Dokumente Publikime - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Aktgjykim-A.A.nr.3.2023-Ramiz Buzhala-Gjykata Supreme e Kosovës, i anonimizuar, Nr.356.2023

Shkarko

RAPORTI VJETOR 2022 I KOMISIONIT AD HOC MBIKQYRES PER KORRUPSION DHE KRIME EKONOMIKE

Shkarko

Vendim për miratimin e Raportit të Komisionit Mbikëqyrës për zbatimin e Planit Strategjik dhe Planit të Veprimit për Luftimin e Korrupsionit dhe Krimeve Ekonomike, nr.320.2023

Shkarko

Vendim për shpalljen e brendshme për plotësim me pesë(5) pozita për prokurorë në DKR në PTH në Prishtinë, nr.322.2023

Shkarko

Vendim për themelimin e Paneli Hetimor të KPK-së për hetimin e rastit disiplinor AD.Nr.03.2023 ndaj prokurorit të PTH-Prishtinë, nr.318.2023

Shkarko

Vendim për miratimin e Udhëzimit Administrativ nr.01.2023 për Hartimin e Akteve Normative të KPK-së

Shkarko