Dokumente Publikime - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Vendim për aprovimin e kërkesave buxhetore për vitin 2023 dhe vlerësimet e hershme 2024-2025 së bashku me rekomandimet e anëtarëve të KPK-së, nr. 1099 2022

Shkarko

Vendim për miratimin e Udhëzuesit për zbatimin e Rregullores për Transferimin dhe Avancimin e Prokurorëve të Shtetit, nr. 1097 2022

Shkarko

Vendim për miratimin e Rregullores nr. 02 2022 për Rekrutimin, Provimin, Emërimin dhe Riemërimin e Prokurorëve të Shtetit, nr 1096 2022

Shkarko

Vendim për miratimin e Raportit të Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimit Ekonomik për periudhën janar-mars 2022, nr. 1095 2022

Shkarko

Vendim për shpalljen e konkursit për njëzet e dy (22) pozita për prokurorë të Shtetit, nr 1088 2022

Shkarko

Vendim për Rishpalljen e Brendshme për plotësimin e një (1) pozite për prokuror në DKR në PTH Gjakovë, nr.1090.2022

Shkarko