Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës

Lidhur me dërgimin e komenteve për Draftin e udhezimit administrativ nr.00./2023 për plotësimin die ndryshimin e udhëzimit administrativ nr.01/2018 për caktimin e normës orientuese për Prokurorët e Shtetit .

Duke mikëpritur komentet tuaja për draftin e Udhëzimit Administrativ nr.00./2023 për plotësimin dhe ndryshimin e udhëzimit administrativ nr.01/2018 për caktimin e normës orientuese për Prokurorët e Shtetit.

Ju njoftojmë se aftaai i dergimit të komenteve tuaja është pesëmbëdhjetë (15) ditë, duke filler nga dita e sotme, më 6 korrik 2020.