushen e Draftimit dhe Politkave ne Legjislacion, Etike Ligjore, Avokim, dhe nga Fusha e Perfaqesimit Gjyqsore” Organizuar nga USAID.

Janar 2007
“Programi I trajnimit  per aftësi menagjeriale per MOJ”organizuar nga Vector brief ËL & USAID

May 2007
“Aftësi menagjeriale” organizuar nga ANTTARC, etj.

Shtator-Dhjetor, 2007
Shkollen per Integrime Evropiane :
Pjesmarrja ne ligjerata, debate, dhe tryeza  brenda dhe jashte Kosoves

20 dhjetor, 2008
Shkollen Politike, prane Institutit per Studime Polititke ne Prishtine :
Pjesmarrja ne ligjerata debate dhe tryeza brenda dhe jashte Kosoves.

Pjesmarrja si Prokuror, ne shume trajnime dhe seminare brenda dhe jashte shtetit.

 

PUBLIKIME

Autor ne revisten shkencore ‘Justicia’  te Institutit Gjyqesor te Kosoves

Thank you for your attention to this matter!

 

 

Biografi e shkurtër:
 
Haki Gecaj - Kryeprokuror në Prokurorinë Publike Komunale në Prishtinë
 
I lindur me 03.07.1958, në fshatin Llaushë KK Skenderaj, shkollën fillore e kreu në vendlindje, shkollën e mesme Gjimnazin në Skenderaj, ndërkaq Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës.
 
Prej datës 15.09.1986, deri më dt. 20.06.1991, ka punuar në ish BVI -  e Sigurimit Pensional Invalidor të Kosovës në Prishtinë, fillimisht si praktikant, Instruktor i evidencës Amë dhe Bashkëpunëtorë i lartë profesional.

Në vitin 1991, pas aplikimit të masave të dhunshme nga regjimi i atëhershëm serb, në emër "Tepricës Teknologjike" është larguar nga puna.
 
Prej vitit 1993, deri në vitin 1999, ka qëndruar në Gjermani.
 
Më 01.04.2002, është punësuar në Prokurorinë Publike Komunale në Prishtinë në pozitën Administrator.

Në vitin 2002, në afatin e Korrikut e ka dhënë provimin e Jurisprudencës.

Në muajin Qershor të vitit 2004, është emëruar Prokuror në Prokurorinë Publike Komunale në Prishtinë.

Me dt.04.03.2010, është caktuar Zëvendës i Kryeprokurorit në PPK në Prishtinë.

Me dt.22.10.2010, në procesin e riemërimit është emëruar në pozitën e Kryeprokurorit në Prokurorinë Komunale në Prishtinë

Me dt.17.12.2010, është zgjedhur nënkryetar i Shoqatës së Prokurorëve të Kosovës.

Merita Bina – Rugova, prokurore ne PSRK
 
E lindur me 08.09.1960 ne Travnik,  Bosna dhe Hercegovina.
Fakultetin Juridik e ka kryer ne Prishtine 1983 kurse provimin e jurisprudencës ne vitin 1985 , pas praktikes gjyqësore ne Gjykatën e Qarkut ne Prishtine , ku edhe ka vazhduar te punoj si bashkëpunëtore profesionale.

Nga viti 1987 ka kaluar ne Gjykatën Supreme te Kosovës ku ka punuar si  bashkëpunëtore profesionale deri 1992.

Pas luftës, nga shatori 1999, përsëri është punësuar ne Gjykatën e Qarkut ne Prishtine si bashkëpunëtore profesionale, ndërsa nga viti 2000 deri ne shkurt te vitit 2010 ka punuar si prokurore ne Prokurorinë Publike Komunale te Prishtinës.

Nga shkurti 2010 është duke punuar prokurore ne Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës.  

Dokumente dhe publikime