Dokumente Publikime - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Vendim për znj.Sebahate Hoxha-Pepaj, prokurore në Departamentin për të Mitur në PTH Prishtinë, nr.1343.2023

Shkarko

Vendim për znj. Albana Parduzi, prokurore në Departamentin e Përgjithshëm në PTH Ferizaj, nr.1338.2023

Shkarko

Vendim për znj. Ajtene Zoni, prokurore në Departamentin e Përgjithshëm në PTH Ferizaj, nr.1339.2023

Shkarko

Vendim për z.Shpetim Peci, prokuror në Departamentin e Krimeve të Rënda në PTH Mitrovicë, nr.1342.2023

Shkarko

Vendim për propozimin për lirim nga detyra të prokurorit të Shtetit, znj. Slavica Mavric, nr.1332.2023

Shkarko

Vendim për Ndryshimin dhe Plotësimin e Vendimit KPK-Nr.269-2023 për themelimin e Komisionit për Vlerësimin e Përformancës së Prokurorëve, nr.1345.2023

Shkarko