Dokumente Publikime - Kpk | Sistemi Prokurorial i Republikës së Kosovës
left stars
right stars

Vendim Nr.1476.2021 - Themelohet Paneli Hetimor i KPK-së për hetimin e rastit AD.nr.10.2021 në PTH në Pejë

7468

Shkarko

Vendim Nr. 1382 2021 - Propozim për lirim nga detyra e prokurorit Lirije Morina për arsye të arritjes së moshës së pensionimit

7393

Shkarko

Vendim Nr. 1380 2021 - Propozim për lirim nga detyra e Prokurorit Ibrahim Berisha për arsye të arritje së moshës së pensionimit

7392

Shkarko

Vendim Nr. 1359 2021 - Ndryshohet dhe plotësohet pika I e vendimitpër themelimin e Grupit Punues për mbikqyrjen e Njësitit për LKKE

7391

Shkarko

Vendim Nr. 1358 2021 - Miratohen Raportet e Komisionieve të Përhershme të Këshillit Prokurorial të Kosovës

7390

Shkarko

Vendim Nr. 1356 2021 - Miratohen Raportet e punës së Kryeprokurorëve të Prokurorive të Republikës së Kosovës për periudhën prill-qershor 2021

7389

Shkarko